Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Otmuchowie
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ogłoszenia Burmistrza 2022

Szczegóły informacji

O B W I E S Z E N I E o wszczęciu postępowania - Burmistrz Miasta i Gminy Otmuchów - zawiadamia o wszczęciu postępowania z wniosku Firmy „BAR-KOP" Barbara Wiktor, reprezentowanej przez Barbarę Wiktor, zam. Łąka 69 e, 48-385 Otmuchów z dnia 16 marca 2022 r. (wpływ do UM i G w Otmuchowie w dniu 17.03.2022r.) w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Wydobywaniu kruszywa naturalnego ze złoża „Kałków-OLIWIA" realizowanego na terenie działek nr 193, 194 i części działki nr 195, Obręb Kałków", gmina Otmuchów, powiat nyski, województwo opolskie.

Informacja ogłoszona dnia 2022-03-28 12:28:25 przez Bogusław Lis

Akapit nr 1 - brak tytułu

Otmuchów, dnia 24.03.2022 r. 
WK.6220.2.1.2022
 
O B W I E S Z E N I E
o wszczęciu postępowania 
 
          Działając na podstawie  art. 61 § 1, 4 oraz art. 49  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz.1973) w związku z art. 73 ust 1 oraz 74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2373) Burmistrz Miasta i Gminy Otmuchów -
zawiadamia
o wszczęciu postępowania z wniosku  Firmy „BAR-KOP" Barbara Wiktor, reprezentowanej przez Barbarę Wiktor, zam. Łąka 69 e, 48-385 Otmuchów z dnia 16 marca 2022 r. (wpływ do UM i G w Otmuchowie w dniu 17.03.2022r.) w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Wydobywaniu kruszywa naturalnego ze złoża „Kałków-OLIWIA" realizowanego na terenie działek nr 193, 194 i części działki nr 195, Obręb Kałków", gmina Otmuchów, powiat nyski, województwo opolskie.
         Jednocześnie zawiadamiam strony postępowania, o wystąpieniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie- Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich we Wrocławiu - Zarząd Zlewni WP w Nysie  o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcie na środowisko.
          Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1973), wszystkie strony postępowania mają prawo do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.
          Na podstawie art. 41 § 1 Kpa w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić  organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu, zgodnie z § 2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w §1 doręczenie pisma  pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.
Jednocześnie informuję, że z dokumentacją sprawy można się zapoznać na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Otmuchowie, a do niniejszego obwieszczenia zostanie dołączona  Karta Informacyjnej Przedsięwzięcia i załączniki.
         Strony oraz zainteresowane podmioty mogą składać uwagi i wnioski dot. przedsięwzięcia na adres e-mail:  .
            
            Liczba stron postępowania w przedmiotowej sprawie przekracza 10, zatem zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 2373) stosuje się przepisy art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego.
 
Otrzymują:
  1. BAR-KOP Barbara Wiktor  zam. Łąka 69e
  2. Strony postępowania w trybie art. 49 ustawy Kpa
w związku z art. 74 ust. 3a ustawy OOŚ.
OOŚ
  1. a/a.
 
Sprawę prowadzi:
Janina Mazek
tel. 77 431 5016 wew.345
       

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Otmuchowie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-03-28
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
J. Mazek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-03-28 12:28:21
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Bogusław Lis
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-03-28 12:28:25
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Bogusław Lis
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-03-28 12:28:25
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
229 raz(y)