ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Otmuchowie
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Wykaz nr 8/2024 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży. Działka nr 826/3 o pow. 0,0206 ha położona w Otmuchowie ul. A. Mickiewicza, obręb geodezyjny Otmuchów, sklasyfikowana jako inne tereny zabudowane-Bi. Działka zabudowana jest 9 boksami garażowymi w zabudowie zwartej o konstrukcji stalowej. Przedmiotem zbycia jest udział 1/9 w działce nr 826/3 zabudowanej boksem garażowym blaszanym o pow. 18 m2, identyfikator budynku 160706_4.0001.1717_BUD, box nr 4, wybudowanym przez dzierżawcę ze środków własnych i własnym staraniem.

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2024-03-25 15:46:25 przez Bogusław Lis

Akapit nr - brak tytułu

Załącznik nr  4 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Otmuchów
Nr   52/2024  z dnia 21 marca 2024 r.
Wykaz nr  8/2024
nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
 
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) oraz uchwały Nr III/27/2002 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 30 grudnia  2002 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata ze zm. (Dz. Urz. Woj. Op. z 2003 r Nr 2 poz. 59), Burmistrz  Miasta i Gminy Otmuchów  podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości  przeznaczonych do zbycia, które stanowią własność Gminy Otmuchów.
 
Oznaczenie nieruchomości wg księgi
wieczystej oraz katastru nieruchomości,
powierzchnia nieruchomości.
 
Powierzchnia nieruchomości
 
Opis nieruchomości
 
Przeznaczenie nieruchomości
i sposób
jej zagospodarowania
 
Cena nieruchomości
netto
Księga Wieczysta
Nr działki, położenie
OP1N/00041089/0  Działy III i IV księgi wieczystej nie zawierają żadnych wpisów dotyczących zbywanej działki. Nieruchomość jest przedmiotem umowy dzierżawy z przeznaczeniem na grunt pod garażem – box nr 4, zawartą na czas nieoznaczony. Ponadto nie jest obciążona innymi prawami rzeczowymi, roszczeniami osób trzecich w tym umownym prawem pierwokupu, długami, nie zostały wszczęte żadne egzekucje.
Działka nr  826/3
o pow. 0,0206 ha,
AM 111 G. 493
 
Jednostka ewidencyjna:
160706_4, Otmuchów -miasto
Obręb ewidencyjny:
160706_4.0001, Otmuchów
gm. Otmuchów, powiat nyski, woj. opolskie
 
udział w działce nr 826/3  o powierzchni 0,0206 ha wynoszący 1/9 części
Działka nr 826/3 o pow. 0,0206 ha położona w Otmuchowie ul. A. Mickiewicza,  obręb geodezyjny Otmuchów,  sklasyfikowana jako  inne tereny zabudowane-Bi. Działka zabudowana jest 9 boksami garażowymi  w zabudowie zwartej o konstrukcji stalowej. Przedmiotem zbycia jest udział 1/9 w działce nr 826/3  zabudowanej boksem garażowym blaszanym o pow. 18 m2, identyfikator budynku 160706_4.0001.1717_BUD, box nr 4, wybudowanym przez dzierżawcę ze środków własnych i własnym staraniem. Działka 826/3 położona jest w ramach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej w Otmuchowie w rejonie ul. A. Mickiewicza.  Dojazd i dojście do drogi gminnej publicznej nr 106934 O o nawierzchni bitumicznej, poprzez teren działek  nr 824, 826/12, 826/4 własności Gminy Otmuchów.  Teren nieruchomości płaski, kształt regularny, dostępna infrastruktura: woda, prąd, kanalizacja.
Zobowiązania: użytkować nieruchomości zgodnie z przeznaczeniem.
Dla terenu obejmującego działkę nr 826/3 poł. w Otmuchowie brak jest aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Otmuchów, zatwierdzonym uchwałą nr XXXIX/376/2022 Rady Miejskiej  w Otmuchowie z dnia 31 sierpnia 2022 r. działka nr 826/3 obr. Otmuchów, znajduje się   na terenie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (ozn. na mapie jako MW).
Nieruchomość własności  Gminy Otmuchów, przeznaczona jest do zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz dzierżawcy gruntu pod garażem, który posiada umowę dzierżawy zawartą na czas  nieoznaczony.   
Wartość 1/9 udziału w gruncie zabudowanym boksem garażowym nr 4 na działce nr 826/3 wynosi 5 512,00 zł w tym wartość nakładów poniesionych przez dzierżawcę 3 000,00 zł.
Cena nabycia udziału 1/9 w działce nr 826/3 po odliczeniu nakładów poniesionych na wybudowanie garażu wynosi
2 512,00 zł
Do ceny gruntu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23% .
 
 
O  przysługującym  prawie pierwszeństwie nabycia zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami w przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym  pierwszeństwo w ich nabyciu przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:
1) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów,
2) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą.
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 cytowanej ustawy mija z upływem 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu, tj. 26 marca 2024 r. 
Nabywca ponosi koszty wynagrodzenia notariusza oraz koszty sądowe dotyczące zmian w księdze wieczystej.
Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni, zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami.
Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości uzyskać można w Urzędzie Miasta i Gminy  w Otmuchowie lub pod nr telefonu  77 431 52 55 wew. 207 w godzinach pracy Urzędu.
 
 
Sporządziła: M.Pośpiech
« powrót do poprzedniej strony