Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Otmuchowie
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Zamówienia Publiczne - Rozstrzygnięcia 2018

Szczegóły informacji

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NAZWA ZAMÓWIENIA: Wykonanie robót budowlanych polegających na Termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Otmuchowie w ramach zadania: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Subregionu Południowego” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej III – Gospodarka niskoemisyjna Działanie 3.2 Efektywność energetyczna Poddziałanie 3.2.1 – Efektywność energetyczna w budynkach publicznych nr umowy RPOP.05.03.02-16-0007/16-00.

Informacja ogłoszona dnia 2018-03-30 10:16:36 przez Artur Banasiak

Akapit nr 1 - brak tytułu

Numer sprawy nadany przez zamawiającego 3/2018                                                           30 marca 2018 r.
 
 
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
 
oficjalna nazwa i adres Zamawiającego
Nazwa:    
Gmina Otmuchów
Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów w sprawie umowy
Monika Kowalska
Adres:      
ul. Zamkowa 6
Kod pocztowy
48-385
Miejscowość :
Otmuchów
Województwo
opolskie
Telefon
077 4315017
Faks
077 4315016
 
rodzaj  zamówienia:  roboty budowlane   dostawy   usługi       
 
Tryb udzielenia zamówienia:  Przetarg nieograniczony
 
NAZWA ZAMÓWIENIA: Wykonanie robót budowlanych polegających na Termomodernizacji Szkoły Podstawowej  w Otmuchowie w ramach zadania: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Subregionu Południowego” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej III – Gospodarka niskoemisyjna Działanie 3.2 Efektywność energetyczna Poddziałanie 3.2.1 – Efektywność energetyczna w budynkach publicznych nr umowy RPOP.05.03.02-16-0007/16-00.
 
 
Nazwa (firma) siedziba i adres Wykonawcy którego ofertę wybrano:
            Nazwa wykonawcy     
Obsługa Inwestycji Dachowych Piotr Gładysz
Kozielno 19, 48-370 Paczków
Telefon
665986734
mail
 
 
Uzasadnienie  wyboru oferty: Oferta wybrana została zgodnie z art. 91 ust. 1 pzp. tj. po  zastosowaniu kryteriów oceny ofert została uznana za najkorzystniejszą.
 
 
Informacja o Wykonawcach którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu:
 
Wykonawca
 
 
Punktacja
w kryterium cena
Punktacja
w kryterium warunki gwarancji
Łączna punktacja
 
BEDNARZ-BUDOWNICTWO KOMPLEKSOWE INWESTYCJE BUDOWLANE Dawid Bednarz Ścibórz 30, 48-370 Paczków
56,91
40
96,91
 
Obsługa Inwestycji Dachowych Piotr Gładysz
Kozielno 19, 48-370 Paczków
60
40
100
 
Usługi Remontowo-Budowlane „Ciepły Dom” Dariusz Pożuczek
Karnków 15A, 57-130 Przeworno
52,32
40
92,32
 
 
Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone :
Wykonawca
Uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia oferty
Budownictwo Nowoczesne i Innowacyjne Andrzej Witoń
Wronów 7, 49-345 Skorogoszcz
Oferta została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. – Dz. U. z 2017 r. poz. 1579).
W dniu 23.03.2018 r. Zamawiający wezwał wykonawcę do wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. Wykonawca pismem z dnia 26.03.2018 r. poinformował Zamawiającego, że nie wyraża zgody na przedłużenie.
„INVEST-BUD” KOMPLEKSOWA REALIZACJA INWESTYCJI
PATRYK MOSZEK
47-208 Pokrzywnica ul. Młyńska 10
Oferta została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. – Dz. U. z 2017 r. poz. 1579).
W dniu 23.03.2018 r. Zamawiający wezwał wykonawcę do wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. Wykonawca do wyznaczonego terminu tj. 27.03.2018 r. nie odpowiedział na wezwanie co jest jednoznaczne z odmową.
 
Wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia  :
Wykonawca
Uzasadnienie faktyczne i prawne wykluczenia Wykonawcy
-----------------
--------------------------
 
 
Termin po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta – 2018-04-04
/-/mgr inż. Jan Woźniak

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Otmuchowie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Zielińska J.
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-03-30
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Zielińska J.
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-03-30 10:12:23
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-03-30 10:16:36
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-03-30 10:16:36
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1274 raz(y)