ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Otmuchowie
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

O B W I E S ZCZ E N I E Burmistrza Miasta i Gminy Otmuchów o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania do czasu przedłożenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie bazy produkcyjno-magazynowej wraz z farmą fotowoltaiczną na gruntach w miejscowości Otmuchów, Obręb Wójcice, gmina Otmuchów”, powiat nyski, województwo opolskie. Przedsięwzięcie realizowane będzie na działkach nr: 302, 303/1, 303/2, 304, 305, 306/1, 306/2, do czasu przedłożenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2023-12-04 07:20:15 przez Bogusław Lis

Akapit nr - brak tytułu

Otmuchów, dnia 01.12.2023 r.
WK.6220.8.10.2023.JM
 
O B W I E S ZCZ E N I E
Burmistrza Miasta i Gminy Otmuchów
o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania do czasu przedłożenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
 
Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775) w związku z art. 74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. O udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2023 r., poz. 1094) -  Burmistrz Miasta i Gminy Otmuchów          
 
zawiadamia strony postępowania
 
o wydaniu w dniu 30.11.2023 r. postanowienia znak WK.6220.7.9.2023.JM o zawieszeniu postępowania administracyjnego z wniosku Firmy: NTG Jarosław Gaworski Sp.k. 48-300 Nysa ul. Grodkowska 56, reprezentowana przez Prezesa Zarządu Jarosława Gaworskiego, z dnia 17.07.2023 r. (wpływ do Urzędu Miasta i Gminy w Otmuchowie w dniu 17.07.2023 r.) w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na  „Budowie bazy produkcyjno-magazynowej wraz z farmą fotowoltaiczną na gruntach w miejscowości Otmuchów, Obręb Wójcice, gmina Otmuchów”, powiat nyski, województwo opolskie. Przedsięwzięcie realizowane będzie na działkach nr: 302, 303/1, 303/2, 304, 305, 306/1, 306/2, do czasu przedłożenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
 
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775) „doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia”.
 Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Otmuchowie oraz na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu.
Z treścią postanowienia strony postępowania mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Otmuchowie, ul. Zamkowa 6 pokój nr 17 w godzinach pracy Urzędu.
 
Na postanowienie nie służy stronom prawo wniesienia zażalenia.
               
Sprawę prowadzi:  
Janina Mazek, tel. 77 431 5016 wew.345; 
« powrót do poprzedniej strony