Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Otmuchowie
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ogłoszenia Burmistrza 2023

Szczegóły informacji

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Otmuchów o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem”, przewidzianej do realizacji na części działki nr 392/1 położonej w obrębie geodezyjnym Otmuchów, miasto Otmuchów.

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2023-11-16 08:15:29 przez Bogusław Lis

Akapit nr - brak tytułu

Otmuchów, dnia 16 listopada 2023 r.
MK.6733.25.2023
 
 
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Otmuchów
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r., poz. 977 ze zm.) zawiadamia się, że w dniu 14 listopada 2023 r., na wniosek Gminy Otmuchów, z siedz. w Otmuchowie, ul. Zamkowa 6, w imieniu której – na podstawie pełnomocnictwa – działa Pan Włodzimierz Wicher, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem”, przewidzianej do realizacji na części działki nr 392/1 położonej w obrębie geodezyjnym Otmuchów, miasto Otmuchów.
W związku z powyższym informuje się, że w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Miasta i Gminy w Otmuchowie, ul. Rynek 1 – Ratusz, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym (77 431 5255 wew. 204).
Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 775).