ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Otmuchowie
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Otmuchów o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie fermy krów Malerzowice Małe na terenie działek: 29/104, 29/105 oraz na części działki 29/108 obręb 0018 Malerzowice Małe, jednostka ewidencyjna 160706_5 Otmuchów-obszar wiejski, Gmina Otmuchów, Powiat Nyski”, województwo opolskie.

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2024-06-14 09:56:11 przez Bogusław Lis

Akapit nr - brak tytułu

Otmuchów, dnia 12.06.2024 r.
WK.6220.15.1.2024.DM 
                                                
Obwieszczenie
Burmistrza Miasta i Gminy Otmuchów
o wszczęciu postępowania 
 
             Działając na podstawie  art. 61 § 1, 4 oraz art. 49  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572 ze zm.) w związku z art. 73 ust. 1 oraz art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.) oraz §2 ust. 1 pkt 51 lit. b,  §3 ust. 1 pkt. 54 lit. b  i §3 ust. 2, pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019 r., poz. 1839 ze zm.), Burmistrz Miasta i Gminy Otmuchów
zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego
na wniosek firmy Przedsiębiorstwo Rolno-Usługowe „Kłos” R.M. Adamietz Spółka jawna, Malerzowice Małe, 48-385 Otmuchów, działającej przez Pełnomocnika: Panią Agnieszkę Sowa-Picz Adamietz Sp. z o.o. ul. Braci Prankel 1, 47-100 Strzelce Opolskie (pełnomocnictwo z dn. 26.04.2024r.), z dnia 07.05.2024 r. (wpływ do Urzędu Miasta i Gminy w Otmuchowie w dniu 09.05.2024 r.), w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na  „Rozbudowie fermy krów Malerzowice Małe na terenie działek: 29/104, 29/105 oraz na części działki 29/108 obręb 0018 Malerzowice Małe, jednostka ewidencyjna 160706_5 Otmuchów-obszar wiejski, Gmina Otmuchów, Powiat Nyski”, województwo opolskie.  
                 Zgodnie z art. 64 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.) zwanej dalej ustawą OOŚ decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w niniejszej spawie wydaje się po zasięgnięciu opinii następujących organów: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nysie oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich we Wrocławiu - Zarząd Zlewni WP w Nysie.         
            Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572 ze zm.), wszystkie strony postępowania mają prawo do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium oraz składania uwag i wniosków w terminie 14 dniu od dnia ogłoszenia niniejszego obwieszczenia. 
             Liczba stron postępowania w przedmiotowej sprawie przekracza 10, zatem zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy OOŚ stosuje się przepisy art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego.
            Jednocześnie informuję, że z dokumentacją sprawy można się zapoznać na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Otmuchowie, a do niniejszego obwieszczenia zostanie dołączona  Karta Informacyjnej Przedsięwzięcia i załączniki. Strony postępowania oraz zainteresowane podmioty mogą składać uwagi i wnioski dot. przedsięwzięcia na adres e-mail: ,
a także w siedzibie tut. Urzędu w godzinach pracy tj. od 7:00 do 15:00.

Otrzymują:
  1. Wnioskodawca: Przedsiębiorstwo Rolno-Usługowe „Kłos” R.M. Adamietz Spółka jawna
  2. Pełnomocnik: Agnieszka Sowa-Picz Adamietz Sp.  z o.o,
  3. Strony postępowania w trybie art. 49 ustawy Kpa w związku z art. 74 ust. 3 ustawy OOŚ
  4. a/a
 
Sprawę prowadzi:
Dorota Michaliszyn,
tel. 77 431 50 16 wew. 332
« powrót do poprzedniej strony