Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Otmuchowie
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Sprzedaż - wykazy 2017 (od 1 marca 2017)

Szczegóły informacji

W Y K A Z NR 59 / 2017 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży nieruchomości. Przedmiotem sprzedaży jest -działka nr 135/2, obszaru 0,5300 ha stanowiąca użytek: tereny rekreacyjno – wypoczynkowe – Bz, położona w miejscowości Śliwice gm. Otmuchów. Teren niezabudowany użytkowany rolniczo, dojazd i dojście do drogi gruntowej, teren działki płaski, dobrze nasłoneczniony, bez widocznych zastoin wody. Działka posiada kształt nieregularny, korzystny dla zagospodarowania, be ponadprzeciętnych utrudnień w zagospodarowaniu. Brak uzbrojenia.

Informacja ogłoszona dnia 2017-07-26 23:03:02 przez Bogusław Lis

Akapit nr 1 - brak tytułu

Załącznik nr  4  do Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa
nr  121//2017  z dnia  21 lipca  2017 r.
 
W Y K A Z   NR    59 / 2017
nieruchomości  przeznaczonej   do  sprzedaży nieruchomości.
 
                Burmistrz  Otmuchowa  zgodnie z art.13 ust. 1 art.34 ust. 6 oraz art.  35 ust. 1 i 2  ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity  Dz. U. z 2016 r, poz. 2147 ) wykonując uchwałę Rady Miejskiej  w Otmuchowie nr III/27/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata ze zm. (Dz. Urz. Woj. Op. z 2003 r. Nr 2 poz. 59),  
podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, które stanowią własność Gminy Otmuchów .
 
Wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6, prasie lokalnej oraz Biuletynie Informacji  Publicznej www.otmuchow.pl 
 
I.Oznaczenie nieruchomości – obręb geodezyjny 0028 Śliwice gm.  Otmuchów, działka nr  135/2    obszaru 0,5300ha, arkusz mapy  1 zlokalizowana jest w obszarze terenów użytkowanych rolniczo oraz zabudowanych o funkcji mieszkalnej.
II. Przedmiotem sprzedaży jest -działka nr 135/2, obszaru  0,5300 ha stanowiąca użytek: tereny rekreacyjno – wypoczynkowe – Bz,  położona w miejscowości Śliwice gm. Otmuchów. Teren niezabudowany użytkowany rolniczo, dojazd i dojście do drogi gruntowej, teren działki płaski, dobrze nasłoneczniony, bez widocznych zastoin wody. Działka posiada kształt nieregularny, korzystny dla zagospodarowania, be ponadprzeciętnych utrudnień w zagospodarowaniu. Brak uzbrojenia.
Dla nieruchomości tej  prowadzona jest  przez Sąd  Rejonowy w Nysie księga wieczysta
Nr OP1N/ 00054992/7 z wpisem prawa własności  Gminy Otmuchów .
Nieruchomość przeznaczona jest do użytkowania rolniczego.
Położenie nieruchomości  jest odpowiednie do wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem.                                           
 III. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Otmuchowa, zatwierdzony uchwałą Rady Miejskiej w Otmuchowie Nr XXXV/2/268/94  z dnia 25 maja 1994 r. (Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 10 sierpnia 1994 r. Nr 21, poz. 182), z dniem 31 grudnia 2003r. utracił moc.
Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Otmuchów, zatwierdzonym uchwałą nr XXXIX/300/2014 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 17 czerwca 2014 r. działka nr 135/2 obręb geodezyjny Śliwice  gm. Otmuchów zlokalizowana jest w obszarze terenów użytków rolnych oraz zabudowanych o funkcji mieszkalnej.
IV. Wartość nieruchomości  obejmującej prawo własności gruntu obejmującego działkę nr  135/2  położona w Śliwicach gm. Otmuchów  wynosi netto 28 000,00 zł,  słownie (dwadzieścia osiem tysięcy)  złotych.
 
 V. Sposób zapłaty -wpłata gotówkowa na konto Gminy Otmuchów ,  przed dniem zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.
 
 VI. Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży - nieruchomość stanowi własność Gminy Otmuchów, przeznaczona jest do sprzedaży w drodze  przetargu nieograniczonego w oparciu o przepis art. 37,  ust. 1, ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2016, poz. 2147). Uczestnikami przetargu mogą być osoby spełniające warunki do nabycia gruntów rolnych określone w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U z 2016 poz. 585).
VII. Termin ogłoszenia przetargu- co najmniej 6 tygodni od daty podania wykazu do publicznej wiadomości w BIP, tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Otmuchowie oraz sołectwie Śliwice oraz prasie lokalnej.
 
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2015 r.  poz. 1774), mogą składać wnioski o nabycie w terminie 6 tygodni licząc od daty wywieszenia wykazu.
 
 
Wykaz sporządził:
Magdalena Pośpiech

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Otmuchowie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
S. Lato
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2017-07-26
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
S. Lato
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2017-07-26 23:02:57
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2017-07-26 23:03:02
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2017-07-26 23:03:02
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1409 raz(y)