ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Otmuchowie
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Stypendia socjalne 2017

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2017-09-05 10:38:13 przez Bogusław Lis

Akapit nr - brak tytułu

Stypendia socjalne rok szkolny 2017/2018.
PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE ZASAD UDZIELANIA POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM, W FORMIE STYPENDIÓW SZKOLNYCH  DLA UCZNIÓW ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY OTMUCHÓW

Świadczenia dla uczących się dzieci i młodzieży stanowią formę pomocy materialnej  dla rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej i życiowej. Udzielanie tych świadczeń ma na celu wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów, słuchaczy i wychowanków, poprawę dostępności kształcenia na wyższych poziomach edukacji dla dzieci i młodzieży z uboższych środowisk. Świadczenia pomocy materialnej kierowane są do uczniów i słuchaczy pobierających naukę w różnych typach szkół, słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych, a także wychowanków przebywających w ośrodkach umożliwiających realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.
 
Kryterium dochodowe.

Podstawową przesłanką otrzymania przez ucznia stypendium szkolnego jest trudna sytuacja materialna, w jakiej ten uczeń się znajduje, wynikająca z niskich dochodów na osobę w rodzinie,  w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.
Na terenie Gminy Otmuchów miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 514 złotych netto.
 
Termin ubiegania się o stypendium szkolne.

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów - do dnia 15 października danego roku szkolnego.
W uzasadnionych przypadkach, wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony po upływie określonego wyżej terminu. Złożenie wniosku po terminie dopuszczalne jest tylko i wyłącznie w sytuacji gdy jego wcześniejsze złożenie nie było możliwe. Wniosek złożony po terminie musi zawierać uzasadnienie dla wystąpienia z nim po terminie. W uzasadnieniu tym wnioskodawca jest zobowiązany wykazać, że uchybienie terminowi nastąpiło bez jego winy.
 
Miejsce złożenia wniosku.

Uprawnieni do ubiegania się o przyznanie stypendium szkolnego  składają wnioski, w wyżej wymienionych terminach w Zespole Obsługi szkolnictwa w Otmuchowie, ul. Żeromskiego 1.
Wraz z wnioskiem o przyznanie stypendium powinny zostać złożone wyłącznie kopie dokumentów wraz z  niezbędnymi załącznikami do wniosku. Oryginały dokumentów stanowiących załączniki muszą zostać przedstawione do wglądu upoważnionemu pracownikowi.

Obowiązek informacyjny wnioskodawcy.

Rodzice albo prawni opiekunowie ucznia otrzymującego stypendium szkolne są obowiązani niezwłocznie powiadomić Burmistrza Otmuchowa o wystąpieniu wszelkich przyczyn, które mają wpływ na przyznanie stypendium.

Wszelkich informacji dotyczących ubiegania się o pomoc materialną dla uczniów udziela:
Agnieszka Wolak w Zespole Obsługi Szkolnictwa w Otmuchowie, ul. Żeromskiego 1,
48-385 Otmuchów, Tel. (77) 431 40 14 ; e-mail: .
 
DRUKI  DO POBRANIA NA STRONIE BIP OTMUCHOWA, W SEKRETARIATACH SZKÓŁ ORAZ W ZESPOLE OBSŁUGI SZKOLNICTWA W OTMUCHOWIE.

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony