ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Otmuchowie
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Otmuchów o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie zespołu 11 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolno stojących wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce nr 600/6 w Otmuchowie, obręb: Wójcice”, gmina Otmuchów, powiat nyski, województwo opolskie.

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2024-05-17 07:56:06 przez Bogusław Lis

Akapit nr - brak tytułu

Otmuchów, dnia 16.05.2024 r.
WK.6220.12.1.2024.DM 
 
Obwieszczenie
Burmistrza Miasta i Gminy Otmuchów
o wszczęciu postępowania  
 
             Działając na podstawie  art. 61 § 1, 4 oraz art. 49  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572 ze zm.) w związku z art. 73 ust. 1 oraz art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.) oraz § 3 ust.1 pkt. 55 lit. b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019 r., poz. 1839), Burmistrz Miasta i Gminy Otmuchów
zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego
na wniosek Pani Barbary Kmiecik Otmuchów, działających przez Pełnomocnika: Panią Monikę Grubiak, Nysa, z dnia 06.05.2024 r. (wpływ do Urzędu Miasta i Gminy w Otmuchowie w dniu 08.05.2024 r.), w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na  „Budowie zespołu 11 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolno stojących wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce nr 600/6 w Otmuchowie, obręb: Wójcice”, gmina Otmuchów, powiat nyski, województwo opolskie.   
                 Zgodnie z art. 64 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.) zwanej dalej ustawą OOŚ decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w niniejszej spawie wydaje się po zasięgnięciu opinii następujących organów: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nysie oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich we Wrocławiu - Zarząd Zlewni WP w Nysie.         
            Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572 ze zm.), wszystkie strony postępowania mają prawo do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium oraz składania uwag i wniosków w terminie 14 dniu od dnia ogłoszenia niniejszego obwieszczenia. 
             Liczba stron postępowania w przedmiotowej sprawie przekracza 10, zatem zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy OOŚ stosuje się przepisy art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego.
            Jednocześnie informuję, że z dokumentacją sprawy można się zapoznać na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Otmuchowie, a do niniejszego obwieszczenia zostanie dołączona  Karta Informacyjnej Przedsięwzięcia i załączniki. Strony postępowania oraz zainteresowane podmioty mogą składać uwagi i wnioski dot. przedsięwzięcia na adres e-mail: ,
a także w siedzibie tut. Urzędu w godzinach pracy tj. od 7:00 do 15:00.

 
Otrzymują:
  1. Wnioskodawca: B. Kmiecik,
  2. Pełnomocnik: P. Monika Grubiak
  3. Strony w trybie art. 49 ustawy Kpa w związku z art. 74 ust. 3 ustawy  OOŚ;
  4. a/a.
 
 
Sprawę prowadzi: Dorota Michaliszyn,
          
tel. 77 431 50 16 wew. 353
« powrót do poprzedniej strony