Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Otmuchowie
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ogłoszenia Burmistrza 2022

Szczegóły informacji

BWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY OTMUCHÓW o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Otmuchów.

Informacja ogłoszona dnia 2022-04-08 21:23:58 przez Bogusław Lis

Akapit nr 1 - brak tytułu

Otmuchów, dnia 8 kwietnia 2022 r.
 
 
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY OTMUCHÓW
o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Otmuchów
 
Na podstawie art. 11 pkt. 7 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022r. poz. 503 - tekst jednolity), zgodnie z art. 30, 39 i 54 ust. 2 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 – tekst jedn. z późn zm.) zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Otmuchów.
Projekt zmiany Studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zostaną wyłożone do publicznego wglądu w dniach od 19 kwietnia 2022 r. do 12 maja 2022 r., w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie, ul. Rynek 1 - Ratusz, pokój nr 8, w godzinach od 9.00 do 15.00 oraz na stronie BIP Urzędu Miasta i Gminy Otmuchów (adres:https://bip.otmuchow.pl/10124/Studium_uwarunkowan_i_kierunkow_zagospodarowania_przestrzennego_Gminy_Otmuchow/)
Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany Studium, odbędzie się w dniu 6 maja 2022 r. o godz. 13.00, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie, ul. Rynek 1 – Ratusz, sala posiedzeń.
Zgodnie z art. 11 pkt 8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany Studium, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać Wójta Burmistrza Miasta i Gminy Otmuchów, w formie pisemnej na adres Urzędu Miejskiego w Otmuchowie, ul. Zamkowa 6, 48-385 Otmuchów, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 czerwca 2022 r.
Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne  (Dz. U. z 2021 r., poz. 670 - tekst jednolity):
1) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo
2) opatrzone kwalifikowanym podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. 
Jednocześnie informuję, że na podstawie art. 46 ust. 1 i art. 54 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w okresie wyłożenia do publicznego wglądu zapewnia się możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji ww. planu, z możliwością zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy, w miejscu i terminach podanych powyżej.
Zgodnie z art 18 ust. 2 i 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w związku z art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko uwagi i wnioski w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko należy składać w sposób i w terminie określonym powyżej.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta i Gminy Otmuchów.
 
 
Obwieszczenie wywieszono w terminie od 8 kwietnia 2022 roku do  2 czerwca 2022 r.:
  • na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy Otmuchów, ul. Zamkowa 6 oraz Ratusz – ul. Rynek 1,
  • na stronie BIP Urzędu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Otmuchowie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-04-08
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
M. Zięba
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-04-08 21:23:56
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Bogusław Lis
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-04-08 21:23:58
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Bogusław Lis
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-04-08 21:24:44
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
370 raz(y)