ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Otmuchowie
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Ogłoszenia Burmistrza 2022

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji w 2022 roku.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Otmuchowie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-05-04
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Sebastian Salecki
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-05-04 14:11:02
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Artur Banasiak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-05-04 14:12:32
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Artur Banasiak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-05-04 14:12:32
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
751 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

POSTANOWIENIE - Na podstawie art. 97 § 1 ust. 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego ( Dz.U. z 2021 r., poz. 735) oraz 63 ust. 5 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 poz. 2373), po wydaniu postanowienia z dnia 28 października 2014 r. o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i określeniu zakresu raportu o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko przedsięwzięcia dla przedsięwzięcia pn. „Budowa elektrowni fotowoltaicznej Otmuchów o mocy do 30 MW", realizowanej na terenie działek nr: 85, 86, 87, 261/2, położonych w Maciejowicach, Obręb: Maciejowice, oraz działek nr: 159/5, 159/3, 160/2, 158, 127, 129, 128/1, 128/2, 134, 130/1, 130/2, 131, 157/1, 157/2, 161, 162, 156, 132/5, 132/4, 133/1, 133/4, 133/3, 133/5, 236, 196/1, 196/2, 238, 237, 195, 198/1, 214, 235, położonych w Otmuchowie, obręb Sarnowice, gmina Otmuchów, powiat nyski, województwo opolskie" oraz po odmowie wydania uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu Nr WOOŚ.4221.12.2022.BB z dnia 18.03.2022 r. Postanawiam zawiesić postępowanie w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, na wniosek Inwestora, do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę zweryfikowanego raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie WR.ZUZ.4.4210.114.2022.TD - Na podstawieart. 400 ust. 7 oraz art. 401 ust. 4 z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 2233 ze zm.) oraz art. 10 § 1 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 735 ze zm.) Dyrektor Zarządu Zlewni w Nysie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia Gminie Otmuchów, ul. Zamkowa 6, 48-385 Otmuchów pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego tj. wylotu kanalizacji deszczowej z terenu PSZOK o średnicy 200 mm zlokalizowanego na działce 437 obręb 0006 Jasienica Górna (160706_5.0006.437), o rzędnej dna 220,73 m n.p.m., o współrzędnych w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000: X: 5586512.0 ; Y: 6438479.4 oraz przebudowę rowu na działce nr 371 obręb 0006 Jasienica Górna (160706_5.0006.371), poprzez wykonanie przepustu o długości ok 195,5m z rur PP SN 8 Ø 300 mm w pełni sączących na docinku 144,5 mb oraz na długości 55 mb z rur PP SN8 Ø 800 mm, początek przebudowy w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000: X: 5585895.0 Y: 6438575.2, koniec przebudowy: X: 5586053.5 ; Y: 6438687.3 oraz na usługę wodną, tj. odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych z dachów i terenów utwardzonych punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Piotrowicach Nyskich na działce 172/2 obręb 0022 Piotrowice Nyskie (160706_5.0022.172/2) do rzeki Płocha w km 6+236 zlokalizowanej na działce 437 obręb 0006 Jasienica Górna (160706_5.0006.437) projektowanym wylotem. Zasięg oddziaływania zamierzonej inwestycji obejmuje działki 437 obręb 0006 Jasienica Górna (160706_5.0006.437) oraz 371 obręb 0006 Jasienica Górna (160706_5.0006.371) gm. Otmuchów.

OBWIESZCZENIE Burmistrz Miasta i Gminy Otmuchów - zawiadamia wszystkie strony postępowania w sprawie, iż w dniu 21 marca 2022 r. Burmistrz Miasta i Gminy Otmuchów wydał postanowienie nr WK.6220.2.58.2014, z dnia 21.03.2022 r. dot. zawieszenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę jednolitej, uzupełnionej treści raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Zgodnie z postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu nr WOOŚ.4221.33.2021.MSe.10 z dnia 10 marca 2022 r. o odmowie Kopalni Kamienna Góra Sp. z o.o. Micigózd, ul. Częstochowska 6, 26-065 Piekoszów - uzgodnienia warunków realizacji planowanego przedsięwzięcia pn. cyt. „Poszerzenie odkrywkowej eksploatacji złoża granitu i gnejsu „Kamienna Góra", na terenie stanowiącym części działki nr: 126/11, działki nr 114/2, nr 115/2 obręb Nadziejów oraz działki nr 495 obręb Biskupów - pogłębienie wyrobiska do rzędnej 260 m n. p. m., oraz działki: nr 101/9 i 101/7 obręb Biskupów - zgodnie z wnioskiem z dnia 06.06.2014 r. (wpływ do tut. Urzędu w dniu 10.06.2014 r.), przedłożony przez Inwestora Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wraz z licznymi jego uzupełnianiami, dotyczący realizacji ww. przedsięwzięcia - wymaga ujednolicenia uwzględniającego wskazane w powyższym piśmie braki oraz zamieszczenia w nim szczegółowej analizy możliwych konfliktów społecznych związanych z planowanym przedsięwzięciem.

Nawigacja między stronami listy informacji