ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Otmuchowie
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

O B W I E S Z E N I E Burmistrza Miasta i Gminy Otmuchów o wydaniu postanowienie stwierdzającego konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa magazynu zbożowego o silosy płaskodenne, suszarnię, czyszczalnię, punkty przyjeciowe oraz magazyn płaski wraz z urządzeniami towarzyszącymi (przenośniki poziome i podnośniki pionowe, galerie nad silosami, zbiornik przeciwpożarowy, zespół butli gazowych 5x6400 l, doły technologiczne, silosy spedycyjne, sterownię kontenerową, instalacje zasilające tj. gazową, wodociągową, elektryczną, kanalizację deszczową)”, planowanego do realizacji na działce nr 303/15 obręb Maciejowice”,, gmina Otmuchów, powiat nyski, województwo opolskie.

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2024-06-11 15:42:14 przez Bogusław Lis

Akapit nr - brak tytułu

Otmuchów, dnia 11.06.2024 r.
WK.6220.8.8.2024.JM 
 
O B W I E S Z E N I E
Burmistrza Miasta i Gminy Otmuchów
o wydaniu postanowienie stwierdzającego konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
 
               Działając na podstawie  art. 10 § 1, art. 49 oraz art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572 ze zm.)  oraz w związku z art. 66,  art. 68, art. 69 ust. 3 art. 70  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.) -   Burmistrz Miasta i Gminy Otmuchów   
 
zawiadamia strony postępowania  

o wydaniu w dniu 10.06.2024 r. postanowienia nr WK.6220.8.7.2024.DM - stwierdzającego konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz nałożenia obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa magazynu zbożowego o silosy płaskodenne, suszarnię, czyszczalnię, punkty przyjeciowe oraz magazyn płaski wraz z urządzeniami towarzyszącymi (przenośniki poziome i podnośniki pionowe, galerie nad silosami, zbiornik przeciwpożarowy, zespół butli gazowych 5x6400 l, doły technologiczne, silosy spedycyjne, sterownię kontenerową, instalacje zasilające tj. gazową, wodociągową, elektryczną, kanalizację deszczową)”, planowanego do realizacji na działce nr 303/15 obręb Maciejowice”,, gmina Otmuchów, powiat nyski, województwo opolskie,  zgodnie z wnioskiem Firmy AGROFERT Polska Sp. z o.o. ul. Jana Kubisza 1, 43-300 Cieszyn,
w imieniu którego występuje pełnomocnik: Pani Katarzyna Kozieł reprezentująca firmę: DAKAD Sp. z o.o. ul. Parkowa 18, 46-113 Wików z dnia 22.02.2024 r. (wpływ do Urzędu Miasta i Gminy w Otmuchowie w dniu 29.02.2024r.).
        Z treścią postanowienia oraz z dokumentacją sprawy w tym opinią:               
- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu;   
- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nysie;       
- Dyrektora Zarządu Zlewni w Nysie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie  -
strony postępowania mogą zapoznać się w terminie 7 dni od dnia dokonania zawiadomienia w Urzędzie Miasta i Gminy w Otmuchowie pokój nr 3 w godzinach pracy Urzędu.        

          Na wydane postanowienie przysługuje stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Otmuchów w terminie 7 dni od daty jego doręczenia. Zgodnie z art.. 49 ustawy Kpa - doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.   
            Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 572), wszystkie strony postępowania mają prawo do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.         

            Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Otmuchów oraz na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu.          
 
 
 
Otrzymują:
 
  1. Wnioskodawca: AGROFERT Polska Sp. z o.o. ul. Jana Kubisza 1, 43-300 Cieszyn;
  2. Pełnomocniczka: Katarzyna Kozieł reprezentująca firmę: DAKAD Sp. z o.o. ul. Parkowa 18, 46-113 Wilków;
  3. Strony postępowania w trybie art. 49 ustawy Kpa w związku z art. 74 ust. 3 ustawy  OOŚ;
  4. a/a.
 
Sprawę prowadzi:
Dorota Michaliszyn tel. 77 431 50 16 wew.333,
       
Pobierz dane XML O B W I E S Z E N I E Burmistrza Miasta i Gminy Otmuchów o wydaniu postanowienie stwierdzającego konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa magazynu zbożowego o silosy płaskodenne, suszarnię, czyszczalnię, punkty przyjeciowe oraz magazyn płaski wraz z urządzeniami towarzyszącymi (przenośniki poziome i podnośniki pionowe, galerie nad silosami, zbiornik przeciwpożarowy, zespół butli gazowych 5x6400 l, doły technologiczne, silosy spedycyjne, sterownię kontenerową, instalacje zasilające tj. gazową, wodociągową, elektryczną, kanalizację deszczową)”, planowanego do realizacji na działce nr 303/15 obręb Maciejowice”,, gmina Otmuchów, powiat nyski, województwo opolskie. Drukuj informację O B W I E S Z E N I E Burmistrza Miasta i Gminy Otmuchów o wydaniu postanowienie stwierdzającego konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa magazynu zbożowego o silosy płaskodenne, suszarnię, czyszczalnię, punkty przyjeciowe oraz magazyn płaski wraz z urządzeniami towarzyszącymi (przenośniki poziome i podnośniki pionowe, galerie nad silosami, zbiornik przeciwpożarowy, zespół butli gazowych 5x6400 l, doły technologiczne, silosy spedycyjne, sterownię kontenerową, instalacje zasilające tj. gazową, wodociągową, elektryczną, kanalizację deszczową)”, planowanego do realizacji na działce nr 303/15 obręb Maciejowice”,, gmina Otmuchów, powiat nyski, województwo opolskie.
« powrót do poprzedniej strony