ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Otmuchowie
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ogłoszenia Burmistrza 2024

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

O B W I E S Z C Z E N I E - Burmistrz Miasta i Gminy Otmuchów podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: Budowa zespołu 8 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce nr 105 w Otmuchowie, obręb: Wójcice”, powiat nyski, województwo opolskie

Informacja ogłoszona dnia 2024-02-09 12:26:35 przez Bogusław Lis

Akapit nr 1 - brak tytułu

Otmuchów, dnia  08.02.2024 r.
WK.6220.11.9.2023.JM
                                                                   
O B W I E S Z C Z E N I E
             Działając na podstawie art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach na środowisko (j.t. Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 z późniejszymi zmianami) -          
Burmistrz Miasta i Gminy Otmuchów
         podaje do publicznej wiadomości informację  o przystąpieniu do  przeprowadzania
oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
 
dla postępowania wszczętego w dniu 13 grudnia 2023 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia, mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na  środowisko dla przedsięwzięcia pn.: Budowa zespołu 8 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce nr 105 w Otmuchowie, obręb: Wójcice”, powiat nyski, województwo opolskie, zgodnie z wnioskiem z dnia 06.12.2023 r. (wpływ do UM i G w Otmuchowie w dniu 08.12.2023 r.)  Państwa  Danuty i Kazimierza Cichewicz, w imieniu którego występuje pełnomocnik: P. Monika Grubiak ul. Mariacka 14-16/2, 48-304 Nysa (zgodnie z pełnomocnictwem z dnia 07.12.2023 r.)
            Organem właściwym do wydania decyzji w prowadzonym postępowaniu jest Burmistrz Miasta i Gminy Otmuchów.  Organem właściwym do wydania opinii, postanowień  i dokonania uzgodnień jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nysie, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu oraz Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Nysie. 
           Informuję, iż istnieje możliwość zapoznania się z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu nr WOOŚ.4220.447.2023.JGD z dnia 08.01.2024 r. (wpływ do Urzędu Miasta i Gminy w Otmuchowie w dniu 08.01.2024 r.), wskazującą potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i wskazującą zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, opinią Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie we Wrocławiu - Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Nysie nr WR.ZZŚ.4.4901.150.2023.JP z dnia 22.01.2024 r., w którym wskazano  brak konieczności  przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ze względu na brak negatywnego wpływu inwestycji na stan jednolitych części wód podziemnych (JCWPd) i powierzchniowych (JCWP) oraz możliwości osiągniecia celów środowiskowych oraz opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nysie nr NZ.9022.4.77.2023.HW z dnia 20.12.2023 r. (wpływ do UM i G w dniu 27.12.2023 r.), wskazano  brak konieczności  przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i wykonania raportu OOŚ.
         W dniach od  dnia 12 lutego 2024 r. do dnia 11 marca 2024 r.  każdy może zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy tj. wnioskiem o wydanie decyzji,  wymaganymi załącznikami, raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, postanowieniem organu właściwego do wydania decyzji  oraz  stanowiskami  innych organów,  składać uwagi i wnioski.  Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: .                
 
 
Organem właściwym do rozpatrywania uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta i Gminy  Otmuchów.
 
Uwagi lub wnioski wniesione po w/w terminie pozostaną bez rozpatrzenia. Ww. dokumenty znajdują się w Urzędzie Miasta i Gminy w Otmuchowie (pokój nr 17), jednakże w razie braku dostępu do nich i możliwości zapoznania się, zostaną również dołączone do niniejszego obwieszczenia w BIP  Urzędu Miasta i Gminy w Otmuchowie w formie skanu dokumentów.
   
 
Podano do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie:
  1. na  tablicy ogłoszeń w Urzędzie  Miasta i Gminy w Otmuchowie,
  2. w  Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Otmuchowie,
  3. w miejscu realizacji przedsięwzięcia (tablica ogłoszeń Otmuchów Obr.: Wójcice).

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Otmuchowie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-02-09
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
J. Mazek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-02-09 12:26:31
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Bogusław Lis
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-02-09 12:26:35
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Bogusław Lis
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-02-09 12:26:35
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
62 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony