Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Otmuchowie
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

Wykaz nr 44/2023 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży. Burmistrz Miasta i Gminy Otmuchów podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, które stanowią własność Gminy Otmuchów. Nieruchomość przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną obejmująca działkę nr 61/6, obszaru 0,0821 ha położoną w miejscowości KIJÓW gm. OTMUCHÓW, w otoczeniu terenów mieszkaniowych. Teren niezabudowany,nieuzbrojony,płaski, porośnięty roślinnością trawiastą, z dostępem do drogi publicznej o nawierzchni asfaltowej - ( działka nr 59 ) poprzez drogę wewnętrzną – (działka nr 61/9 ) własności Gminy Otmuchów.

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2023-09-18 20:02:15 przez Bogusław Lis

Akapit nr - brak tytułu

Załącznik nr  3 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Otmuchów
nr  174/2023 z dnia 15 września 2023 r
 
Wykaz nr  44/2023
nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży .
 
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023r. poz.344 ze zm.) oraz uchwały Nr III/27/2002 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 30 grudnia  2002 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata ze zm. (Dz. Urz. Woj. Op. z 2003 r Nr 2 poz. 59), Burmistrz  Miasta i Gminy Otmuchów  podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości  przeznaczonych do zbycia, które stanowią własność Gminy Otmuchów.
 
Oznaczenie nieruchomości wg księgi
wieczystej oraz katastru nieruchomości,
powierzchnia nieruchomości.
 
 
Powierzchnia nieruchomości
 
Opis nieruchomości
 
 
Przeznaczenie i sposób
jej zagospodarowania
 
 
 
Cena nieruchomości
netto
 
Informacje o przeznaczeniu do zbycia.
Księga Wieczysta
 
OP1N/00050422/3
Działy III i IV księgi wieczystej nie zawierają żadnych wpisów dotyczących zbywanej działki. Nieruchomość jest wolna od obciążeń i ograniczonych praw rzeczowych, roszczeniami osób trzecich w tym umownym prawem pierwokupu, długami, nie zostały wszczęte żadne egzekucje.  Nie jest przedmiotem najmu lub dzierżawy.
 
 
Nieruchomość obejmuje niezabudowaną  działkę nr
61/6 przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
a. m. 1
Jednostka ewidencyjna:
160706_5.0011, Kijów
gm. Otmuchów – obszar wiejski, powiat nyski, woj. opolskie
 
Łączny obszar 0,0821 ha
 
Nieruchomość  przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną obejmująca działkę nr 61/6,  obszaru 0,0821 ha położoną  w miejscowości KIJÓW  gm. OTMUCHÓW, w otoczeniu terenów  mieszkaniowych.  Teren  niezabudowany,nieuzbrojony,płaski, porośnięty roślinnością trawiastą, z dostępem do drogi publicznej o nawierzchni asfaltowej -  ( działka nr 59 ) poprzez drogę wewnętrzną – (działka nr 61/9 ) własności Gminy Otmuchów.
 
Dla terenu obejmującego działkę  nr 61/6 poł. w Kijowie brak jest aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego.
 
Działka   zlokalizowana jest w obszarze terenów zabudowy mieszkaniowej.
 
Dla działki nr 61/6 została wydana decyzja nr  51/09 o warunkach zabudowy, dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem oraz towarzyszącą infrastrukturą techniczną.
 
 
33.000,00 zł
( trzydzieści trzy tysiące  złotych )
 
 
Do ceny  zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23% .
 
Nieruchomość własności  Gminy Otmuchów, przeznaczona jest do zbycia w drodze przetargu nieograniczonego z przeznaczeniem pod zabudowę na cele mieszkaniowe- zabudowa mieszkaniowa-jednorodzinna.
             
 
O  przysługującym  prawie pierwszeństwie nabycia zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami w przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym  pierwszeństwo w ich nabyciu przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:
1) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów,
2) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą.
Nabywca ponosi koszty wynagrodzenia notariusza oraz koszty sądowe dotyczące zmian w księdze wieczystej. Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni, zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami.
Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości uzyskać można w Urzędzie Miasta i Gminy  w Otmuchowie lub pod nr telefonu  77 431 52 55 wew. 207 w godzinach pracy Urzędu.
 
Sporządziła – Król Gabriela