ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Otmuchowie
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Wykaz nr 25/2024 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży. Burmistrz Miasta i Gminy Otmuchów podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, które stanowią własność Gminy Otmuchów. Działka nr 306/5 AM 5 o powierzchni 0,0084 ha położona w Otmuchowie ul. Sienkiewicza, sklasyfikowana w ewidencji gruntów jako zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy - Bp. Teren nieruchomości płaski, bez widocznych zastoin wody. Użytkowana jako teren zieleni przydomowej. Działka ogrodzona. Kształt regularny, nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Lokalizacja w otoczeniu terenów o charakterze usługowym i mieszkalnym. Brak uzbrojenia terenu.

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2024-06-11 15:53:48 przez Bogusław Lis

Akapit nr - brak tytułu

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Otmuchów
nr  107/2024 z dnia 07 czerwca 2024 r.
Wykaz nr  25/2024
nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży .
 
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) oraz uchwały Nr III/27/2002 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 30 grudnia  2002 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata ze zm. (Dz. Urz. Woj. Op. z 2003 r Nr 2 poz. 59), Burmistrz  Miasta i Gminy Otmuchów  podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości  przeznaczonych do zbycia, które stanowią własność Gminy Otmuchów.
 
Oznaczenie nieruchomości wg księgi
wieczystej oraz katastru nieruchomości,
powierzchnia nieruchomości.
Powierzchnia nieruchomości
Opis nieruchomości
Przeznaczenie i sposób jej zagospodarowania
Cena nieruchomości
netto
Informacje o przeznaczeniu do zbycia.
Księga Wieczysta
 
OP1N/00045593/4
Działy III i IV księgi wieczystej nie zawierają żadnych wpisów dotyczących zbywanej działki. Nieruchomość jest obciążona umową dzierżawy zawartą na okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2025 r. z przeznaczeniem na ogródek warzywno-kwiatowy. Wolna od innych obciążeń w tym umownego prawa pierwokupu, długów, a także nie zostały wszczęte żadne egzekucje. 
 
Działka nr 306/5
AM 5  G. 788
o pow. 0,0084 ha,
Jednostka ewidencyjna:
160706_4, Otmuchów -miasto
Obręb ewidencyjny:
160706_4.0001, Otmuchów
powiat nyski, woj. opolskie
 
0,0084 ha
 
 
Działka nr 306/5 AM 5  o powierzchni 0,0084 ha położona w Otmuchowie  ul. Sienkiewicza,  sklasyfikowana w ewidencji gruntów jako zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy - Bp.
Teren nieruchomości płaski, bez widocznych zastoin wody. Użytkowana jako teren zieleni przydomowej. Działka ogrodzona. Kształt regularny, nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Lokalizacja w otoczeniu terenów o charakterze usługowym i mieszkalnym.  Brak uzbrojenia terenu.
 
Dostęp do drogi publicznej powiatowej nr 1650 O, ul. Sienkiewicza (dz. nr 372), zostanie zapewniony przez ustanowienie służebności przejazdu i przechodu na rzecz każdoczesnego właściciela bądź użytkownika działki nr 306/5, przez działkę nr 306/8 własności Gminy Otmuchów, pasem o szerokości 3 m.b.
Dla terenu obejmującego działkę  nr 306/5 poł. w Otmuchowie brak jest aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego.
 
Nieruchomość zlokalizowana jest w otoczeniu terenów o charakterze usługowym i mieszkalnym.
 
Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Otmuchów, zatwierdzonym uchwałą nr XXXIX/376/2022 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 31 sierpnia 2022 r. działka nr 306/5 znajduje się na terenie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, oznaczonej na rys. studium jako MW, i zostanie przeznaczona pod urządzenie ogrodu przydomowego.
 
7 000,00 zł
( siedem tysięcy złotych )
 
 
Do ceny  zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23% .
 
Nieruchomość własności  Gminy Otmuchów, przeznaczona jest do zbycia w drodze przetargu publicznego.
 
 
             
O  przysługującym  prawie pierwszeństwie nabycia zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami w przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym  pierwszeństwo w ich nabyciu przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:
1) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów,
2) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą.
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 cytowanej ustawy mija z upływem 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu, tj. 11 czerwca 2024 r. 
Nabywca ponosi koszty wynagrodzenia notariusza oraz koszty sądowe dotyczące zmian w księdze wieczystej. Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni, zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami.
Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości uzyskać można w Urzędzie Miasta i Gminy  w Otmuchowie lub pod nr telefonu  77 431 52 55 wew. 206 w godzinach pracy Urzędu.
 
 
Sporz. M.Gazda
« powrót do poprzedniej strony