Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Otmuchowie
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Sprzedaż - przetargi 2017 (od 1 marca 2017)

Szczegóły informacji

Burmistrz Otmuchowa ogłasza I przetarg ustny ograniczony do podmiotów spełniających warunki określone w "Regulaminie przeprowadzenia przetargu ustnego ograniczonego na oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Otmuchów" - na oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat - niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym 0010 - Kałków gm. Otmuchów. Opis i oznaczenie nieruchomości: nieruchomość niezabudowana położona w miejscowości Kałków gm. Otmuchów. Działka nr 13/6 oddawana jest w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat zgodnie z wypisem i wyrysem z operatu ewidencyjnego wydanymi przez Starostwo Powiatowe w Nysie.

Informacja ogłoszona dnia 2017-10-13 17:04:14 przez Bogusław Lis

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zał. Nr  3 do Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa
Nr  150/2017    z dnia  04 października  2017 roku.
Ogłoszenie o przetargu
    Na podstawie art.28 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2016, poz. 2147 ) oraz §6 ust.1 i §13 rozporządzenia Rady Ministrów dnia 14 września 2004r w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) ,
Burmistrz Otmuchowa
ogłasza I  przetarg ustny ograniczony  do podmiotów spełniających warunki określone w "Regulaminie przeprowadzenia przetargu ustnego ograniczonego na oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Otmuchów" - na oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat - niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym 0010 - Kałków gm. Otmuchów.
 
1. Opis i oznaczenie nieruchomości: nieruchomość niezabudowana położona w miejscowości  Kałków gm. Otmuchów. Działka nr 13/5 oddawana jest w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat zgodnie z wypisem i wyrysem  z operatu ewidencyjnego wydanymi przez Starostwo Powiatowe w Nysie.
Numer działki
Symbol klasoużytku
Powierzchnia w ha
Cena wywoławcza nieruchomości
13/6
RIIIa
0,0948
27 000,00 zł
Dla ww nieruchomości Sąd Rejonowy w Nysie prowadzi księgę wieczystą  OP1N/00056379/8 Karta mapy 1. Działka posiada dostęp do elementów infrastruktury technicznej takiej jak: droga, sieć energetyczna, sieć wodociągowa. Działka posiada kształt regularny, korzystny dla zabudowy.
 
2. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: niezabudowana  działka obręb geodezyjny Kałków, zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Otmuchów, zatwierdzonym uchwałą nr XXXIX/300/2014 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 17 czerwca 2014 r. działka nr 13/6 – obręb geodezyjny Kałków zlokalizowana jest w obszarze terenów projektowanych obiektów i urządzeń obsługi i produkcji rolnictwa wielkoobszarowego. Na rzecz Gminy wydana została decyzja 90/09 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie, budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem dobudowanym lub wbudowanym w bryłę budynku wraz z towarzyszącą infrastrukturą.
 
3. Termin zagospodarowania nieruchomości: rozpoczęcie budowy  budynku mieszkalnego na nabytej działce w ciągu  18 miesięcy od dnia zawarcia umowy notarialnej o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste.  Zakończenie budowy budynku mieszkalnego na nabytej działce w ciągu 48 miesięcy od  dnia  zawarcia umowy notarialnej o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste.
 
4. Forma zbycia:
1. Oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat w drodze przetargu ustnego ograniczonego do podmiotów spełniających warunki określone w " Regulaminie przeprowadzenia przetargu ustnego ograniczonego na oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Otmuchów".
 
5.Obciążenia nieruchomości: nieruchomość jest wolna od obciążeń hipotecznych i ograniczonych praw rzeczowych w tym też nie ujawnionymi w księdze wieczystej roszczeniami osób trzecich, w tym umownym prawem pierwokupu, ani też długami i innymi należnościami, do których stosuje się przepisy o zobowiązaniach podatkowych, nie zostały wszczęte żadne egzekucje, na w/w nieruchomość zawarto umowę dzierżawy do dnia 31.12.2017r.
6. Cena wywoławcza: wynosi  netto 27 000,00 zł, słownie (dwadzieścia siedem tysięcy) złotych. Pierwsza opłata z tytułu wieczystego użytkowania gruntu wynosi 15% ceny osiągniętej w przetargu. Do pierwszej opłaty doliczony zostanie podatek od towarów i usług wg obowiązujących przepisów oraz koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży.
I opłata z tytułu wieczystego użytkowania gruntu wraz z należnym podatkiem od towarów i usług płatna przed zawarciem umowy notarialnej.
Oplata roczna stanowi 1% ceny gruntu osiągniętej w przetargu + podatek od towarów i usług wg obowiązujących przepisów płatna do 31 marca każdego roku z góry.
Wysokość opłaty rocznej z tytułu  użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej może być aktualizowana nie częściej niż raz na 3 lata, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie. Opłaty sądowe i notarialne związane z nabyciem prawa użytkowania wieczystego ponosi nabywca.
7. Miejsce przeprowadzania przetargu: siedziba Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6, pokój nr 12.
8.Termin przeprowadzania przetargu: dnia 17 listopada 2017 r o godz.10 00
9. Wadium: wynosi 10 % ceny wywoławczej tj. 2 700,00 ,00 zł (dwa tysiące siedemset) złotych.
 
Warunki przystąpienia do przetargu:
a. Wniesienie wadium w terminie do dnia  14 listopada 2017 roku  w wysokości 2 700,00  zł (dwa tysiące siedemset) złotych. Wadium w pieniądzu należy wpłacić na rachunek Gminy Otmuchów prowadzony przez Bank  Gospodarki  Żywnościowej BNP PARIBAS  S.A. nr 45 1600 1462 1841 8547 2000 0007. Za dokonanie wpłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Urzędu Miejskiego w Otmuchowie. W tytule wpłaty należy wskazać położenie, nr działki oraz imię i nazwisko uczestników przetargu.
Osoba wpłacająca wadium to osoba /fizyczna lub prawna/, która figuruje na bankowym dowodzie wpłaty /przelewu/. Osoby licytujące w imieniu firm, współmałżonków lub osób trzecich muszą przed licytacją oprócz dokumentu tożsamości przedłożyć stosowne dokumenty potwierdzające prawo do reprezentowania firmy lub pełnomocnictwo. Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, a rozstrzygnięcie jego pozytywne, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje, co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
b. Spełnienie warunków określonych w § 7 "Regulaminu przeprowadzenia przetargu ustnego ograniczonego na oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Otmuchów".
c. Przedłożenie komisji przetargowej dokumentu tożsamości. W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków konieczne jest przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących  z majątku wspólnego lub złożenie przez osobę przystępującą do przetargu dokumentu świadczącego
o istnieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami.
d. Przedłożenie komisji przetargowej dowodu wniesienia wadium w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu.
 
10. Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu, zobowiązane są przedłożyć nie później niż na dwa dni przed wyznaczonym terminem przetargu w pokoju nr 4 tut. Urzędu odpowiednie dokumenty potwierdzające spełnienie warunku udziału.
Komisja przetargowa nie później niż na dzień przed wyznaczonym terminem przetargu wywiesi na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu listę osób zakwalifikowanych do przetargu.
 
11. Wpłacone wadium podlega:
a.    zaliczeniu na poczet pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego uczestnika, który przetarg wygrał,
b.    zwrotowi pozostałym uczestnikom, którzy przetargu nie wygrają, niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu,
c.    zwrotowi wszystkim oferentom w przypadku odwołania lub unieważnienia przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub unieważnienia przetargu
d.    utracie, jeżeli  uczestnik, który wygra przetarg, uchyli się od zawarcia umowy na oddanie
w użytkowane wieczyste  działki  w formie aktu notarialnego w ustalonym miejscu i terminie lub przystąpi ale jej nie podpisze.
 
12. Najniższe postąpienie wynosi 1% ceny wywoławczej.
13. Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość:
a. zabudowa zgodna z  ustaleniami zawartymi w decyzji o warunkach zabudowy.
b. rozpoczęcie i zakończenie budowy zgodnie z" Regulaminie przeprowadzenia przetargu ustnego ograniczonego na oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Otmuchów".
c. koszty związane z przeniesieniem prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, w tym koszty umowy notarialnej  związane z postępowaniem wieczysto księgowym, ponosi nabywca.
d. okazanie punktów granicznych nieruchomości  może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt nabywców, który nie będą występować z żadnymi  roszczeniami wobec  sprzedawcy z tytułu  ewentualnej niezgodności w zakresie  rodzaju użytków oraz ewentualnej różnicy w powierzchni sprzedawanej nieruchomości, jeżeli po sprzedaży geodeta wykaże inną powierzchnię, niż jest to oznaczone w dokumentach wyżej wymienionych.
 
14. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy:
a. w przypadku uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste, wadium nie podlega zwrotowi.
b. cena nabywanej w użytkowanie wieczyste nieruchomości podlega zapłacie jednorazowo, przelewem na konto  Gminy Otmuchów, nie później niż do dnia poprzedzającego dzień zawarcia umowy na oddanie w użytkowanie wieczyste  nieruchomości w formie aktu notarialnego.
c. o terminie i miejscu zawarcia aktu notarialnego uczestnik przetargu, który przetarg wygrał  zostanie poinformowany pisemnie i zostanie on ustalony w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
 
Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu, w sołectwie Kałków, zamieszczone w BIP-ie www.bip.otmuchow.pl, informacja o ogłoszonym przetargu została podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu i w prasie.
 
Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości i przetargu można uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Zasobów Mienia Komunalnego, Geodezji i Planowania Przestrzennego.
Urzędu Miejskiego w Otmuchowie przy ul. Zamkowej nr 6, pokój nr 4 jak również telefonicznie pod nr 77 431 50 16 wew 34.
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Otmuchowie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
S. Lato
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2017-10-13
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
S. Lato
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2017-10-13 17:04:11
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2017-10-13 17:04:14
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2017-10-13 17:37:11
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1196 raz(y)