Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Otmuchowie
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

Wykaz nr 24 / 2024 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży. Przedmiotem sprzedaży jest: Zamieszkały, samodzielny lokal mieszkalny nr 4a położony na pierwszym piętrze budynku usługowo-mieszkalnego w Otmuchowie, przy ul. Krakowskiej nr 17 składający się z dwóch przedpokoi, trzech pokoi, łazienki z wc, kuchni o powierzchni użytkowej 73,31 m2. Do lokalu przynależne jest pomieszczenie – piwnica nr 7 o pow. 5,56 m2.

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2024-04-29 09:34:57 przez Bogusław Lis

Akapit nr - brak tytułu

Załącznik nr  1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Otmuchów
nr 79/2024  z dnia 25 kwietnia 2024 r 
 
Wykaz nr  24 / 2024
nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.
 
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) oraz uchwały Nr III/27/2002 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia  30 grudnia  2002 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata ze zm. (Dz. Urz. Woj. Op. z 2003 r.  Nr 2 poz. 59),
Burmistrz Miasta i Gminy w  Otmuchowie  podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości  przeznaczonych do zbycia, stanowiących własność Gminy Otmuchów.
Oznaczenie nieruchomości wg księgi
wieczystej oraz katastru nieruchomości,
powierzchnia nieruchomości.
Opis nieruchomości
 
Przeznaczenie nieruchomości
i sposób
jej zagospodarowania
Cena nieruchomości
netto
Nr KSIĘGI WIECZYSTEJ
OP1N/00066701/8
 
Działy III i IV księgi wieczystej nie zawierają żadnych wpisów. Nieruchomość jest wolna od obciążeń i ograniczonych praw rzeczowych, roszczeniami osób trzecich w tym umownym prawem pierwokupu, długami, nie zostały wszczęte żadne egzekucje.  Lokal obciążony jest umową najmu. O fakcie wywieszenia niniejszego wykazu najemca zostanie powiadomiony odrębnym pismem.
Nieruchomość obejmuje udział  1192/10.000 części działki nr 701/5 AM 10  o  pow. 0,1661 ha.
Jednostka ewidencyjna:
160706_4  Otmuchów – miasto
Obręb ewidencyjny : 160706_4.0001 Otmuchów G.842
Nieruchomość zabudowana budynkiem usługowo -mieszkalnym, 2/3 kondygnacyjnym, częściowo podpiwniczonym, wybudowanym przed 1939 r., posiada dostęp do drogi publicznej gminnej nr 106970 O, ul. Krakowska, dz. Nr 702, przez działkę nr 701/6, stanowiącą drogę wewnetrzną, własności Gminy Otmuchów.
Sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 4a o powierzchni użytkowej 78,87 m2  wraz z pomieszczeniem przynależnym piwnicą nr 7 o pow. 5,56 m2,
a także udziałem w gruncie odbywa się w drodze rokowań bezprzetargowych.
Nabywca lokalu zobowiązany jest ponosić wydatki związane z utrzymaniem lokalu mieszkalnego nr 4a, utrzymywać lokal w należytym stanie, uczestniczyć w kosztach zarządu związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej, korzystać z niej zgodnie z przeznaczeniem i zobowiązany jest do ochrony wspólnego dobra.
Przedmiotem sprzedaży jest :
Zamieszkały, samodzielny lokal mieszkalny  nr 4a  położony  na pierwszym piętrze budynku usługowo-mieszkalnego  w Otmuchowie, przy ul. Krakowskiej nr 17 składający  się z dwóch przedpokoi, trzech pokoi, łazienki z wc, kuchni o powierzchni użytkowej 73,31 m2. Do lokalu przynależne jest pomieszczenie – piwnica nr 7 o pow. 5,56 m2.
Nabycie lokalu mieszkalnego nr 4a następuje wraz z udziałem wynoszącym  1192/10.000 w wspólnych częściach budynku oraz działce nr 701/5 łącznego obszaru 0,1661 ha poł. w Otmuchowie, przy ul. Krakowskiej 17.
Sprzedaż w drodze rokowań bezprzetargowych z najemcą lokalu nr 4a, który posiada umowę najmu zawartą na czas nieokreślony.
Świadectwo charakterystyki energetycznej dla lokalu nr 4a będącego przedmiotem sprzedaży zostanie sporządzone przed podpisaniem umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.
Nieruchomość nie znajduje się w specjalnej strefie rewitalizacji.
 Miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego gminy Otmuchów, zatwierdzony uchwałą Rady Miejskiej w Otmuchowie Nr XXXV/2/268/94 z dnia 25 maja 1994r. (Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 10 sierpnia 1994r. Nr 21, poz. 182), z dniem 31 grudnia 2003r. utracił moc.
Działka zlokalizowana jest w otoczeniu terenów o charakterze mieszkalnym i usługowym.  Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Otmuchów, zatwierdzonym uchwałą nr XXXIX/376/2022 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 31 sierpnia 2022 r. działka nr 701/5 znajduje się na terenie zabudowy usługowej – ozn. na mapie jako U). Działka zabudowana budynkiem usługowo - mieszkalnym. Działka o kształcie regularnym, korzystna dla zabudowy, bez ponadprzeciętnych utrudnień w zagospodarowaniu. Uzbrojona w sieć : wodną, kanalizacyjną, energetyczną, gazową.
Powyższa działka nie jest położona na obszarze rewitalizacji, ani na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji, a także nie jest wpisana do rejstru zabytków ani gminej ewidencji zabytków.
132 000,00 zł
(sto trzydzieści dwa tysiące złotych) 
 
Cena nabycia po uwzględnieniu bonifikaty 85 %  płatna jest jednorazowo, przed podpisaniem umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.
Sprzedaż zwolniona z podatku VAT ( art. 43 ust. 1 pkt 10a lit. a) i b) ustawy o podatku od towarów i usług.
 
 
         
 Zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami w przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym  pierwszeństwo w ich nabyciu przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:
1) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów,
2) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą.
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 cytowanej ustawy mija z upływem 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu, tj. 30 kwietnia 2024 r. 
Nabywca ponosi koszty wynagrodzenia notariusza oraz koszty sądowe dotyczące zmian w księdze wieczystej. Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni, zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami.
Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości uzyskać można w Urzędzie Miasta i Gminy  w Otmuchowie - telefonicznie  77 431 52 55 wew. 207 w godzinach pracy Urzędu.