ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Otmuchowie
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Burmistrz Otmuchowa ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Otmuchów położonej w miejscowości Jarnołtów, obejmującej niezabudowaną działkę nr 60/2 stanowi teren częściowo użytkowany rolniczo, działka ogrodowa.

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2017-09-19 17:11:10 przez Bogusław Lis

Akapit nr - brak tytułu

Zał. Nr  11 do Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa
Nr  136/2017    z dnia  08 września  2017 roku.
Ogłoszenie o przetargu na zbycie nieruchomości
    Na podstawie art.28 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2016, poz. 2147 ) oraz §6 ust.1 i §13 rozporządzenia Rady Ministrów dnia 14 września 2004r w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) ,
Burmistrz Otmuchowa
ogłasza I  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej  własność Gminy  Otmuchów  położonej w  miejscowości Jarnołtów,  obejmującej niezabudowaną działkę  nr 60/2 stanowi teren częściowo użytkowany rolniczo, działka ogrodowa.
1. Oznaczenie nieruchomości: działka  oznaczona geodezyjnie nr 60/2 , A.M. 4,  obszaru 0,2500 ha, poł. w miejscowości Jarnołtów,  dla których Sąd Rejonowy w Nysie prowadzi Księgę Wieczystą Nr  OP1N/00066341/6.
2. Opis: Nieruchomość obejmująca niezbudowaną działkę nr 60/2, klasoużytek: grunty orne RIIIa, pastwiska PsIII, sprzedawana jest zgodnie z wypisem i wyrysem z operatu  ewidencyjnego wydanymi przez Starostwo Powiatowe w Nysie, posiada dostęp do elementów infrastruktury technicznej takiej jak: dojazd i dojście do drogi asfaltowej, teren działki o nachyleniu wschodnim, dobrze nasłoneczniony, bez widocznych zastoin wody, działka posiada kształt regularny, korzystny dla zagospodarowania, przez teren działki przebiega podziemna sieć wodociągowa. Przy południowej granicy działki przebiega podziemny przelew kanalizacyjny z terenu działki nr 59/7.
3.Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: niezabudowana  działka nr 60/2 obręb Jarnołtów, stanowi  teren użytkowany jako zieleń przydomowa z możliwością pod zabudowę, zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Otmuchów, zatwierdzonym uchwałą nr XXXIX/300/2014 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 17 czerwca 2014 r.  zlokalizowana jest w obszarze terenów zainwestowanych o przewadze funkcji mieszkalnej.
4.Obciążenia nieruchomości: nieruchomość jest wolna od obciążeń hipotecznych i ograniczonych praw rzeczowych w tym też nie ujawnionymi w księdze wieczystej roszczeniami osób trzecich, w tym umownym prawem pierwokupu, ani też długami i innymi należnościami , do których stosuje się przepisy o zobowiązaniach podatkowych, nie zostały wszczęte żadne egzekucje, nie zawarto żadnej umowy ograniczającej sposób korzystania z przedmiotowej działki, w szczególności nie jest ona przedmiotem umowy najmu lub dzierżawy. Przez teren działki przebiega podziemna sieć wodociągowa. Przy południowej granicy działki przebiega podziemny przelew kanalizacyjny z terenu działki nr 59/7.
5.Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość:
a. użytkowanie  zgodna z ustaleniami zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Otmuchów.
 b. przekazanie działki w dniu zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.
 c. okazanie punktów granicznych nieruchomości  może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt nabywców, który nie będą występować z żadnymi  roszczeniami wobec  sprzedawcy z tytułu  ewentualnej niezgodności w zakresie  rodzaju użytków oraz ewentualnej różnicy w powierzchni sprzedawanej nieruchomości, jeżeli po sprzedaży geodeta wykaże inną powierzchnię, niż jest to oznaczone w dokumentach wyżej wymienionych.
d. koszty związane z przeniesieniem prawa własności nieruchomości, w tym koszty umowy notarialnej  związane z postępowaniem wieczysto księgowym, ponosi nabywca.
 
6.Cena wywoławcza:  wynosi  netto  11 000,00 zł, słownie (jedenaście tysięcy)  złotych i składa się z wartości szacunkowej gruntu oraz  kosztów przygotowania nieruchomości do sprzedaży. Nabywca zobowiązany jest dokonać wpłaty wylicytowanej ceny przed dniem zawarcia umowy notarialnej wraz z należnym podatkiem vat w wysokości 23%.
7.Miejsce przeprowadzania przetargu: siedziba Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6, pokój nr 12.
8.Termin przeprowadzania przetargu: dnia  20 października 2017 r o godz.14 00
9.Wadium: wynosi 10 % ceny wywoławczej tj. 1 100 ,00 zł (jeden tysiąc sto) złotych.                                
 Warunkiem przystąpienia do przetargu jest: wniesienie wadium, w przetargu mogą brać udział tylko osoby zakwalifikowane, które w terminie do dnia  16 października  2017 roku  wpłacą wadium w wysokości 1 100,00  zł (jeden tysiąc sto) złotych. Wadium w pieniądzu należy wpłacić na rachunek Gminy Otmuchów prowadzony przez Bank  Gospodarki  Żywnościowej BNP PARIBAS  S.A.nr 45 1600 1462 1841 8547 2000 0007. Za dokonanie wpłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Urzędu Miejskiego w Otmuchowie.
Osoba wpłacająca wadium to osoba /fizyczna lub prawna/, która figuruje na bankowym dowodzie wpłaty /przelewu/. Osoby licytujące w imieniu firm, współmałżonków lub osób trzecich muszą przed licytacją oprócz dokumentu tożsamości przedłożyć stosowne dokumenty potwierdzające prawo do reprezentowania firmy lub pełnomocnictwo. Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, a rozstrzygnięcie jego pozytywne, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje, co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
10.Najniższe postąpienie wynosi 1% ceny wywoławczej.
11.Wpłacone wadium podlega:
a.  zaliczeniu na poczet ceny nabycia  działek będących przedmiotem przetargu zaoferowanej przez  uczestnika, który przetarg wygrał,
b. zwrotowi pozostałym uczestnikom, którzy przetargu nie wygrają, niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu,
c. zwrotowi wszystkim oferentom w przypadku odwołania lub unieważnienia przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub unieważnienia przetargu
d.    utracie, jeżeli  uczestnik, który wygra przetarg, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży  działki  w formie aktu notarialnego w ustalonym miejscu i terminie lub przystąpi ale jej nie podpisze.
 
12. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy:
a. w przypadku uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy kupna, wadium nie podlega zwrotowi.
b. cena sprzedawanej nieruchomości podlega zapłacie jednorazowo, przelewem na konto  Gminy Otmuchów, nie później niż do dnia poprzedzającego dzień zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości w formie aktu notarialnego.
c. o terminie i miejscu zawarcia aktu notarialnego uczestnik przetargu, który przetarg wygrał  zostanie poinformowany pisemnie i zostanie on ustalony w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
 
Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu, w sołectwie Jarnołtów, zamieszczone w BIP-ie www.bip.otmuchow.pl, informacja o ogłoszonym przetargu została podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu i w prasie.
 
Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości i przetargu można uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Zasobów Mienia Komunalnego, Geodezji i Planowania Przestrzennego.
Urzędu Miejskiego w Otmuchowie przy ul. Zamkowej nr 6, pokój nr 4 jak również telefonicznie pod nr 77 431 50 16 wew 34.
« powrót do poprzedniej strony