ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Otmuchowie
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Wykaz nr 55 / 2022 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży. Burmistrz Miasta i Gminy w Otmuchowie podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, które stanowią własność Gminy Otmuchów. Nieruchomość obejmuje udział 733 /100 000 części działki nr 825 o pow. 0,0831 ha. Przedmiotem sprzedaży jest : Zamieszkały, samodzielny lokal mieszkalny nr 5 położony na pierwszym parterze budynku przy ulicy Mickiewicza nr 1-9 klatka 3 składający się z jednego pokoju, kuchni, łazienki z wc oraz przedpokoju o łącznej powierzchni użytkowej 24,51 m2. Lokal posiada pomieszczenie przynależne- piwnica o pow. 6,45 m2 zlokalizowana w budynku. Nabycie lokalu mieszkalnego nr 5 następuje wraz z udziałem wynoszącym 733/100 000 we wspólnych częściach budynku oraz działce nr 825 łącznego obszaru 0,0831 ha poł. w Otmuchowie ul. Mickiewicza nr 3 . Sprzedaż w drodze rokowań bezprzetargowych na rzecz najemcy lokalu nr 5.

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2022-12-01 15:43:25 przez Bogusław Lis

Akapit nr - brak tytułu

Załącznik nr  3 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Otmuchów
nr  238 /2022 z dnia 21 listopada 2022 r 
 
Wykaz nr  55 / 2022
nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.
 
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899  ze zm.) oraz uchwały Nr III/27/2002 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 30 grudnia  2002 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata ze zm. (Dz. Urz. Woj. Op. z 2003 r Nr 2 poz. 59) Burmistrz Miasta i Gminy w  Otmuchowie  podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości  przeznaczonych do zbycia, które stanowią własność Gminy Otmuchów.
 
Oznaczenie nieruchomości wg księgi
wieczystej oraz katastru nieruchomości,
powierzchnia nieruchomości.
 
Opis nieruchomości
 
Przeznaczenie nieruchomości
i sposób
jej zagospodarowania
Cena nieruchomości
netto
Nr KSIĘGI WIECZYSTEJ
Nr działki, położenie, obszar
OP1N/00041674/8
 
Działy III i IV księgi wieczystej nie zawierają żadnych wpisów. Nieruchomość jest wolna od obciążeń i ograniczonych praw rzeczowych, roszczeniami osób trzecich w tym umownym prawem pierwokupu, długami, nie zostały wszczęte żadne egzekucje. 
Nieruchomość obejmuje udział  733 /100 000 części działki nr 825 o  pow. 0,0831 ha.
 Arkusz mapy  111
Jednostka ewidencyjna:
160706_4  Otmuchów – miasto
Obręb: 160706_4.0001 Otmuchów 
Jednostka rejestrowa:  160706_4.0001, G 492.
Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym,  posiada  bezpośredni dostęp do drogi publicznej –ul Mickiewicza.  
Sprzedaż udziału w gruncie wraz ze sprzedażą lokalu mieszkalnego nr 5   o powierzchni 24,51 m 2 wraz z przynależną piwnicą o pow. 6,45 m2  drodze rokowań bezprzetargowych z najemcą lokalu.
Nabywca lokalu zobowiązany jest ponosić wydatki związane z utrzymaniem lokalu mieszkalnego nr 5  , utrzymywać lokal w należytym stanie, uczestniczyć w kosztach zarządu związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej, korzystać z niej zgodnie z przeznaczeniem i zobowiązany jest do ochrony wspólnego dobra.
 
Przedmiotem sprzedaży jest :
Zamieszkały, samodzielny lokal mieszkalny   nr 5   położony  na pierwszym parterze   budynku przy ulicy Mickiewicza  nr  1-9 klatka 3  składający  się z jednego  pokoju, kuchni, łazienki z wc oraz przedpokoju  o łącznej powierzchni użytkowej 24,51 m2  .  Lokal  posiada pomieszczenie  przynależne- piwnica o pow. 6,45 m2 zlokalizowana w budynku.
Nabycie lokalu mieszkalnego nr  5 następuje wraz z udziałem wynoszącym  733/100 000 we wspólnych częściach budynku oraz działce nr  825  łącznego obszaru 0,0831 ha poł. w Otmuchowie ul. Mickiewicza nr 3 
Sprzedaż w drodze rokowań bezprzetargowych na rzecz najemcy lokalu nr 5.
 Miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego gminy Otmuchów, zatwierdzony uchwałą Rady Miejskiej w Otmuchowie Nr XXXV/2/268/94 z dnia 25 maja 1994r. (Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 10 sierpnia 1994r. Nr 21, poz. 182), z dniem 31 grudnia 2003r. utracił moc.
Nieruchomość obejmująca działkę nr 825  – obręb geodezyjny Otmuchów stanowi teren  zainwestowany o przewadze funkcji mieszkalnej.
Powyższa działka nie jest położona na obszarze rewitalizacji , ani na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji.
 
35 000,00 .zł
(trzydzieści pięć  tysięcy) złotych.
 
Cena nabycia po uwzględnieniu bonifikaty 85 %  płatna jest jednorazowo, przed
podpisaniem umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.
Sprzedaż zwolniona z podatku VAT ( art. 43 ust. 1 pkt 10a lit. a) i b) ustawy o podatku od towarów i usług.
 
Dla lokalu nr 5  będącego przedmiotem sprzedaży nie zostało sporządzone świadectwo charakterystyki energetycznej a nieruchomość nie znajduje się w specjalnej strefie rewitalizacji.
 
Zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami w przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym  pierwszeństwo w ich nabyciu przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:
1) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów,
2) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą.
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 cytowanej ustawy mija z upływem 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.
Nabywca ponosi koszty wynagrodzenia notariusza oraz koszty sądowe dotyczące zmian w księdze wieczystej. Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni, zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami.
Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości uzyskać można w Urzędzie Miasta i Gminy  w Otmuchowie- telefonicznie  77 431 5255 wew. 207 w godzinach pracy Urzędu.   
 
Sporządził: M. Pośpiech
 
Pobierz dane XML Wykaz nr 55 / 2022 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży. Burmistrz Miasta i Gminy w Otmuchowie podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, które stanowią własność Gminy Otmuchów. Nieruchomość obejmuje udział 733 /100 000 części działki nr 825 o pow. 0,0831 ha. Przedmiotem sprzedaży jest : Zamieszkały, samodzielny lokal mieszkalny nr 5 położony na pierwszym parterze budynku przy ulicy Mickiewicza nr 1-9 klatka 3 składający się z jednego pokoju, kuchni, łazienki z wc oraz przedpokoju o łącznej powierzchni użytkowej 24,51 m2. Lokal posiada pomieszczenie przynależne- piwnica o pow. 6,45 m2 zlokalizowana w budynku. Nabycie lokalu mieszkalnego nr 5 następuje wraz z udziałem wynoszącym 733/100 000 we wspólnych częściach budynku oraz działce nr 825 łącznego obszaru 0,0831 ha poł. w Otmuchowie ul. Mickiewicza nr 3 . Sprzedaż w drodze rokowań bezprzetargowych na rzecz najemcy lokalu nr 5. Drukuj informację Wykaz nr 55 / 2022 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży. Burmistrz Miasta i Gminy w Otmuchowie podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, które stanowią własność Gminy Otmuchów. Nieruchomość obejmuje udział 733 /100 000 części działki nr 825 o pow. 0,0831 ha. Przedmiotem sprzedaży jest : Zamieszkały, samodzielny lokal mieszkalny nr 5 położony na pierwszym parterze budynku przy ulicy Mickiewicza nr 1-9 klatka 3 składający się z jednego pokoju, kuchni, łazienki z wc oraz przedpokoju o łącznej powierzchni użytkowej 24,51 m2. Lokal posiada pomieszczenie przynależne- piwnica o pow. 6,45 m2 zlokalizowana w budynku. Nabycie lokalu mieszkalnego nr 5 następuje wraz z udziałem wynoszącym 733/100 000 we wspólnych częściach budynku oraz działce nr 825 łącznego obszaru 0,0831 ha poł. w Otmuchowie ul. Mickiewicza nr 3 . Sprzedaż w drodze rokowań bezprzetargowych na rzecz najemcy lokalu nr 5.
« powrót do poprzedniej strony