Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Otmuchowie
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

Wykaz nr 42/2023 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania sąsiedniej nieruchomości. Burmistrz Miasta i Gminy Otmuchów podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, które stanowią własność Gminy Otmuchów. Działka nr 152/1 AM 4 położona w obrębie ewidencyjnym Otmuchów, sklasyfikowana jako droga (dr). Działka nie jest zabudowana oraz nie jest uzbrojona, porośnięta trawa i żywopłotem oraz częściowo wyłożona kostką betonową, ogrodzona przez właściciela sąsiedniej działki nr 148. Kształt działki regularny – prostokąt, płaski. Działka nr 152/1 posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej o nawierzchni asfaltowej– ulica Grodkowska.

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2023-09-18 19:58:48 przez Bogusław Lis

Akapit nr - brak tytułu

Załącznik nr  1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Otmuchów
nr  174/2023 z dnia 15 września 2023 r
 
Wykaz nr  42/2023
nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania sąsiedniej nieruchomości.
 
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023r. poz.344 ze zm.) oraz uchwały Nr III/27/2002 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 30 grudnia  2002 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata ze zm. (Dz. Urz. Woj. Op. z 2003 r Nr 2 poz. 59), Burmistrz  Miasta i Gminy Otmuchów  podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości  przeznaczonych do zbycia, które stanowią własność Gminy Otmuchów.
 
Oznaczenie nieruchomości wg księgi
wieczystej oraz katastru nieruchomości,
powierzchnia nieruchomości.
 
 
Powierzchnia nieruchomości
 
Opis nieruchomości
 
 
Przeznaczenie i sposób
jej zagospodarowania
 
 
 
Cena nieruchomości
netto
 
Informacje o przeznaczeniu do zbycia.
Księga Wieczysta
 
OP1N/00045581/7
Działy III i IV księgi wieczystej nie zawierają żadnych wpisów dotyczących zbywanej działki. Nieruchomość jest wolna od obciążeń i ograniczonych praw rzeczowych, roszczeniami osób trzecich w tym umownym prawem pierwokupu, długami, nie zostały wszczęte żadne egzekucje.  Nie jest przedmiotem najmu lub dzierżawy.
 
 
działka nr
152/1 
a. m. 4
Jednostka ewidencyjna:
160706_4.0001, Otmuchów
gm. Otmuchów – obszar wiejski, powiat nyski, woj. opolskie
 
Powierzchnia 0,0058 ha
 
Działka nr 152/1 AM 4 położona w obrębie ewidencyjnym Otmuchów, sklasyfikowana jako droga (dr). Działka nie jest zabudowana oraz nie jest uzbrojona, porośnięta trawa i żywopłotem oraz częściowo wyłożona kostką betonową, ogrodzona przez właściciela sąsiedniej działki nr 148. Kształt działki regularny – prostokąt, płaski. Działka nr 152/1  posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej o nawierzchni asfaltowej– ulica Grodkowska.
 
Dla terenu obejmującego działkę nr 152/1 poł. W obrębie ewidencyjnym Otmuchów brak jest aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. Nieruchomość zlokalizowana jest w obszarze terenów o funkcji mieszkaniowej  jednorodzinnej. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Otmuchów, zatwierdzonym uchwałą nr XXXIX/376/2022 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 31.08.2022r. Działka 152/1 znajduje się w terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
 
3.800,00 zł
( trzy tysiące osiemset złotych )
 
 
Do ceny  zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23% .
 
Działka nr 152/1 ze względu na powierzchnię przeznaczona jest do zbycia na poprawę warunków zagospodarowania działki sąsiedniej nr 148, własności osoby fizycznej.
             
 
O  przysługującym  prawie pierwszeństwie nabycia zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami w przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym  pierwszeństwo w ich nabyciu przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:
1) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów,
2) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą.
Nabywca ponosi koszty wynagrodzenia notariusza oraz koszty sądowe dotyczące zmian w księdze wieczystej. Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni, zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami.
Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości uzyskać można w Urzędzie Miasta i Gminy  w Otmuchowie lub pod nr telefonu  77 431 52 55 wew. 207 w godzinach pracy Urzędu.
 
Sporządziła – Król Gabriela