Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Otmuchowie
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ogłoszenia Burmistrza 2023

Szczegóły informacji

Burmistrz Miasta i Gminy Otmuchów podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa do 10 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 10 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 21 w obrębie Kwiatków”, gmina Otmuchów, powiat nyski, województwo opolskie, zgodnie z wnioskiem Firmy PVE 280 Sp. z o.o. ul. Jana Karola Chodkiewicza 7/1C, 85-065 Bydgoszcz - reprezentowanej przez Prezesa Zarządu p. Michała Czajkowskiego, z dnia 30.05.2023 r. (wpływ do UM i G w Otmuchowie w dniu 06.06.2023 r.).

Informacja ogłoszona dnia 2023-09-12 18:34:52 przez Bogusław Lis

Akapit nr 1 - brak tytułu

 Otmuchów, dnia   14.09.2023 r.
WK.6220.5.9.2023
 
O B W I E S Z C Z E N I E
             Działając na podstawie art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach na środowisko (j.t. Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 z późniejszymi zmianami) -        
  
Burmistrz Miasta i Gminy Otmuchów
podaje do publicznej wiadomości informację  o przystąpieniu do  przeprowadzania
oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
 
dla postępowania wszczętego w dniu 14 czerwca 2023 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia, mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na  środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa do 10 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 10 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 21 w obrębie Kwiatków”, gmina Otmuchów, powiat nyski, województwo opolskie,  zgodnie z wnioskiem Firmy PVE 280 Sp. z o.o. ul. Jana Karola Chodkiewicza 7/1C, 85-065  Bydgoszcz - reprezentowanej przez Prezesa Zarządu p. Michała Czajkowskiego, z dnia 30.05.2023 r. (wpływ do UM i G w Otmuchowie w dniu 06.06.2023 r.).
            Organem właściwym do wydania decyzji w prowadzonym postępowaniu jest Burmistrz Miasta i Gminy Otmuchów.  Organem właściwym do wydania opinii, postanowień  i dokonania uzgodnień jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nysie, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu oraz Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Nysie. 
           Informuję, iż istnieje możliwość zapoznania się z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu nr WOOŚ.4220.219.2023.BB z dnia 04.07.2023 r. (wpływ do Urzędu Miasta i Gminy w Otmuchowie w dniu 04.07.2023 r.), wskazującą potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i wskazującą zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nysie nr NZ.9022.4.45.2023.HW z dnia23.06.2023 r. (wpływ do UM i G w dniu 27.06.2023 r.) i opinią Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie we Wrocławiu - Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Nysie nr WR.ZZŚ.4.4901.74.2023.JP z dnia 02.08.2023 r., w których wskazano brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ze względu na brak negatywnego wpływu inwestycji na stan jednolitych części wód podziemnych (JCWPd) i powierzchniowych (JCWP) oraz możliwości osiągniecia celów środowiskowych.      
         W dniach od  dnia 19 września 2023 r. do dnia 18 października 2023 r.  każdy może zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy tj. wnioskiem o wydanie decyzji,  wymaganymi załącznikami, raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, postanowieniem organu właściwego do wydania decyzji  oraz  stanowiskami  innych organów,  składać uwagi i wnioski.  Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: .                
Organem właściwym do rozpatrywania uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta i Gminy  Otmuchów.
           Uwagi lub wnioski wniesione po w/w terminie pozostaną bez rozpatrzenia. Ww. dokumenty znajdują się w Urzędzie Miasta i Gminy w Otmuchowie (pokój nr 17), jednakże w razie braku dostępu do nich i możliwości zapoznania się, zostaną również dołączone do niniejszego obwieszczenia w BIP  Urzędu Miasta i Gminy w Otmuchowie w formie skanu dokumentów.
   
 
Podano do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie:
  1. na  tablicy ogłoszeń w Urzędzie  Miasta i Gminy w Otmuchowie,
  2. w  Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Otmuchowie,
  3. w miejscu realizacji przedsięwzięcia (tablica ogłoszeń m. Kwiatków).
Otrzymują :
  1. Inwestor: Firma: PVE 280 Sp. z o.o. ul. Jana Karola Chodkiewicza 7/1C,
85-065  Bydgoszcz
  1. Właściciele działek;
  2. a/a.
 
Sprawę prowadzi:
Janina Mazek 
tel. 77 431 5016 wew.345
      

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Otmuchowie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-09-12
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
J. Mazek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-09-12 18:34:49
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Bogusław Lis
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-09-12 18:34:52
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Bogusław Lis
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-09-12 18:34:52
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
409 raz(y)