ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Otmuchowie
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

W Y K A Z NR 71 / 2017 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży nieruchomości. Przedmiotem sprzedaży jest - działka nr 175/2, obszaru 0,1000 ha stanowiąca użytek: tereny mieszkaniowe klasy B, położona w Lasowicach gm. Otmuchów. Teren zabudowany stodołą i budynkiem gospodarczym w złym stanie technicznym, nieruchomość zlokalizowana w otoczeniu terenów zabudowanych o funkcji mieszkalno - gospodarczym, dojazd i dojście do drogi asfaltowej, od strony południowej przy granicy działki przebiega ciek wodny, teren działki opada w stronę cieku wodnego, działka posiada kształt nieregularny, korzystny dla zabudowy. Przy granicy działki od strony północnej biegnie nasłupowa linia energetyczna i telefoniczna.

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2017-12-27 16:11:17 przez Bogusław Lis

Akapit nr - brak tytułu

Załącznik nr 10  do Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa
nr  178/2017  z dnia 06 grudnia 2017 r.
 
W Y K A Z   NR    71 / 2017
nieruchomości  przeznaczonej   do  sprzedaży nieruchomości.
 
                Burmistrz  Otmuchowa  zgodnie z art.13 ust. 1 art.34 ust. 6 oraz art.  35 ust. 1 i 2  ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity  Dz. U. z 2016 r, poz. 2147 ) wykonując uchwałę Rady Miejskiej  w Otmuchowie nr III/27/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata ze zm. (Dz. Urz. Woj. Op. z 2003 r. Nr 2 poz. 59),  
podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, które stanowią własność Gminy Otmuchów .
 
Wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6, prasie lokalnej oraz Biuletynie Informacji Publicznej www.otmuchow.pl 
 
I. Oznaczenie nieruchomości – obręb geodezyjny 0015 Lasowice gm.  Otmuchów, działka nr     175/2 obszaru 0,1000 ha, arkusz mapy 2, zlokalizowana jest w obszarze terenów zainwestowanych o przewadze funkcji mieszkalnej.
II. Przedmiotem sprzedaży jest - działka nr 175/2, obszaru  0,1000 ha stanowiąca użytek: tereny mieszkaniowe klasy B, położona w Lasowicach gm. Otmuchów. Teren zabudowany stodołą i budynkiem gospodarczym w złym stanie technicznym, nieruchomość zlokalizowana w otoczeniu terenów zabudowanych o funkcji mieszkalno - gospodarczym, dojazd i dojście do drogi asfaltowej, od strony południowej przy granicy działki przebiega ciek wodny, teren działki opada w stronę cieku wodnego, działka posiada kształt nieregularny, korzystny dla zabudowy. Przy granicy działki od strony północnej biegnie nasłupowa linia energetyczna i telefoniczna.
Dla nieruchomości tej  prowadzona jest  przez Sąd  Rejonowy w Nysie księga wieczysta
Nr OP1N/ 00058927/9 z wpisem prawa własności  Gminy Otmuchów .   
Działy III i IV księgi wieczystej nie zawierają żadnych wpisów.
  Położenie nieruchomości  jest odpowiednie do wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem.       
                                          
 III. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Otmuchowa, zatwierdzony uchwałą Rady Miejskiej w Otmuchowie Nr XXXV/2/268/94  z dnia 25 maja 1994 r. (Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 10 sierpnia 1994 r. Nr 21, poz. 182), z dniem 31 grudnia 2003r. utracił moc.
Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Otmuchów, zatwierdzonym uchwałą nr XXXIX/300/2014 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 17 czerwca 2014 r. działka nr 175/2  – obręb geodezyjny Lasowice gm. Otmuchów zlokalizowana jest w obszarze   terenów  zainwestowanych o przewadze funkcji mieszkalnej.
 
IV. Wartość nieruchomości  obejmującej prawo własności gruntu obejmującego działkę nr    175/3 położona w Lasowicach gm. Otmuchów  wynosi netto 16 000,00 zł,  słownie (szesnaście tysięcy)  złotych i zawiera koszt przygotowania nieruchomości do sprzedaży. Do ceny nabycia zostanie doliczony podatek VAT w wysokości  23%.
 
 V. Sposób zapłaty -wpłata gotówkowa na konto Gminy Otmuchów,  przed dniem zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.
 
 VI. Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży - nieruchomość stanowi własność Gminy Otmuchów, przeznaczona jest do sprzedaży w drodze  przetargu nieograniczonego w oparciu o przepis art. 37,  ust. 1, ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2016, poz. 2147).
 
VII. Termin ogłoszenia przetargu- co najmniej 6 tygodni od daty podania wykazu do publicznej wiadomości w BIP, tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Otmuchowie oraz sołectwie Lasowice oraz prasie lokalnej.
 
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2016 r.  poz. 2147), mogą składać wnioski o nabycie w terminie 6 tygodni licząc od daty wywieszenia wykazu.
 
Wykaz sporządził:
Sylwia Lato                                    
Pobierz dane XML W Y K A Z NR 71 / 2017 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży nieruchomości. Przedmiotem sprzedaży jest - działka nr 175/2, obszaru 0,1000 ha stanowiąca użytek: tereny mieszkaniowe klasy B, położona w Lasowicach gm. Otmuchów. Teren zabudowany stodołą i budynkiem gospodarczym w złym stanie technicznym, nieruchomość zlokalizowana w otoczeniu terenów zabudowanych o funkcji mieszkalno - gospodarczym, dojazd i dojście do drogi asfaltowej, od strony południowej przy granicy działki przebiega ciek wodny, teren działki opada w stronę cieku wodnego, działka posiada kształt nieregularny, korzystny dla zabudowy. Przy granicy działki od strony północnej biegnie nasłupowa linia energetyczna i telefoniczna. Drukuj informację W Y K A Z NR 71 / 2017 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży nieruchomości. Przedmiotem sprzedaży jest - działka nr 175/2, obszaru 0,1000 ha stanowiąca użytek: tereny mieszkaniowe klasy B, położona w Lasowicach gm. Otmuchów. Teren zabudowany stodołą i budynkiem gospodarczym w złym stanie technicznym, nieruchomość zlokalizowana w otoczeniu terenów zabudowanych o funkcji mieszkalno - gospodarczym, dojazd i dojście do drogi asfaltowej, od strony południowej przy granicy działki przebiega ciek wodny, teren działki opada w stronę cieku wodnego, działka posiada kształt nieregularny, korzystny dla zabudowy. Przy granicy działki od strony północnej biegnie nasłupowa linia energetyczna i telefoniczna.
« powrót do poprzedniej strony