ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Otmuchowie
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

W Y K A Z NR 72/ 2017 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży działki budowlanej Przedmiotem sprzedaży są działki pod zabudowę obiektami produkcyjnymi, składami i magazynami oznaczone nr 577/3, 576/3, 576/6 , obszaru 0,8389 ha poł. w Otmuchowie przy ul. Warszawskiej.

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2017-12-27 16:12:34 przez Bogusław Lis

Akapit nr - brak tytułu

Załącznik nr   11 do Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa
nr   178/2017   z dnia  06 grudnia 2017 r.
 
W Y K A Z   NR    72/ 2017
nieruchomości  przeznaczonej   do  sprzedaży działki budowlanej
 
                 Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2016, poz. 2147. )                 Burmistrz  Otmuchowa  wykonując uchwałę Rady Miejskiej  w Otmuchowie nr III/27/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata (Dz. Urz. Woj. Op. nr 2 , poz. 59 z 2003 r.) ze zm.
podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia, w drodze przetargu nieograniczonego.
 
Wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6, prasie lokalnej oraz Biuletynie Informacji  Publicznej www.otmuchow.pl 
 
I. Oznaczenie nieruchomości – obręb geodezyjny 0001 Otmuchów, ul. Warszawska, działki nr  577/3, 576/3, 576/6,  łącznego obszaru 0,8389 ha stanowiąca zurbanizowane tereny niezabudowane  -Bp, arkusz mapy-8, przeznaczone pod tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów.
II. Przedmiotem sprzedaży są działki  pod zabudowę obiektami produkcyjnymi, składami i magazynami oznaczone nr 577/3, 576/3, 576/6 , obszaru 0,8389 ha poł. w Otmuchowie przy ul. Warszawskiej.
 
Dla nieruchomości tej  prowadzone są  przez Sąd  Rejonowy w Nysie księgi wieczyste  nr OP1N/ 00023465/8 i nr OP1N 00052431/3 z wpisem prawa własności  Gminy Otmuchów  w stanie wolnym
od obciążeń, działy III i IV ksiąg  wieczystych nie zawierają żadnych  wpisów.   
Położenie nieruchomości  jest odpowiednie do wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem.                                                  
 III. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – zgodnie z  miejscowym planem    zagospodarowania przestrzennego miasta   Otmuchowa w rejonie ulicy Warszawskiej zatwierdzonym  , uchwałą Nr IX/69/2007 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 29 października 2007 r.  (Dz. Urz. Woj. Op. z dnia z 2008 r. Nr 79, poz. 2391), działki: nr 577/3 obręb geodezyjny Otmuchów – przeznaczona  jest częściowo pod tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów (oznaczona na rysunku planu symbolem 3PU, a częściowo pod drogę gminną klasy D – ulica dojazdowa na rysunku planu symbolem 7KD-D), 576/3 obręb geodezyjny Otmuchów – przeznaczona jest częściowo pod tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów (oznaczona na rysunku plany symbolem 3P,U a częściowo pod drogę gminną klasy D – ulica dojazdowa na rysunku planu symbolem 7KD-D) 576/6 obręb geodezyjny Otmuchów przeznaczona pod tereny  obiektów produkcyjnych, składów i magazynami oznaczenie na rysunku planu symbolem 3P,U). 
 
 IV. Wartość nieruchomości  obejmującej prawo własności działek gruntu oznaczonych nr  577/3, 576/3, 576/6 , obszaru 0,8389 ha wynosi netto 205 000,00 zł,  słownie (dwieście pięć tysięcy) złotych i jest ona równa z ceną wywoławczą w przetargu.  Do ceny ustalonej w drodze przetargu zostanie doliczony podatek Vat w wysokości 23%.
 
 V. Sposób zapłaty -wpłata gotówkowa na konto Gminy Otmuchów ,  przed dniem zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.
 
 VI. Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży - nieruchomość stanowi własność Gminy Otmuchów, przeznaczona jest do sprzedaży w drodze  przetargu nieograniczonego.
 
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2016 r. poz.2147), mogą składać wnioski o nabycie w terminie 6 tygodni licząc od daty wywieszenia wykazu.
 
Wykaz sporządził:
Sylwia Lato                                      
« powrót do poprzedniej strony