ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Otmuchowie
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Ogłoszenia Burmistrza 2022

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Burmistrz Miasta i Gminy Otmuchów Działając na podstawie art. 10 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000) w związku z art. 74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. O udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2022 r., poz. 1029.) zawiadamia strony postępowania, iż: W dniu 04.11.2022 r. do Urzędu Miasta i Gminy w Otmuchowie wpłynął Raport o oddziaływaniu na środowisko dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na. „ Budowie farmy fotowoltaicznej „EPV Piotrowice Nyskie” o łącznej mocy do 5 MW włącznie (z uwzględnieniem etapowania), wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ew. 47/8 Obręb: Piotrowice Nyskie, gmina Otmuchów”. W dniu 09.11.2022 r. wydano postanowienia znak WK.6220.14.10.2021 o podjęciu zawieszonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „ Budowie farmy fotowoltaicznej „EPV Piotrowice Nyskie” o łącznej mocy do 5 MW włącznie (z uwzględnieniem etapowania), wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ew. 47/8 Obręb: Piotrowice Nyskie, gmina Otmuchów”. W dniu 09.11.2022 r. wystąpiono do organów: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nysie o uzgodnienie warunków realizacji niniejszego przedsięwzięcia.

Burmistrz Miasta i Gminy Otmuchów Działając na podstawie art. 10 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000) w związku z art. 74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. O udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2022 r., poz. 1029.) zawiadamia strony postępowania, iż: W dniu 02.11.2022 r. do Urzędu Miasta i Gminy w Otmuchowie wpłynęło Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu znak: WOOŚ.4220.359.2022.JGD z dnia 31.10.2022 o odmowie wyrażenia opinii o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn „ Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne na działce nr 155/1 w Otmuchowie przy ul. Grodkowskiej 2A” realizowanego przez firmę „STOLAR” JOANNA KANIOWSKA ul. Grodkowska 2 A, 48-385 Otmuchów. W dniu 04.11.2022 r. do Urzędu Miasta i Gminy wpłynęło pismo Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nysie znak: NZ.9022.4.62.2022.HW z dnia 02.11.2022 o nałożeniu na inwestora obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn „ Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne na działce nr 155/1 w Otmuchowie przy ul. Grodkowskiej 2A” realizowanego przez firmę „STOLAR” JOANNA KANIOWSKA ul. Grodkowska 2 A, 48-385 Otmuchów

Nawigacja między stronami listy informacji