ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Otmuchowie
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

O B W I E S Z E N I E Burmistrza Miasta i Gminy Otmuchów o wydaniu postanowienie stwierdzającego konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowie farmy fotowoltaicznej „Wójcice” o mocy nie przekraczającej 10 MW wraz z niezbędną infrastrukturą i magazynami energii o mocy do 75MW na działkach o nr ew. 307, 320/2, 320/1, 319, część działki nr 415/2 w Otmuchowie, obręb: Wójcice” gmina Otmuchów, powiat nyski, województwo opolskie.

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2024-06-09 17:25:19 przez Bogusław Lis

Akapit nr - brak tytułu

Otmuchów, dnia 06.06.2024 r.
WK.6220.2.9.2024.DM
 
O B W I E S Z E N I E
Burmistrza Miasta i Gminy Otmuchów
o wydaniu postanowienie stwierdzającego konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
 
               Działając na podstawie  art. 10 § 1, art. 49 oraz art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572 ze zm.)  oraz w związku z art. 66,  art. 68, art. 69 ust. 3 art. 70  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.) -   Burmistrz Miasta i Gminy Otmuchów
    
zawiadamia strony postępowania
 
o wydaniu w dniu 05.06.2024 r. postanowienia nr WK.6220.2.8.2024.DM - stwierdzającego konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz nałożenia obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowie farmy fotowoltaicznej „Wójcice” o mocy nie przekraczającej 10 MW wraz z niezbędną infrastrukturą i magazynami energii o mocy do 75MW na działkach o nr ew. 307, 320/2, 320/1, 319, część działki nr 415/2 w Otmuchowie, obręb: Wójcice” gmina Otmuchów, powiat nyski, województwo opolskie, zgodnie z wnioskiem z dnia 03.01.2024 r. (wpływ do UM i G w Otmuchowie w dniu 08.01.2024 r.)  firmy EPLANT 58 Sp. z o.o. ul. Zakliki z Mydlnik 14A, 30-198 Kraków działającej przez pełnomocnika: Panią Justynę Trzeciak
         Z treścią postanowienia oraz z dokumentacją sprawy w tym opinią:                     
- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu;        
- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nysie; 
- Dyrektora Zarządu Zlewni w Nysie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie  -
strony postępowania mogą zapoznać się w terminie 7 dni od dnia dokonania zawiadomienia w Urzędzie Miasta i Gminy w Otmuchowie pokój nr 3 w godzinach pracy Urzędu. 

          Na wydane postanowienie przysługuje stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Otmuchów w terminie 7 dni od daty jego doręczenia. Zgodnie z art.. 49 ustawy Kpa - doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.     
            Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572 ze zm.), wszystkie strony postępowania mają prawo do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.    

            Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Otmuchów oraz na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu.         

Otrzymują:
  1. Inwestor: Firma EPLANT 58 Sp. z o.o. ul. Zakliki z Mydlnik 14A, 30-198 Kraków  
  2. Pełnomocnik: P. Justyna Trzeciak;
  3. Strony postępowania, zgodnie z art.. 49 Kpa,
  4. a/a
     
Sprawę prowadzi:
Dorota Michaliszyn, tel. 77 431 50 16 wew. 333
« powrót do poprzedniej strony