Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Otmuchowie
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Zamówienia Publiczne poniżej 30 tyś. euro 2018

Szczegóły informacji

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 Euro. Dotyczy: wykonanie plakatu informacyjnego dla projektu pn. „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Otmuchowie – etap III i IV” w ramach naboru wniosków dla działania 2.3 „Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach” z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Konkurs nr: POIiŚ.2.3/2/2016.

Informacja ogłoszona dnia 2018-04-24 14:19:24 przez Artur Banasiak

Akapit nr 1 - brak tytułu

Otmuchów 24.04.2018r.
 
RP.042.14.1.41.2017
 
Zaproszenie do złożenia oferty
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
o wartości szacunkowej poniżej 30 000 Euro
Dotyczy: wykonanie plakatu informacyjnego dla projektu pn. „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Otmuchowie – etap III i IV” w ramach naboru wniosków dla działania 2.3 „Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach” z  Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Konkurs nr: POIiŚ.2.3/2/2016.
I Nazwa i adres Zamawiającego
Gmina Otmuchów
ul. Zamkowa 6
48-385 Otmuchów
 
II Opis przedmiotu zamówienia publicznego:
 
Plakat formatu A3 (420x297mm) w układzie pionowym, jednostronny, wykonany na papierze kreda błysk minimum 135g/m2, w pełnym kolorze, wg projektu opracowanego przez Wykonawcę zgodnie ze wzorem wskazanym na stronie https://www.pois.gov.pl/strony/o-programie/promocja/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow-w-programie/, zaakceptowanego przez Zamawiającego. Nakład 50 szt.
 
Plakat musi zawierać informacje:
 • nazwę beneficjenta,
 • tytuł projektu,
 • cel projektu (opcjonalnie),
 • wysokość wkładu Unii Europejskiej w projekt,
 • zestaw logo – znaki FE i UE oraz herb lub oficjalne logo promocyjne województwa (jeśli realizujesz projekt finansowany przez program regionalny),
 • adres portalu www.mapadotacji.gov.pl (opcjonalnie).
.
Wymagane jest aby oferta uwzględniała cenę transportu do siedziby Zamawiającego.
 
III.Termin realizacji zadania: 30 maj 2018r.
 
IV. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania – nie dotyczy
 
W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: - Nie dotyczy
 
Dla uznania, że Wykonawca spełnia w/w warunki Zamawiający wymaga, aby Wykonawca złożył oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu na załączniku - Nie dotyczy
 
Zamawiający dokona oceny warunków udziału w postępowaniu na zasadzie spełnia/nie spełnia, na podstawie oświadczeń złożonych przez Wykonawcę wraz z ofertą – Nie dotyczy
 
Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców, którzy nie spełnią warunku udziału
w postępowaniu – Nie dotyczy
 
V. Kryteria oceny ofert wraz z informacją o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów wraz z opisem sposobu przyznawania punktacji
w danym kryterium oceny ofert.
 
L.p.
Kryterium
Udział w procentach (waga)
1
Cena (C )
60%
2
Termin realizacji
40%
 
RAZEM
100 %
 
 1. Kryterium I
 
Maksymalna liczba punktów do uzyskania  - 60 pkt
Zasady oceny kryterium "Cena" (C).
W przypadku kryterium "Cena" oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania:
Pi (C) =    • Max  (C)
gdzie:
Pi(C)
ilość punktów jakie otrzyma oferta "i" za kryterium "Cena";
Cmin
najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert;
Ci
cena oferty "i";
Max (C)
maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za kryterium "Cena".
 
 1. Kryterium II
 Maksymalna liczba punktów do uzyskania  - 40 pkt.
Zasady oceny kryterium termin realizacji
 1. Termin realizacji do 21.05.2018r.. – 40 pkt. 
 2. Termin realizacji do 30.05.2018r. – 20 pkt. 
Niniejsze zamówienie zostanie udzielone temu Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów w ostatecznej ocenie punktowej.
 
 
VI. Informacja na temat zakresu wykluczenia
 
Zamówienia nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
 
VII. Warunki dokonywania zmian umowy - Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy, na podstawie określonych poniżej warunków – nie dotyczy
 
VIII. Termin związania ofertą.
 
Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania oferty.
 
IX. Opis przygotowania oferty.
Wymagania podstawowe.
 1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę i zaproponować tylko jedną cenę.
 2. Oferta musi obejmować całość zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych .
 3. Całość oferty powinna być spięta (zszyta) w sposób trwały w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie oraz wszystkie strony oferty wraz z załącznikami powinny być ponumerowane.
Zawartość oferty.
 1. Kompletna oferta musi zawierać:
 1. formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego,
 2. zaparafowany wzór umowy stanowiący załącznik nr 2.
 
X. Miejsce, termin i sposób złożenia ofert:
 
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie podając na niej nazwę oferenta oraz dopisek
„Dotyczy: Wykonanie plakatu informacyjnego dla projektu pn. „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Otmuchowie – etap III i IV”” za pośrednictwem poczty lub osobiście w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miejski w Otmuchowie, ul. Zamkowa 6, 48-385 Otmuchów w nieprzekraczalnym terminie do dnia 02.05.2018r. godz. 10.00 - oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
XI. Osoba uprawniona do kontaktu:
Imię i nazwisko: Monika Kowalska Stanowisko: Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Remontów, Inwestycji, Drogownictwa i Funduszy Zewnętrznych tel. 077 431 50 17 e-mail :
 
XI. Informacje dodatkowe:
 
Uwaga: Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na dowolnym etapie bez podania przyczyny.

Załączniki:    
 
Załącznik nr 1  - formularz oferty
Załącznik nr 2 – wzór umowy

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Otmuchowie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Kowalska M.
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-04-24
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Kowalska M.
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-04-24 14:17:16
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-04-24 14:19:24
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-04-24 14:19:24
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1181 raz(y)