Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Otmuchowie
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Sprzedaż - przetargi 2018

Szczegóły informacji

Burmistrz Otmuchowa ogłasza IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Otmuchów położonej w Otmuchowie ul. 1 Maja obejmującej niezabudowaną działkę nr 1256/4 przeznaczoną pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z możliwością zabudowy usługowej: usługi komercyjne – działalność nieuciążliwa (oznaczony na rysunku planu symbolem 63 MN).

Informacja ogłoszona dnia 2018-12-10 09:00:03 przez Bogusław Lis

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zał. Nr  1  do Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa
Nr  207/2018    z dnia 04 grudnia 2018 roku.
Ogłoszenie o przetargu na zbycie nieruchomości
    Na podstawie art.28 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2018, poz. 2204 ) oraz §6 ust.1 i §13 rozporządzenia Rady Ministrów dnia 14 września 2004r w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) ,
Burmistrz Otmuchowa
ogłasza IV  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej  własność Gminy  Otmuchów  położonej w  Otmuchowie ul. 1 Maja  obejmującej niezabudowaną działkę  nr  1256/4  przeznaczoną  pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z możliwością zabudowy usługowej: usługi komercyjne – działalność nieuciążliwa (oznaczony na rysunku planu symbolem 63 MN).
Termin przeprowadzenia poprzedniego przetargu: 20.10.2017r, 16.03.2018r, 31.08.2018r
1. Oznaczenie nieruchomości: działka  oznaczona geodezyjnie nr 1256/4  , A.M. 13,  obszaru 0,0833 ha, poł. w Otmuchowie przy ul.  1 Maja,  dla których Sąd Rejonowy w Nysie prowadzi Księgę Wieczystą Nr  OP1N/00045576/9.
2. Opis: Nieruchomość obejmująca niezbudowaną działkę nr 1256/4, klasoużytek grunty orne RII , sprzedawana jest zgodnie z wypisem i wyrysem z operatu  ewidencyjnego wydanymi przez Starostwo Powiatowe w Nysie, posiada dostęp do elementów infrastruktury technicznej takiej jak: droga  o nawierzchni utwardzonej, w ciągu ulicy 1 Maja przebiegają instalacje energetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe. Położona jest w obszarze terenów zabudowanych o funkcji mieszkalnej oraz od strony zachodniej – usługowej. Działka  posiada kształt regularny, korzystny dla zagospodarowania.
3.Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: niezabudowana  działka nr 1256/4 obręb Otmuchów położona jest w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Otmuchów – Otmuchów Wschód, zatwierdzonym uchwałą Nr XX/143/2008 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 26 września 2008 r. (Dz. Urz. Woj. Op. z 2008 r. Nr 88, poz. 2087), przeznaczona jest  na  cele nierolne i nieleśne , stanowi teren pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z możliwością  zabudowy  usługowej: usługi komercyjne – działalność nieuciążliwa (oznaczony na rysunku planu  symbolem 63 MN).
4.Obciążenia nieruchomości: nieruchomość jest wolna od obciążeń hipotecznych i ograniczonych praw rzeczowych w tym też nie ujawnionymi w księdze wieczystej roszczeniami osób trzecich, w tym umownym prawem pierwokupu, ani też długami i innymi należnościami , do których stosuje się przepisy o zobowiązaniach podatkowych, nie zostały wszczęte żadne egzekucje, nie zawarto żadnej umowy ograniczającej sposób korzystania z przedmiotowej działki, w szczególności nie jest ona przedmiotem umowy najmu lub dzierżawy.
5.Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość:
a. zabudowa zgodna z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
b. rozpoczęcie zabudowy nieruchomości w okresie 3 lat licząc od daty zawarcia umowy sprzedaży
w formie aktu notarialnego, 
c. koszty związane z przeniesieniem prawa własności nieruchomości, w tym koszty umowy notarialnej związane z postępowaniem wieczysto księgowym, ponosi nabywca.
d. okazanie punktów granicznych nieruchomości  może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt nabywców, którzy nie będą występować z żadnymi  roszczeniami wobec  sprzedawcy z tytułu  ewentualnej niezgodności w zakresie  rodzaju użytków oraz ewentualnej różnicy w powierzchni sprzedawanej nieruchomości, jeżeli po sprzedaży geodeta wykaże inną powierzchnię, niż jest to oznaczone w dokumentach wyżej wymienionych.
 
6.Cena wywoławcza:  wynosi  netto   35 000,00 zł, słownie (trzydzieści pięć tysięcy)  złotych i składa się z wartości szacunkowej gruntu oraz  kosztów przygotowania nieruchomości do sprzedaży. Nabywca zobowiązany jest dokonać wpłaty wylicytowanej ceny przed dniem zawarcia umowy notarialnej wraz z należnym podatkiem vat w wysokości 23%.
7.Miejsce przeprowadzania przetargu: siedziba Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6, pokój nr 12.
8.Termin przeprowadzania przetargu: dnia  11 stycznia 2019 r o godz.9 00
9.Wadium: wynosi 10 % ceny wywoławczej tj. 3 500 ,00 zł ( trzy  tysiące pięćset) złotych.                               
 Warunkiem przystąpienia do przetargu jest: wniesienie wadium, w przetargu mogą brać udział tylko osoby zakwalifikowane, które w terminie do dnia 07 stycznia 2019 roku  wpłacą wadium w wysokości
3 500,00  zł (trzy tysiące pięćset) złotych. Wadium w pieniądzu należy wpłacić na rachunek Gminy Otmuchów prowadzony przez Bank  Gospodarki  Żywnościowej BNP PARIBAS  S.A.nr 45 1600 1462 1841 8547 2000 0007. Za dokonanie wpłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Urzędu Miejskiego w Otmuchowie.
Osoba wpłacająca wadium to osoba /fizyczna lub prawna/, która figuruje na bankowym dowodzie wpłaty /przelewu/. Osoby licytujące w imieniu firm, współmałżonków lub osób trzecich muszą przed licytacją oprócz dokumentu tożsamości przedłożyć stosowne dokumenty potwierdzające prawo do reprezentowania firmy lub pełnomocnictwo. Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, a rozstrzygnięcie jego pozytywne, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje, co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
10.Najniższe postąpienie wynosi 1% ceny wywoławczej.
11.Wpłacone wadium podlega:
a.  zaliczeniu na poczet ceny nabycia  działek będących przedmiotem przetargu zaoferowanej przez  uczestnika, który przetarg wygrał,
b. zwrotowi pozostałym uczestnikom, którzy przetargu nie wygrają, niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu,
c. zwrotowi wszystkim oferentom w przypadku odwołania lub unieważnienia przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub unieważnienia przetargu
d.    utracie, jeżeli  uczestnik, który wygra przetarg, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży  działki  w formie aktu notarialnego w ustalonym miejscu i terminie lub przystąpi ale jej nie podpisze.
 
12. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy:
a. w przypadku uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy kupna, wadium nie podlega zwrotowi.
b. cena sprzedawanej nieruchomości podlega zapłacie jednorazowo, przelewem na konto  Gminy Otmuchów, nie później niż do dnia poprzedzającego dzień zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości w formie aktu notarialnego.
c. o terminie i miejscu zawarcia aktu notarialnego uczestnik przetargu, który przetarg wygrał  zostanie poinformowany pisemnie i zostanie on ustalony w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
 
Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu,  zamieszczone w BIP-ie www.bip.otmuchow.pl, informacja o ogłoszonym przetargu została podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu i w prasie.
 
Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości i przetargu można uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Zasobów Mienia Komunalnego, Geodezji i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Otmuchowie przy ul. Zamkowej nr 6, pokój nr 4 jak również telefonicznie pod nr 77 431 50 16 wew 34.
 
Sporz.
Sylwia Lato

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Otmuchowie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
S. Lato
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-12-10
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
S. Lato
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-12-10 08:59:59
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-12-10 09:00:03
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-12-10 09:00:03
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1144 raz(y)