ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Otmuchowie
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar ograniczony od strony zachodniej ulicą Bolesława Chrobrego, od strony południowej ulicą Kazimierza Wielkiego, od strony północnej Władysława Łokietka, a od strony wschodniej wewnętrzną granicą terenów kolejowych, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2017-08-11 09:46:26 przez Artur Banasiak

Akapit nr - brak tytułu

OBWIESZCZENIE
 
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 
            Na podstawie art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r. poz.1073) oraz uchwały Nr XXI/207/2016 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 30 grudnia 2016 roku, w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Otmuchowa OTMUCHÓW - WSCHÓD, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu  wyżej wymienionego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar ograniczony od strony zachodniej ulicą Bolesława Chrobrego, od strony południowej ulicą Kazimierza Wielkiego, od strony północnej Władysława Łokietka, a od strony wschodniej wewnętrzną granicą terenów kolejowych,  wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach 21.08.2017r. – 19.09.2017r. w siedzibie Urzędu  Miejskiego w Otmuchowie pokój nr  4 w godzinach pracy urzędu.
            Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu  14.09.2017r.w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie o godz.1000.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
            Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Otmuchowa z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia  04.10.2017r.
Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej na adres: opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013r. poz. 262), lub opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017r. poz. 570), lub  za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
            Zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2017r. poz.1405), każdy ma prawo do składania uwag i wniosków w postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa. Uwagi i wnioski dotyczące prognozy oddziaływania na środowisko można składać na piśmie na adres jak wyżej lub drogą elektroniczną bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres i w terminie jak wyżej.
 
 
 
 

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony