Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Otmuchowie
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Sprzedaż - wykazy 2021

Szczegóły informacji

Wykaz nr 11 / 2021 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.Burmistrz Miasta i Gminy w Otmuchowie podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, które stanowią własność Gminy Otmuchów. Przedmiotem sprzedaży jest : Niezamieszkały, samodzielny lokal mieszkalny nr 2 położony na parterze budynku przy ulicy Krakowskiej nr 24 składający się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki z w.c oraz przedpokoju o powierzchni użytkowej 67,60 m2 . Do lokalu przynależny piwnica o powierzchni 19,20 m2 mieszcząca się w budynku oraz udział 1293/10 000 części we wspólnych częściach budynku oraz działce nr 363/4 łącznego obszaru 0,0327 ha poł. w Otmuchowie przy ul. Krakowska nr 24. Sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego.

Informacja ogłoszona dnia 2021-03-17 18:51:10 przez Bogusław Lis

Akapit nr 1 - brak tytułu

Załącznik nr  1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Otmuchów
nr  54 /2021 z dnia 15 marca  2021r 
 
Wykaz nr  11 / 2021
nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.
 
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.) oraz uchwały Nr III/27/2002 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 30 grudnia  2002 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata ze zm. (Dz. Urz. Woj. Op. z 2003 r Nr 2 poz. 59)
 
Burmistrz Miasta i Gminy w  Otmuchowie  podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości  przeznaczonych do zbycia, które stanowią własność Gminy Otmuchów.
 
Oznaczenie nieruchomości wg księgi
wieczystej oraz katastru nieruchomości,
powierzchnia nieruchomości.
 
Opis nieruchomości
 
Przeznaczenie nieruchomości
i sposób
jej zagospodarowania
Cena nieruchomości
netto
Nr KSIĘGI WIECZYSTEJ
Nr działki, położenie, obszar
 
 
 
OP1N/00053709/0
 
Działy III i IV księgi wieczystej nie zawierają żadnych wpisów. Nieruchomość jest wolna od obciążeń i ograniczonych praw rzeczowych, roszczeniami osób trzecich w tym umownym prawem pierwokupu, długami, nie zostały wszczęte żadne egzekucje.  Nie jest przedmiotem najmu lub dzierżawy.
Nieruchomość obejmuje udział 1293/10 000 części działki nr 363/4 o  pow. 0,0327 ha.
 Arkusz mapy  5
Jednostka ewidencyjna:
160706_4  Otmuchów – miasto
Obręb: 160706_0001 Otmuchów 
Jednostka rejestrowa gruntów:  160706_5.0018.
Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym, posiada  bezpośredni dostęp do drogi publicznej.
Sprzedaż udziału w gruncie wraz ze sprzedażą lokalu mieszkalnego nr 2   o powierzchni 67,60 m 2 w drodze przetargu.
Nabywca lokalu zobowiązany jest ponosić wydatki związane z utrzymaniem lokalu mieszkalnego nr 2  , utrzymywać lokal w należytym stanie, uczestniczyć w kosztach zarządu związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej, korzystać z niej zgodnie z przeznaczeniem i zobowiązany jest do ochrony wspólnego dobra.
 
Przedmiotem sprzedaży jest :
Niezamieszkały, samodzielny lokal mieszkalny   nr 2  położony  na parterze budynku przy ulicy Krakowskiej nr 24 składający  się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki z w.c oraz przedpokoju  o powierzchni użytkowej 67,60  m2  . Do lokalu przynależny piwnica o powierzchni 19,20 m2 mieszcząca się w budynku  oraz  udział  1293/10 000 części we wspólnych częściach budynku oraz działce nr  363/4  łącznego obszaru 0,0327 ha poł. w Otmuchowie przy ul. Krakowska nr 24. 
Sprzedaż w drodze przetargu
nieograniczonego.
 
 Miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego gminy Otmuchów, zatwierdzony uchwałą Rady Miejskiej w Otmuchowie Nr XXXV/2/268/94 z dnia 25 maja 1994r. (Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 10 sierpnia 1994r. Nr 21, poz. 182), z dniem 31 grudnia 2003r. utracił moc.
Nieruchomość obejmująca działkę nr 363/4  – obręb geodezyjny Otmuchów stanowi teren  zainwestowany o przewadze funkcji mieszkalnej.
Powyższa działka nie jest położona na obszarze rewitalizacji , ani na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji.
 
150 000,00.zł
(sto pięćdziesiąt tysięcy) złotych.
 
Cena nabycia  płatna jest jednorazowo, przed
podpisaniem umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.
Sprzedaż zwolniona z podatku VAT ( art. 43 ust. 1 pkt 10a lit. a) i b) ustawy o podatku od towarów i usług.
 
Dla lokalu nr 2  będącego przedmiotem sprzedaży nie zostało sporządzone świadectwo charakterystyki energetycznej a nieruchomość nie znajduje się w specjalnej strefie rewitalizacji.
 
Zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami w przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym  pierwszeństwo w ich nabyciu przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:
1) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów,
2) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą.
 
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 cytowanej ustawy mija z upływem 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.
 
Nabywca ponosi koszty wynagrodzenia notariusza oraz koszty sądowe dotyczące zmian w księdze wieczystej. Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni, zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami.
 
Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości uzyskać można w Urzędzie Miasta i Gminy  w Otmuchowie- telefonicznie  77 431 50 17 wew. 334 w godzinach pracy Urzędu.   
 
Sporządził: M. Pośpiech
 
Zatwierdził Burmistrz Miasta i Gminy Otmuchów 
Jan Woźniak
 
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Otmuchowie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-03-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
M. Pośpiech
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-03-17 18:51:07
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-03-17 18:51:10
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-03-17 18:55:18
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
765 raz(y)