ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Otmuchowie
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Otmuchów w sprawie wycofania wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa sieci wodociągowej”, przewidzianej na działkach nr 183/4, 214/2, 214/3, 214/8, 306, 374, obręb Śliwice, miasto Otmuchów.

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2024-06-14 14:22:54 przez Bogusław Lis

Akapit nr - brak tytułu

Otmuchów, dnia 14 czerwca 2024 r.
 
MK.6733.8.2024
 
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Otmuchów
w sprawie wycofania wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r., poz. 977 ze zm.)
 
zawiadamiam,
 
że w dniu 11 czerwca 2024 r. wpłynął wniosek inwestora – Państwa Zofii i Bogusława Pabisek, w  imieniu których – na podstawie pełnomocnictwa – działa Pani Monika Grubiak, w sprawie wycofania wniosku z dnia 22.03.2024 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa sieci wodociągowej”, przewidzianej na działkach nr 183/4, 214/2, 214/3, 214/8, 306, 374, obręb Śliwice, miasto Otmuchów.
Od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji ww. celu publicznego stronom służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, za moim pośrednictwem, w terminie czternastu dni od daty ogłoszenia o jej wydaniu.
Zgodnie z art. 105 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735) organ administracji publicznej może umorzyć postępowanie, jeżeli wystąpi o to strona, na której żądanie postępowanie zostało wszczęte, a nie sprzeciwiają się temu inne strony oraz gdy nie jest to sprzeczne z interesem społecznym.
W związku z powyższym zawiadamiam, iż prawo do wniesienia sprzeciwu przysługuje każdej ze stron postępowania administracyjnego. w przypadku nie wniesienia sprzeciwu przez żadną ze stron w terminie 3 dni od dnia otrzymania niniejszego obwieszczenia postępowanie zostanie umorzone.
Zgodnie z art. 49 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego dzień 28 czerwca 2021 r. wskazuje się jako ten, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie:
  1. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Otmuchowie,
  2. w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Otmuchów (www.bip.otmuchow.pl),
  3. rozesłanie zawiadomień (w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości).
« powrót do poprzedniej strony