ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Otmuchowie
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Sprzedaż - wykazy 2023

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Wykaz nr 18/2023 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania sąsiedniej nieruchomości. Burmistrz Miasta i Gminy Otmuchów podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, które stanowią własność Gminy Otmuchów. Działki wchodzące w skład zbywanej nieruchomości: nr 1350/6, nr 488/11, nr 488/10 o pow. łącznej 0,0171 ha. Działki nr 1350/6, 488/11 niezabudowane, sklasyfikowane jako zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy – Bp. Działka nr 488/10 zabudowana komórką gospodarczą murowaną z cegły, o powierzchni zabudowy 13 m2. Kształt działek 1350/6 i 488/11 regularny, wydłużony, mało korzystny do samodzielnego zagospodarowania. Ze względu na kształt i powierzchnię działki nr 1350/6, 488/11, 488/10 przeznaczone do zbycia na poprawę zagospodarowania udziału w działce nr 491. Teren nieruchomości płaski, w otoczeniu nieruchomości o funkcji mieszkalnej. Brak uzbrojenia terenu, Sąsiednie nieruchomości uzbrojone w sieć energetyczną, wod-kan, gazową. Dostęp do drogi publicznej ul. Krakowska, dz nr 407, poprzez ustanowienie prawa przejazdu i przechodu na działce nr 488/4, posiadającej dostęp do drogi publicznej, ul. Krakowska (dz. nr 407)

Informacja ogłoszona dnia 2023-04-04 17:14:05 przez Bogusław Lis

Akapit nr 1 - brak tytułu

Załącznik nr  4 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Otmuchów
nr  58/2023 z dnia 30 marca 2023 r
 
Wykaz nr  18/2023
nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania sąsiedniej nieruchomości
 
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344) oraz uchwały Nr III/27/2002 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 30 grudnia  2002 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata ze zm. (Dz. Urz. Woj. Op. z 2003 r Nr 2 poz. 59), Burmistrz  Miasta i Gminy Otmuchów  podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości  przeznaczonych do zbycia, które stanowią własność Gminy Otmuchów.
 
Oznaczenie nieruchomości wg księgi
wieczystej oraz katastru nieruchomości,
powierzchnia nieruchomości.
Powierzchnia nieruchomości
Opis nieruchomości
 
Przeznaczenie i sposób
jej zagospodarowania
 
Cena nieruchomości
netto
Informacje o przeznaczeniu do zbycia
Księga Wieczysta
 
OP1N/00041226/3 (dz. 1350/6)
OP1N/00045593/4 (dz. 488/11, 488/10)
Działy III i IV księgi wieczystej nie zawierają żadnych wpisów dotyczących zbywanej działki. Nieruchomość jest wolna od obciążeń i ograniczonych praw rzeczowych, roszczeniami osób trzecich w tym umownym prawem pierwokupu, długami, nie zostały wszczęte żadne egzekucje.  Nie jest przedmiotem najmu lub dzierżawy.
 
 
Nieruchomość obejmująca działki nr:
1350/6 AM 7
488/11 AM 7
488/10 AM 7
Jednostka ewidencyjna:
160706_4   Otmuchów- miasto, obręb ewidencyjny:  160706_4.0001, Otmuchów,
ul. Krakowska,
gm. Otmuchów , powiat nyski, woj. opolskie
 
dz. 1350/6 o pow. 0,0052 ha
dz. nr 488/11 o pow. 0,0106 ha dz. nr 488/10 o pow. 0,0013 ha
 
Łączna powierzchnia
0,0171 ha
Działki wchodzące w skład zbywanej nieruchomości: nr 1350/6, nr 488/11, nr 488/10 o pow. łącznej 0,0171 ha. Działki nr 1350/6, 488/11 niezabudowane, sklasyfikowane jako zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy – Bp. Działka nr 488/10 zabudowana komórką gospodarczą murowaną z cegły, o powierzchni zabudowy 13 m2. Kształt działek 1350/6 i 488/11 regularny, wydłużony,  mało korzystny do samodzielnego zagospodarowania.  Ze względu na kształt i powierzchnię działki nr 1350/6, 488/11, 488/10 przeznaczone do zbycia  na poprawę zagospodarowania  udziału w działce nr 491. Teren nieruchomości płaski, w otoczeniu nieruchomości o funkcji mieszkalnej. Brak uzbrojenia terenu,  Sąsiednie nieruchomości uzbrojone w sieć energetyczną, wod-kan, gazową.  Dostęp do drogi publicznej  ul. Krakowska, dz nr 407, poprzez ustanowienie prawa przejazdu i przechodu na działce nr 488/4, posiadającej dostęp do drogi publicznej, ul. Krakowska (dz. nr 407)
Dla terenu obejmującego działki  nr 1350/6, 488/11, 488/10 poł. w Otmuchowie przy ul. Krakowskiej brak jest aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego.
 
Nieruchomość   zlokalizowana jest w obszarze terenów o charakterze mieszkalnym.
 
Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Otmuchów, zatwierdzonym uchwałą nr XXXIX/376/2022 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 31 sierpnia 2022 r. działki nr 1350/6, 488/11  znajdują się na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, działka nr 488/10 znajduje się w zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej.
Termin zagospodarowania nieruchomości – z chwilą nabycia zgodnie z przeznaczeniem.
 
13 000,00 zł
( trzynaście tysięcy  złotych ).
 
 
Do wartości działek niezabudowanych zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.
 
Nabywca zobowiązany jest do pokrycia kosztów  przygotowania nieruchomości do sprzedaży oraz kosztów zawarcia umowy sprzedaży a także kosztów wieczystoksięgowych.
 
Działki nr 1350/6, 488/11, 488/10, ze względu na kształt  i powierzchnię przeznaczone są  do sprzedaży na poprawę warunków zagospodarowania udziału w działce nr 491 będącej własnością osoby fizycznej, na rzecz najemcy komórki gospodarczej.
             
O  przysługującym  prawie pierwszeństwie nabycia zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami w przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym  pierwszeństwo w ich nabyciu przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:
1) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów,
2) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą.
Pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości objętej wykazem, przysługuje osobie, która złoży wniosek o jej nabycie w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu oraz złoży oświadczenie wyrażające zgodę na cenę ustalona zgodnie z tą ustawą. Powyższy wniosek należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6 licząc od dnia 04.04.2023 roku.
Kształt działki wydłużony, nieregularny, ze względu na kształt i powierzchnię brak możliwości samodzielnego zagospodarowania.
Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni, zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami.
Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości uzyskać można w Urzędzie Miasta i Gminy  w Otmuchowie lub pod nr telefonu  77 431 52 55 wew. 207 w godzinach pracy Urzędu.
 
Sporz. M. Gazda
Pobierz dane XML Wykaz nr 18/2023 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania sąsiedniej nieruchomości. Burmistrz Miasta i Gminy Otmuchów podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, które stanowią własność Gminy Otmuchów. Działki wchodzące w skład zbywanej nieruchomości: nr 1350/6, nr 488/11, nr 488/10 o pow. łącznej 0,0171 ha. Działki nr 1350/6, 488/11 niezabudowane, sklasyfikowane jako zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy – Bp. Działka nr 488/10 zabudowana komórką gospodarczą murowaną z cegły, o powierzchni zabudowy 13 m2. Kształt działek 1350/6 i 488/11 regularny, wydłużony, mało korzystny do samodzielnego zagospodarowania. Ze względu na kształt i powierzchnię działki nr 1350/6, 488/11, 488/10 przeznaczone do zbycia na poprawę zagospodarowania udziału w działce nr 491. Teren nieruchomości płaski, w otoczeniu nieruchomości o funkcji mieszkalnej. Brak uzbrojenia terenu, Sąsiednie nieruchomości uzbrojone w sieć energetyczną, wod-kan, gazową. Dostęp do drogi publicznej ul. Krakowska, dz nr 407, poprzez ustanowienie prawa przejazdu i przechodu na działce nr 488/4, posiadającej dostęp do drogi publicznej, ul. Krakowska (dz. nr 407) Drukuj informację Wykaz nr 18/2023 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania sąsiedniej nieruchomości. Burmistrz Miasta i Gminy Otmuchów podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, które stanowią własność Gminy Otmuchów. Działki wchodzące w skład zbywanej nieruchomości: nr 1350/6, nr 488/11, nr 488/10 o pow. łącznej 0,0171 ha. Działki nr 1350/6, 488/11 niezabudowane, sklasyfikowane jako zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy – Bp. Działka nr 488/10 zabudowana komórką gospodarczą murowaną z cegły, o powierzchni zabudowy 13 m2. Kształt działek 1350/6 i 488/11 regularny, wydłużony, mało korzystny do samodzielnego zagospodarowania. Ze względu na kształt i powierzchnię działki nr 1350/6, 488/11, 488/10 przeznaczone do zbycia na poprawę zagospodarowania udziału w działce nr 491. Teren nieruchomości płaski, w otoczeniu nieruchomości o funkcji mieszkalnej. Brak uzbrojenia terenu, Sąsiednie nieruchomości uzbrojone w sieć energetyczną, wod-kan, gazową. Dostęp do drogi publicznej ul. Krakowska, dz nr 407, poprzez ustanowienie prawa przejazdu i przechodu na działce nr 488/4, posiadającej dostęp do drogi publicznej, ul. Krakowska (dz. nr 407)

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Otmuchowie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-04-04
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
M. Gazda
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-04-04 17:14:03
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Bogusław Lis
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-04-04 17:14:05
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Bogusław Lis
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-04-04 17:14:05
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
92 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony