ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Otmuchowie
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Sprzedaż - przetargi 2022

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Burmistrz Miasta i Gminy OTMUCHÓW ogłasza I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej będącej własnością Gminy Otmuchów położonej w obrębie Otmuchów. Przedmiotem sprzedaży jest: prawo własności działki oznaczonej w ewidencji gruntów dla obrębu Otmuchów numerem 1344/9 o powierzchni 0,0116 ha, a.m. 111, objętej księgą wieczystą nr OP1N/00045593/4 urządzonej i prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Nysie, V Wydział Ksiąg Wieczystych.

Informacja ogłoszona dnia 2022-07-21 18:56:52 przez Bogusław Lis

Akapit nr 1 - brak tytułu

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 152/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Otmuchów
z dnia 18 lipca  2022 r.
 
OGŁOSZENIE O PRZETARGU OGRANICZONYM
Burmistrz Miasta i Gminy OTMUCHÓW
 
działając na podstawie: art. 38, art. 40 ust. 1 pkt 2, art. 41 ust. 2 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899) § 3 ust. 1, § 4, § 6 ust.1, § 6 ust. 3 § 13, § 14 ust. 3 oraz § 15 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2021 r., poz. 2213) jak i  §3 Uchwały Nr III/27/2002 rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata ( Dz. Urz. Woj. Op. z 2003 r.  Nr 2, poz. 59  ze zm.),   ogłasza I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż  nieruchomości gruntowej niezabudowanej będącej własnością Gminy Otmuchów  położonej w obrębie Otmuchów który odbędzie się dnia 22 sierpnia 2022 r. o godz. 10 00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Otmuchowie ul. Rynek nr 1- Ratusz   (sala posiedzeń  pokój nr 1).
 1. Przedmiotem sprzedaży jest:  prawo własności działki oznaczonej w ewidencji gruntów dla obrębu Otmuchów  numerem  1344/9 o powierzchni 0,0116 ha, a.m. 111,  objętej księgą wieczystą nr OP1N/00045593/4  urządzonej i prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Nysie, V Wydział Ksiąg Wieczystych.
 1. Cena wywoławcza netto  działki nr 1344/9 wynosi: 12 000,00 zł ( dwanaście tysięcy) złotych. Do ceny ustalonej w drodze przetargu zostanie doliczony VAT w wysokości 23%.
 2. Wadium wynosi  20 % ceny wywoławczej co stanowi kwotę  2 400,00 zł( dwa tysiące czterysta) złotych,
 3. Postąpienie w przetargu wynosi nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej w przetargu,
 4. Ustalona cena nabycia nieruchomości nie podlega rozłożeniu na raty,
 5. Koszty sporządzenia aktu notarialnego i koszty sądowe ponosi nabywca,
 6. Cena nabycia nieruchomości uzyskana w przetargu podlega zapłacie przez kupującego w taki sposób, aby najpóźniej na jeden dzień przed zawarciem umowy notarialnej znajdowała się na rachunku bankowym organizującego przetarg ustny ograniczony.
2. Opis  nieruchomości przeznaczonej do zbycia: działka ewidencyjna nr 1344/9 położona jest na terenie  płaskim, dobrze nasłonecznionym,  jest niezabudowana, użytkowana jako teren zieleni przydomowej. Posiada kształt regularny, jest nieuzbrojona nie posiada dostępu do drogi publicznej. Dojazd od ulicy Kościuszki  poprzez ustanowienie służebności przejazdu i przechodu przez działkę nr 818. Ze względu na powierzchnie nie może stanowić samodzielnej nieruchomości i została przeznaczona do sprzedaży na poprawę warunków zagospodarowania sąsiedniej nieruchomości lub udziału w niej.  W najbliższym sąsiedztwie znajduje się  zabudowa mieszkaniowa. Posiada dobry dostęp do infrastruktury technicznej znajdującej się w ciągu ulic Kościuszki i ul. Nyskiej.  
3. Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego:
Działka nr 1344/9 położona w Otmuchowie objęta jest miejscowym planem szczegółowym zagospodarowania przestrzennego Otmuchów- Wschód, zatwierdzonym uchwałą nr XX/143/2008 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 26 września 2008r, (Dz. Urz. Woj. Op. Z 2008r, Nr 88, poz. 2087) i przeznaczona jest na cele nierolnicze i nieleśne , podstawowe przeznaczenie terenu: zabudowa  usługowa, usługi komercyjne- działalność nieuciążliwa ( oznaczona na rysunku planu symbolem  4U.
4. Obciążenia nieruchomości. Zbywana część nieruchomości stanowiąca działkę ewidencyjną nr 1344/9  położona w obrębie Otmuchów  jest niezabudowana, wolna od długów i ciężarów.
5. Uzasadnienie ograniczenia przetargu:
Działka nr 1344/9 poł. w Otmuchowie ze względu na  powierzchnie nie może stanowić samodzielnie działki przeznaczonej pod zabudowę,  zostaje przeznaczona do sprzedaży na poprawę warunków zagospodarowania sąsiedniej nieruchomości bądź jej udziału.  Przedmiotowa działka położona jest w sąsiedztwie   terenów mieszkaniowych i usługowych lecz nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej, a dostęp do drogi publicznej jest możliwy po ustanowieniu prawa przechodu i przejazdu na rzecz każdoczesnego właściciela lub użytkownika działek do nich przylegających , mających bezpośredni dostęp do drogi publicznej działki  nr 850.  Ponieważ przedmiot zbycia nie może stanowić  samodzielnej nieruchomości należało ograniczyć przetarg do właścicieli nieruchomości przyległych mających dostęp do drogi publicznej.
6. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
 • złożenie , przed otwarciem przetargu pisemnego oświadczenia o:
a) zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o przetargu oraz przedmiotem przetargu,
b) udostępnieniu danych osobowych,
 • zgłoszenie chęci uczestnictwa w przetargu poparte posiadaniem prawa własności do nieruchomości przyległej do przedmiotu zbycia.
 • uczestnikiem przetargu mogą być wyłącznie właściciele nieruchomości przyległych do przedmiotu zbycia stanowiących działki ewidencyjne oznaczone dla obrębu Otmuchów  numer: 818.
 • wniesienie wadium wynoszące 20 % ceny wywoławczej w pieniądzu tj. 2 400,00 zł ( dwa tysiące czterysta) złotych poprzez dokonanie jej wpłaty na konto nr 451600 1462 1841 8547 2000 0007  prowadzone dla Gmina Otmuchów, ul. Zamkowa nr 6,48-385 Otmuchów w terminie do dnia 16 sierpnia  2022r. (z dopiskiem „Wadium działka ewidencyjna 1344/9”).
 • wadium należy wnieść najpóźniej do dnia 17 sierpnia 2022r., w taki sposób aby najpóźniej w dniu 16 sierpnia 2022 r. znajdowało się ono na rachunku bankowym organizującego przetarg ustny ograniczony. Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy  Gminy Otmuchów.
 •  osoby które dokonają wpłaty wadium po wyznaczonym terminie nie zostaną dopuszczone do przetargu.
7. Uczestnicy przetargu zobowiązani są złożyć dokumenty potwierdzające uprawnienia do uczestnictwa w przetargu:
- pisemną deklarację zamiaru uczestnictwa w przetargu sygnowaną przez wszystkich współwłaścicieli nieruchomości przyległej do przedmiotu zbycia,
- dowód wpłaty wadium (kserokopie) wraz z podaniem numeru konta na które wadium zostanie zwrócone w przypadku zaistnienia konieczności jego zwrotu,
- odpis księgi wieczystej sporządzony dla nieruchomości przyległej do przedmiotu zbycia lub oświadczenie o posiadanym prawie własności działki przyległej do przedmiotu zbycia.
Do przetargu przystępują wszyscy współwłaściciele nieruchomości przyległej do przedmiotu zbycia. W przypadku małżeństw do przetargu przystępują oboje małżonkowie, lub jeden z nich, jeśli przedłoży zgodę na nabycie nieruchomości z majątku wspólnego, wyrażoną przez współmałżonka w formie aktu notarialnego. W przypadku uczestnictwa w przetargu pełnomocnika reprezentującego osobę fizyczną, współwłaściciela nieruchomości przyległej do przedmiotu zbycia, okazanie pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie.
Dokumenty o których mowa powyżej należy złożyć w opisanych, podpisanych i zaklejonych kopertach na dzienniku podawczym Urzędu Miasta i Gminy w Otmuchowie  w terminie do dnia 17 sierpnia  2022 r. do godz. 14.00 z dopiskiem, „Przetarg ograniczony - działka ewidencyjna 1344/9 położona w Otmuchowie”.
Uczestnicy przystępujący do przetargu będące osobami fizycznymi, przedstawicielami uczestnika przetargu oraz osoby uprawnione do reprezentowania uczestnika przetargu zobowiązane są do wskazania Komisji danych obejmujących: imię (imiona) i nazwisko, numer identyfikacyjny Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL), adres zamieszkania, adres do doręczeń, w tym adres elektroniczny. Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik przetargu zobowiązany jest: okazać dowód tożsamości, dowód wpłaty wadium, złożyć oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych, złożyć oświadczenie o zapoznaniu się z przedmiotem przetargu i zaakceptowaniu warunków podanych w treści ogłoszenia, oraz że nie będzie występował z roszczeniami z tytułu rękojmi za ewentualne wady przedmiotu sprzedaży. Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika, który wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium wpłacone przez osoby, które przetargu nie wygrały zostanie im zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu. Wadium podlega zwrotowi niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
Burmistrz Miasta i Gminy Otmuchów , najpóźniej w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, o którym mowa wyżej, Burmistrz Miasta i Gminy w Otmuchowie  może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. W przetargu mogą brać udział wyłącznie właściciele nieruchomości przyległych do przedmiotu zbycia.
Nabywcą nieruchomości ustalonym w przetargu z którym zawarta zostanie umowa notarialna może być wyłącznie właściciel nieruchomości przyległej do przedmiotu zbycia, który wniósł wadium.
W przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów Burmistrz Miasta i Gminy Otmuchów  zastrzega sobie prawo odwołania przetargu. Dokumentacja dotycząca sprzedaży nieruchomości znajduje się do wglądu w Urzędzie Miasta i Gminy w Otmuchowie ul. Rynek nr 1 – Ratusz pokój nr 12.
Informacje o nieruchomości można uzyskać w Wydziale Mienia Komunalnego, Geodezji i  Drogownictwa  Urzędu Miasta i Gminy w Otmuchowie, jak również telefonicznie pod nr 77  431 5255 wew. 207. 
Dostęp do wszystkich ogłoszeń o przetargach pod adresem www.bip.otmuchow.pl
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Otmuchowie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-07-21
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
M. Pośpiech
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-07-21 18:56:50
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Bogusław Lis
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-07-21 18:56:52
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Bogusław Lis
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-07-21 18:56:52
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
260 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony