Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Otmuchowie
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Sprzedaż - wykazy 2020

Szczegóły informacji

Wykaz nr 29 / 2020 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - Przedmiotem sprzedaży jest : Zamieszkały, samodzielny lokal mieszkalny nr 2 położony na parterze i poddaszu budynku nr 6 składający się z trzech pokoi, kuchni, łazienki, ubikacji oraz dwóch przedpokoi o powierzchni użytkowej 61,78 m2 . Do lokalu przynależny udział wynoszący 6916/10 000 części we wspólnych częściach budynku oraz działce nr 835 łącznego obszaru 0,0421 ha oraz trzy komórki gospodarcze mieszczące się w budynku gospodarczym o powierzchni 3,68 + 3,71+ 5,42= 12,81 m 2 poł. w Otmuchowie ul. Wiejska nr 6. Udział 6916/10000 w działce nr 835 poł. w Otmuchowie ul. Wiejska nr 6 oraz częściach wspólnych budynku, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.

Informacja ogłoszona dnia 2020-09-21 13:04:12 przez Bogusław Lis

Akapit nr 1 - brak tytułu

Załącznik nr  2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Otmuchów
nr  170 /2020 z dnia 16  września  2020r 
Wykaz nr  29 / 2020
nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.
 
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65.) oraz uchwały Nr III/27/2002 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 30 grudnia  2002 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata ze zm. (Dz. Urz. Woj. Op. z 2003 r Nr 2 poz. 59)
Burmistrz Miasta i Gminy w  Otmuchowie  podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości  przeznaczonych do zbycia, które stanowią własność Gminy Otmuchów.
 
Oznaczenie nieruchomości wg księgi
wieczystej oraz katastru nieruchomości,
powierzchnia nieruchomości.
 
Opis nieruchomości
 
Przeznaczenie nieruchomości
i sposób
jej zagospodarowania
Cena nieruchomości
netto
Nr KSIĘGI WIECZYSTEJ
Nr działki, położenie, obszar
OP1N/00028806/6
 
Dział III i IV księgi wieczystej nie zawiera żadnych wpisów dotyczących obciążeń.
Działka nr  835  obszaru 0,0421 ha.
Arkusz mapy  111
Jednostka ewidencyjna:
160706_4  Otmuchów – miasto
Obręb: 160706_0001 Otmuchów 
Jednostka rejestrowa gruntów:  160706_5.0018.
G 1118.
Działka nr 835 zabudowana budynkiem mieszkalnym nr 6 w którym mieszczą się ( 2) lokale mieszkalne.  Nieruchomość  posiada  bezpośredni dostęp do drogi publicznej.
Sprzedaż w drodze przetargu.
Nabywca lokalu zobowiązany jest ponosić wydatki związane z utrzymaniem lokalu mieszkalnego , utrzymywać lokal w należytym stanie, uczestniczenia w kosztach zarządu związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej, korzystać z niej zgodnie z przeznaczeniem i zobowiązany jest do ochrony wspólnego dobra.
 
Przedmiotem sprzedaży jest :
  1. Zamieszkały, samodzielny lokal mieszkalny nr 2 położony  na parterze i poddaszu  budynku nr 6 składający się z trzech pokoi, kuchni, łazienki, ubikacji oraz dwóch przedpokoi   o powierzchni użytkowej 61,78  m2  . Do lokalu przynależny   udział wynoszący  6916/10 000 części we wspólnych częściach budynku oraz działce nr 835  łącznego obszaru 0,0421 ha oraz trzy komórki gospodarcze mieszczące się w budynku gospodarczym o powierzchni 3,68 + 3,71+ 5,42= 12,81 m 2  poł. w Otmuchowie ul. Wiejska nr 6. 
  2. Udział  6916/10000  w działce nr  835 poł. w  Otmuchowie ul. Wiejska nr 6  oraz częściach wspólnych budynku, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli  lokali. 
Sposób zagospodarowania: lokal mieszkalny wraz z udziałem w gruncie i częściach wspólnych budynku nr 6  przeznaczony do sprzedaży w drodze rokowań  bezprzetargowych z najemcą lokalu mieszkalnego. .
 Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego uchwalonego uchwałą nr XL VI/333/2002 z dnia 1 października 2002 r. w sprawie zmiany planu zagospodarowania Otmuchów – Wschód działka nr 835  – obręb geodezyjny Otmuchów stanowi teren  zainwestowany o przewadze funkcji mieszkalnej i usług nieuciążliwych.  Powyższa działka nie jest położona na obszarze rewitalizacji , ani na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji oraz nie znajdują na niej grunty pod wodami śródlądowymi stojącymi.
 
88 000,00.zł
(osiemdziesiąt osiem  tysięcy) złotych.
 
Cena nabycia  płatna jest jednorazowo, przed
podpisaniem umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.
Sprzedaż zwolniona z podatku VAT ( art. 43 ust. 1 pkt 10a lit. a) i b) ustawy o podatku od towarów i usług.
 
Dla lokalu nr 2  będącego przedmiotem sprzedaży nie zostało sporządzone świadectwo charakterystyki energetycznej a nieruchomość nie znajduje się w specjalnej strefie rewitalizacji.
Sprzedaż na rzecz najemcy na warunkach określonych w uchwale Rady Miejskiej w Otmuchowie Nr III/27/2002 cytowanej na wstępie.
 
Zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami w przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym  pierwszeństwo w ich nabyciu przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:
1) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów,
2) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą.
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 cytowanej ustawy mija z upływem 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.
 
Nabywca ponosi koszty wynagrodzenia notariusza oraz koszty sądowe dotyczące zmian w księdze wieczystej. Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni, zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.)
 
Informacje dotyczące nieruchomości uzyskać można w Urzędzie Miasta i Gminy  w Otmuchowie lub telefonicznie  77 431 50 17 wew. 334 w godzinach pracy Urzędu.
 
Sporządziła: M. Pośpiech    
Zatwierdził:
Burmistrz Miasta i Gminy Otmuchów  Jan Woźniak
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Otmuchowie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-09-21
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
M. Pośpiech
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-09-21 13:04:11
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-09-21 13:04:12
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-09-21 13:04:12
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
718 raz(y)