Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Otmuchowie
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Sprzedaż - przetargi 2020

Szczegóły informacji

Burmistrz Miasta i Gminy Otmuchów ogłasza I (pierwszy) publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Otmuchów położonej w Otmuchowie w obrębie geodezyjnym 0005 Wójcice obejmującej niezabudowaną działkę nr 632/19 o powierzchni 0,1103 ha, przeznaczone pod budowę budynku mieszkalnego- letniskowego jednorodzinnego z garażem wraz z infrastrukturą techniczną. Przedmiotowa nieruchomość jest sprzedawana zgodnie z wypisem i wyrysem z operatu ewidencyjnego wydanymi przez Starostwo Powiatowe w Nysie.

Informacja ogłoszona dnia 2020-01-29 16:57:05 przez Bogusław Lis

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zał. Nr  1  do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Otmuchów
Nr  10/2020 z dnia  22 stycznia   2020 roku.
 
Ogłoszenie o  przetargu nieograniczonym na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Otmuchów.
 
Na podstawie art.28 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (  Dz. U. z 2018 poz. 2204 ze zm. ) oraz §6 ust.1 i §13 rozporządzenia Rady Ministrów dnia 14 września 2004r w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U z 2014r. poz. 1490) ,
 
Burmistrz Miasta i Gminy Otmuchów  ogłasza I (pierwszy) publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej  własność Gminy  Otmuchów  położonej w Otmuchowie w obrębie geodezyjnym 0005 Wójcice  obejmującej niezabudowaną działkę nr 632/19 o powierzchni 0,1103 ha, przeznaczone pod budowę budynku mieszkalnego- letniskowego jednorodzinnego z garażem wraz z infrastrukturą techniczną.  Przedmiotowa nieruchomość  jest sprzedawana zgodnie z wypisem i wyrysem  z operatu ewidencyjnego wydanymi przez Starostwo Powiatowe w Nysie.
 
I. Oznaczenie:
1.nieruchomość obejmująca niezabudowaną działkę  oznaczoną geodezyjnie nr 632/19 , a.m. 6,  obszaru 0,1103 ha poł. w Otmuchowie obręb Wójcice. Dla nieruchomości tej prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Nysie Księga Wieczysta Nr  OP1N/00052080/7. Dział III i IV księgi wieczystej nie zawiera żadnych wpisów.
2. Opis: nieruchomość obejmuje niezbudowaną działkę nr  632/19 o pow. 0,1103 ha położona w Otmuchowie obręb Wójcice, stanowiąca użyte –grunty orne klasy-R IVa.  Działka niezabudowana, zlokalizowana w otoczeniu terenów o charakterze  mieszkalnym i  rolnym oraz kopalni kruszywa. Położenie jest odpowiednie dla wykorzystania zgodnie z zapisem w decyzji o warunkach zabudowy. Działka posiada dostęp do drogi publicznej. Teren nieruchomości płaski, dobrze nasłoneczniony, bez widocznych zastoin wody, kształt regularny, korzystny dla zabudowy, bez ponadprzeciętnych utrudnień w zagospodarowaniu. W ciągu ulicy  Dębowej przebiega sieć wodociągowa, kanalizacyjna, energetyczna.
3.Przeznaczenie: działka nr 632/19, a.m. 6,  obszaru 0,1103 ha , poł. w Otmuchowie obręb Wójcice , stanowią  teren położony w obszarze terenów projektowanej zabudowy mieszkalnej i usług , zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Otmuchów, zatwierdzonym uchwałą nr XXXVIII/404/2018 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 17 października 2018 r.
Działka przeznaczona jest pod budowę budynku mieszkalnego- letniskowego jednorodzinnego z garażem wraz z infrastrukturą techniczną, tj. przyłącz wody, energetyczny, kanalizacji sanitarnej szambem wybieralnym (alternatywnie przydomową oczyszczalnią ścieków)   zgodnie z decyzją  o warunkach zabudowy nr 63/17 z dnia 27 listopada 2017 roku.
 
4.Obciążenia nieruchomości: nieruchomość jest wolna od obciążeń hipotecznych i ograniczonych praw rzeczowych w tym też nie ujawnionymi w księdze wieczystej, roszczeniami osób trzecich, w tym umownym prawem pierwokupu, ani też długami i innymi należnościami , do których stosuje się przepisy o zobowiązaniach podatkowych, nie zostały wszczęte żadne egzekucje, nie zawarto żadnej umowy ograniczającej sposób korzystania z przedmiotowej działki, w szczególności nie jest ona przedmiotem umowy najmu lub dzierżawy.
 
5.Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość:
a. użytkowanie  zgodne z zapisem w decyzji o warunkach zabudowy.
b. przekazanie działki w dniu zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.
c. okazanie punktów granicznych nieruchomości  może nastąpić na życzenie i koszt nabywców, którzy nie będą występować z żadnymi  roszczeniami wobec  sprzedawcy z tytułu  ewentualnej niezgodności w zakresie  rodzaju użytków oraz ewentualnej różnicy w powierzchni sprzedawanej nieruchomości, jeżeli po sprzedaży geodeta wykaże inna powierzchnię, niż jest to oznaczone w dokumentach wyżej wymienionych.
 
6.Cena wywoławcza: wynosi netto 35 000,00 zł,  (trzydzieści  pięć tysięcy) złotych i składa się z wartości szacunkowej gruntu oraz  kosztów przygotowania nieruchomości do sprzedaży. Do ceny ustalonej w przetargu zostanie doliczony podatek vat w wysokości 23%.
7.Miejsce przeprowadzania przetargu: siedziba Urzędu Miasta i Gminy  w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6, pokój nr 9.
8.Termin przeprowadzania przetargu 12 marca  2020 r o godz. 9 30 .
9.Wadium: wynosi 10 % ceny wywoławczej tj. 3 500,00 zł, ( trzy  tysiące pięćset )złotych.
 Warunkiem przystąpienia do przetargu jest: wniesienie wadium. W  przetargu mogą brać udział tylko osoby zakwalifikowane, które w terminie do dnia 09 marca  2020r  wpłacą wadium w wysokości  3 500,00 zł,. Wadium w pieniądzu należy wpłacić na rachunek Gminy Otmuchów prowadzony przez Bank Gospodarki Żywnościowej BNP PARIBAS S.A.nr 45 1600 1462 1841 8547 2000 0007. Osoba wpłacająca wadium to osoba /fizyczna lub prawna/, która figuruje na bankowym dowodzie wpłaty /przelewu/. Osoby licytujące w imieniu firm, współmałżonków lub osób trzecich muszą przed licytacją oprócz dokumentu tożsamości przedłożyć stosowne dokumenty potwierdzające prawo do reprezentowania firmy lub pełnomocnictwo. Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, a rozstrzygnięcie jego pozytywne, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje, co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
10.Najniższe postąpienie wynosi 1 % ceny wywoławczej w przetargu.
11.Wpłacone wadium podlega:
a.    zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości zaoferowanej przez oferenta, który wygrał przetarg,
b.    zwrotowi pozostałym oferentom, którzy przetargu nie wygrają, niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu,
c.    zwrotowi wszystkim oferentom w przypadku odwołania lub unieważnienia przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub unieważnienia przetargu,
d.    utracie, jeżeli oferent, który wygra przetarg, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości w formie aktu notarialnego,
 
12. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy: w przypadku uchylenia się oferenta, który przetarg wygrał od zawarcia umowy kupna działki nr 632/19 poł. w Otmuchowie obręb geodezyjny Wójcice, jest przepadek na rzecz Gminy Otmuchów wadium.
13. Cena sprzedawanej nieruchomości podlega zapłacie jednorazowo, przelewem na konto  Gminy Otmuchów, nie później niż do dnia poprzedzającego dzień zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości w formie aktu notarialnego. O terminie i miejscu zawarcia umowa sprzedaży w formie aktu notarialnego nabywca zostanie poinformowany pisemnie. Koszty związane z przeniesieniem prawa własności nieruchomości, w tym koszty z zawarciem umowy notarialnej i związane z postępowaniem wieczysto księgowym, ponosi nabywca.
Ogłoszenie  podlega  wywieszeniu  na tablicy ogłoszeń  Urzędu Miasta i Gminy w Otmuchowie ,  zamieszczeniu w BIP-ie www.bip.otmuchow.pl oraz w prasie lokalnej.
 
Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości i przetargu można uzyskać w Wydziale  Mienia Komunalnego i  Geodezji  Urzędu Miasta i Gminy  w Otmuchowie przy ul. Zamkowej nr 6, pokój nr 4 jak również telefonicznie  nr 77 431 50 16 wew. 34.
 
Burmistrz Miasta i Gminy Otmuchów zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu z uzasadnionej przyczyny.
 
 
Sporządził: M. Pośpiech                                                                                
Zatwierdził Burmistrz Miasta i Gminy Otmuchów mgr inż. Jan Woźniak

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Otmuchowie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-01-29
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
M. Pośpiech
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-01-29 16:57:02
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-01-29 16:57:05
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-01-29 16:57:41
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
826 raz(y)