Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Otmuchowie
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Sprzedaż - przetargi 2020

Szczegóły informacji

Burmistrz Miasta i Gminy Otmuchów ogłasza III (trzeci) przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Otmuchów położonej w Bukowie, obejmującej niezabudowaną działkę nr 10/2, klasoużytek (Bz) , przeznaczoną do użytkowania rolniczego. Działka nr 10/2 sprzedawana jest zgodnie z wypisem i wyrysem z operatu ewidencyjnego wydanymi przez Starostwo Powiatowe w Nysie.

Informacja ogłoszona dnia 2020-02-28 09:57:19 przez Bogusław Lis

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zał. Nr  9 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Otmuchów
Nr   39 /2020   z dnia  26 lutego   2020 roku.
 
Ogłoszenie o przetargu  nieograniczonym na zbycie nieruchomości rolnej stanowiącej własność Gminy Otmuchów.
 
Na podstawie art.28 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2018  poz. 2204 ze zm.)  ,  §6 ust.1 i §13 rozporządzenia Rady Ministrów dnia 14 września 2004r w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U z 2014r. poz. 1490)  oraz § 3 uchwały Nr III/27/2002 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata ( Dz. Urz. Woj. Op. z 2003 r.  Nr 2, poz. 59 ) ze zm., 
 
Burmistrz Miasta i Gminy Otmuchów  ogłasza III (trzeci) przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej  własność Gminy  Otmuchów  położonej w  Bukowie,  obejmującej niezabudowaną działkę nr 10/2, klasoużytek (Bz) , przeznaczoną do użytkowania rolniczego.  Działka nr 10/2  sprzedawana  jest zgodnie z wypisem i wyrysem  z operatu ewidencyjnego wydanymi przez Starostwo Powiatowe w Nysie.
 
I. Oznaczenie:
1. działka  oznaczona geodezyjnie nr  10/2, a.m. 2,  obszaru 0,600 ha, poł. w miejscowości Buków gm. Otmuchów, obręb ewidencyjny: 160706_5.0003, Buków, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Nysie Księga Wieczysta Nr  OP1N/00053943/2.
 
2. Opis: Nieruchomość obejmuje niezbudowaną działkę nr 10/2 posiadającą  dostęp do  drogi publicznej nr 502 zlokalizowana w otoczeniu terenów  o charakterze rolnym. Teren płaski, niezabudowany,  dobrze nasłoneczniony, posiada kształt regularny, korzystny w użytkowaniu. Działka  użytkowana rolniczo .
 
3.Przeznaczenie: działka nr 10/2 obręb geodezyjny Buków  stanowi  teren użytkowany rolniczo, przeznaczony  do użytku rolnego,  zgodnie z ustaleniami zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Otmuchów, zatwierdzonym uchwałą nr XXXVIII/404/2018 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 17 października  2018 r.  zlokalizowana jest w otoczeniu terenów o charakterze rolnym oraz zabudowy mieszkaniowej.
4.Obciążenia nieruchomości: nieruchomość jest wolna od obciążeń hipotecznych i ograniczonych praw rzeczowych w tym też nie ujawnionymi w księdze wieczystej, roszczeniami osób trzecich, w tym umownym prawem pierwokupu, ani też długami i innymi należnościami , do których stosuje się przepisy o zobowiązaniach podatkowych, nie zostały wszczęte żadne egzekucje, nie zawarto żadnej umowy ograniczającej sposób korzystania z przedmiotowej działki, w szczególności nie jest ona przedmiotem umowy najmu lub dzierżawy
5.Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość:
a. użytkowanie  zgodna z ustaleniami zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Otmuchów.
b. przekazanie działki nastąpi w dniu zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.
c. okazanie punktów granicznych nieruchomości  może nastąpić na życzenie nabywców.
 
6.Cena wywoławcza wynosi netto 24 500,00 zł. (dwadzieścia cztery tysiące pięćset)  złotych i składa się z wartości szacunkowej gruntu oraz  kosztów przygotowania nieruchomości do sprzedaży.
7.Miejsce przeprowadzania przetargu: siedziba Urzędu Miasta i Gminy  w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6, pokój nr 4.
8.Termin przeprowadzania przetargu: dnia  31 marca  2020 r o godz. 10 30.
9.Wadium: wynosi 10 % ceny wywoławczej tj. 2 450,00  (dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt) złotych.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest: wniesienie wadium, w przetargu mogą brać udział tylko osoby zakwalifikowane, które w terminie do dnia 25 marca  2020 roku wpłacą wadium w wysokości  2 450,00 zł. Wadium w pieniądzu należy wpłacić na rachunek Gminy Otmuchów prowadzony przez Bank Gospodarki Żywnościowej BNP PARIBAS S.A.nr 45 1600 1462 1841 8547 2000 0007. Osoba wpłacająca wadium to osoba /fizyczna lub prawna/, która figuruje na bankowym dowodzie wpłaty /przelewu/. Osoby licytujące w imieniu firm, współmałżonków lub osób trzecich muszą przed licytacją oprócz dokumentu tożsamości przedłożyć stosowne dokumenty potwierdzające prawo do reprezentowania firmy lub pełnomocnictwo. Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, a rozstrzygnięcie jego pozytywne, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje, co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
10.Najniższe postąpienie wynosi 1 % ceny wywoławczej w przetargu.
 11.Wpłacone wadium podlega:
a.  zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości zaoferowanej przez oferenta, który wygrał przetarg,
b. zwrotowi pozostałym oferentom, którzy przetargu nie wygrają, niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu,
c.  zwrotowi wszystkim oferentom w przypadku odwołania lub unieważnienia przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub unieważnienia przetargu
d.  utracie, jeżeli oferent, który wygra przetarg, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości w formie aktu notarialnego
II. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy: w przypadku uchylenia się oferenta, który przetarg wygrał od zawarcia umowy kupna, wadium przepada na rzecz Gminy Otmuchów.
1. Cena sprzedawanej nieruchomości podlega zapłacie jednorazowo, przelewem na konto  Gminy Otmuchów, nie później niż do dnia poprzedzającego dzień zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości w formie aktu notarialnego.
2.O terminie i miejscu zawarcia aktu notarialnego nabywca zostanie poinformowany pisemnie.
3.Koszty związane z przeniesieniem prawa własności nieruchomości, w tym koszty z zawarciem umowy notarialnej i związane z postępowaniem wieczysto księgowym, ponosi nabywca.
 
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Otmuchowie , na stronie internetowej: www.otmuchow.pl lub pod nr telefonu: 77 4315016 wew. 34.
 
 
Sporządził: M. Pośpiech               
Zatwierdził Burmistrz Miasta i Gmin y Otmuchów Jan Woźniak

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Otmuchowie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-02-28
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
K. Wiesztort
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-02-28 09:51:12
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-02-28 09:57:19
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-02-28 09:57:19
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
805 raz(y)