Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Otmuchowie
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Sprzedaż - przetargi 2019

Szczegóły informacji

Burmistrz Miasta i Gminy Otmuchów ogłasza II ( drugi) przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Otmuchów położonej w Kałkowie, obejmującej niezabudowaną działkę nr 284/2 , użytek – grunty rolne (RIIIa), Pastwiska (Ps III) przeznaczoną do użytkowania rolniczego lub zabudowę mieszkaniową. Działka nr 284/2 sprzedawana jest zgodnie z wypisem i wyrysem z operatu ewidencyjnego wydanymi przez Starostwo Powiatowe w Nysie.

Informacja ogłoszona dnia 2019-12-09 14:00:13 przez Bogusław Lis

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zał. Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Otmuchów
Nr   232/2019   z dnia  04 grudnia  2019 roku.
 
Ogłoszenie o przetargu  nieograniczonym na zbycie nieruchomości rolnej stanowiącej własność Gminy Otmuchów.
 
    Na podstawie art.28 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2018  poz. 2204 ze zm.)  ,  §6 ust.1 i §13 rozporządzenia Rady Ministrów dnia 14 września 2004r w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U z 2014r. poz. 1490)  oraz § 3 uchwały Nr III/27/2002 rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata ( Dz. Urz. Woj. Op. z 2003 r.  Nr 2, poz. 59 ) ze zm., 
 
Burmistrz Miasta i Gminy Otmuchów  ogłasza II ( drugi) przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej  własność Gminy  Otmuchów  położonej w  Kałkowie, obejmującej niezabudowaną działkę nr 284/2 , użytek – grunty rolne (RIIIa), Pastwiska (Ps III)  przeznaczoną do użytkowania rolniczego lub zabudowę mieszkaniową.   Działka nr 284/2 sprzedawana  jest zgodnie z wypisem i wyrysem  z operatu ewidencyjnego wydanymi przez Starostwo Powiatowe w Nysie.
 
I. Oznaczenie:
1. działka  oznaczona geodezyjnie nr  284/2 a.m. 2,  obszaru 0,1367 ha, poł. w miejscowości Kałków  gm. Otmuchów, obręb ewidencyjny: 160706_5.0010 Kałków  , dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Nysie Księga Wieczysta Nr  OP1N/00021399/0.
2. Opis: Nieruchomość obejmuje niezbudowaną działkę nr 284/2  posiadającą  dostęp do  drogi publicznej – powiatowej nr 16370 przez drogi własności Gmin y Otmuchów o nawierzchni nieutwardzonej nr 335 i 337.  Nieruchomość zlokalizowana w otoczeniu terenów  o charakterze rolnym oraz zabudowy mieszkaniowej. Teren płaski, niezabudowany,  dobrze nasłoneczniony, posiada kształt regularny, korzystny w użytkowaniu. Działka  użytkowana rolniczo .
3.Przeznaczenie: działka nr 284/2  obręb geodezyjny Kałków   stanowi  teren użytkowany rolniczo, przeznaczony  do użytku rolnego z możliwością przeznaczenia na cele mieszkalne  zgodnie z ustaleniami zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Otmuchów, zatwierdzonym uchwałą nr XXXVIII/404/2018 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 17 października  2018 r.  działka 284/2 –obręb Kałków zlokalizowana jest w obszarze terenów zainwestowanych o przewadze funkcji mieszkalnej.
4.Obciążenia nieruchomości: nieruchomość jest wolna od obciążeń hipotecznych i ograniczonych praw rzeczowych w tym też nie ujawnionymi w księdze wieczystej, roszczeniami osób trzecich, w tym umownym prawem pierwokupu, ani też długami i innymi należnościami , do których stosuje się przepisy o zobowiązaniach podatkowych, nie zostały wszczęte żadne egzekucje, nie zawarto żadnej umowy ograniczającej sposób korzystania z przedmiotowej działki, w szczególności nie jest ona przedmiotem umowy najmu lub dzierżawy.
5.Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość:
a. użytkowanie  zgodna z ustaleniami zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Otmuchów.
 b. przekazanie działki nastąpi w dniu zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.
c. okazanie punktów granicznych nieruchomości  może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt nabywców, który nie będą występować z żadnymi  roszczeniami wobec  sprzedawcy z tytułu  ewentualnej niezgodności w zakresie  rodzaju użytków oraz ewentualnej różnicy w powierzchni sprzedawanej nieruchomości, jeżeli po sprzedaży geodeta wykaże inna powierzchnię, niż jest to oznaczone w dokumentach wyżej wymienionych.
 
6.Cena wywoławcza wynosi netto 16 500,00 zł. (szesnaście tysięcy  pięćset)  złotych i składa się z wartości szacunkowej gruntu oraz  kosztów przygotowania nieruchomości do sprzedaży. Do ceny wywoławczej w przetargu zostanie doliczony podatek vat w wysokości 23%.
7.Miejsce przeprowadzania przetargu: siedziba Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6, pokój nr 4.
8.Termin przeprowadzania przetargu: dnia  15 stycznia 2020 r o godz. 9 30.
9.Wadium: wynosi 10 % ceny wywoławczej tj. 1 650,00  (jeden tysiąc sześćset pięćdziesiąt)  złotych.
 
 
 
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest: wniesienie wadium, w przetargu mogą brać udział tylko osoby zakwalifikowane, które w terminie do dnia 10 stycznia 20120 r.  wpłacą wadium w wysokości   1 650,00 zł.  Wadium w pieniądzu należy wpłacić na rachunek Gminy Otmuchów prowadzony przez Bank Gospodarki Żywnościowej BNP PARIBAS S.A.nr 45 1600 1462 1841 8547 2000 0007. Osoba wpłacająca wadium to osoba /fizyczna lub prawna/, która figuruje na bankowym dowodzie wpłaty /przelewu/. Osoby licytujące w imieniu firm, współmałżonków lub osób trzecich muszą przed licytacją oprócz dokumentu tożsamości przedłożyć stosowne dokumenty potwierdzające prawo do reprezentowania firmy lub pełnomocnictwo. Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, a rozstrzygnięcie jego pozytywne, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje, co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
10.Najniższe postąpienie wynosi 1 % ceny wywoławczej w przetargu.
 11.Wpłacone wadium podlega:
a.  zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości zaoferowanej przez oferenta, który wygrał przetarg,
b. zwrotowi pozostałym oferentom, którzy przetargu nie wygrają, niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu,
c.  zwrotowi wszystkim oferentom w przypadku odwołania lub unieważnienia przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub unieważnienia przetargu
d.  utracie, jeżeli oferent, który wygra przetarg, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości w formie aktu notarialnego
II. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy: w przypadku uchylenia się oferenta, który przetarg wygrał od zawarcia umowy kupna, wadium przepada na rzecz Gminy Otmuchów.
1. Cena sprzedawanej nieruchomości podlega zapłacie jednorazowo, przelewem na konto  Gminy Otmuchów  , nie później niż do dnia poprzedzającego dzień zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości w formie aktu notarialnego.
2.O terminie i miejscu zawarcia aktu notarialnego nabywca zostanie poinformowany pisemnie.
3.Koszty związane z przeniesieniem prawa własności nieruchomości, w tym koszty z zawarciem umowy notarialnej i związane z postępowaniem wieczysto księgowym, ponosi nabywca.
 
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Otmuchowie, Wydział Mienia Komunalnego i Geodezji (pokój nr 4)  , na stronie internetowej: www.otmuchow.pl lub pod nr telefonu: 77 4315016 wew. 34.
 
 
Sporządził: M. Pośpiech                                                                       
Zatwierdził: Burmistrz Miasta i Gminy w Otmuchowie mgr inż. Jan Woźniak

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Otmuchowie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-12-09
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
M. Pośpiech
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-12-09 13:59:48
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-12-09 14:00:13
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-12-09 14:00:13
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
901 raz(y)