ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Otmuchowie
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Sprzedaż - przetargi 2021

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U MK/ 30 /2021 z dnia 05 sierpnia 2021 r. BURMISTRZA MIASTA I GMINY OTMUCHÓW w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości niezabudowanej, położonej w Otmuchowie, ul. Warszawska, stanowiącej własność Gminy Otmuchów Przeznaczona pod zabudowę usługową, handel, składy lub magazyny. Preferowany kierunek zabudowy: budowa pawilonu handlowego.

Informacja ogłoszona dnia 2021-08-06 13:18:50 przez Artur Banasiak

Akapit nr 1 - brak tytułu

Załącznik  nr 2  do Zarządzenia nr 154/2021
Burmistrza Miasta i Gminy Otmuchów
         z dnia  05 sierpnia  2021 r.
O G Ł O S Z E N I E   O   P R Z E T A R G U MK/ 30 /2021  z dnia 05 sierpnia  2021 r.
BURMISTRZA  MIASTA I GMINY  OTMUCHÓW
na podstawie: art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990), § 3, § 6 i § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz.1490), zarządzenia nr 154/2021 BURMISTRZA  MIASTA I GMINY OTMUCHÓW  z dnia 05 sierpnia  2021 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości niezabudowanej, położonej w Otmuchowie, ul. Warszawska, stanowiącej własność Gminy Otmuchów
ogłasza pierwszy (I) publiczny  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej  niezabudowanej
 
 
Nieruchomość
z oznaczeniem
Księgi Wieczystej
 
Oznaczenie
nieruchomości
wg danych ewidencyjnych
gruntów
 
Powierzchnia
nieruchomości
w m2
 
 
Przeznaczenie nieruchomości
 
 
Cena
wywoławcza
w złotych
 
 
Wadium
w złotych
 
 
Cena nieruchomości
i termin jej wpłacenia
 
 
Minimalna
wysokość
postąpienia
w złotych
 
1
2
3
4
5
6
7
8
Otmuchów ul. Warszawska
KW OP1N/00045593/4
Działy III i IV księgi wieczystej nie zawierają żadnych wpisów. Prawo użytkowania wieczystego nie jest obciążone żadnymi innymi prawami rzeczowymi ograniczonymi, tym nieujawnionymi w księdze wieczystej, roszczeniami osób trzecich w tym umownym prawem pierwokupu, ani też długami i innymi należnościami do których stosuje się przepisy o zobowiązaniach podatkowych, nie zostały wszczęte żadne egzekucje.
 
Obręb: Otmuchów
AM-8;
Działka nr 583/14
 
Działka budowlana  klasoużytek  RIIIa.
1943
Przeznaczona pod zabudowę usługową, handel, składy lub magazyny.
Preferowany kierunek zabudowy: budowa pawilonu handlowego.
 
 
Netto   130 000,00
( sto trzydzieści tysięcy ).
13 000,00
(trzynaście tysięcy)
Cena sprzedaży ustalona w drodze przetargu powiększona zostanie o podatek VAT ,płatna jest na konto Gminy Otmuchów najpóźniej dzień przed podpisaniem umowy notarialnej. Datą dokonania wpłaty całej kwoty jest data uznania rachunku bankowego Gminy.
 
Nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej w przetargu.
1.Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Otmuchów ul. Zamkowa nr 6, dnia  09 września 2021 r. godz. 1200
 
 
 

2.Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać: dokument tożsamości; potwierdzenie wniesienia wadium; aktualny wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego lub z innego właściwego rejestru dla podmiotów innych niż osoby fizyczne, numer NIP; odpis z właściwego rejestru przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego, w przypadku cudzoziemców - osób prawnych (w rozumieniu ustawy z 24.03. 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców – Dz. U. z 2017 r. poz. 2278); stosowne pełnomocnictwo w przypadku reprezentowania uczestnika przetargu przez pełnomocnika; ewentualnie inne dokumenty potwierdzające formę prowadzenia działalności i sposób reprezentacji uczestnika przetargu. Wszystkie dokumenty wymienione w niniejszym punkcie powinny mieć formę pisemną (papierową).
3. Wadium w wysokości określonej w powyższym ogłoszeniu uczestnicy przetargu wnoszą w pieniądzu, przez dokonanie przelewu najpóźniej do dnia 06 września   2021 r. na konto nr 451600 1462 1841 8547 2000 0007  Gmina Otmuchów, ul. Zamkowa nr 6,48-385 Otmuchów. Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku  bankowego Gminy. Dowodem wniesienia wadium jest potwierdzenie z banku.
4. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
5. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Osobom, które nie wygrały przetargu, wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
6. Gmina Otmuchów  zawiadomi osobę ustaloną jako Nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku nieprzystąpienia Nabywcy do zawarcia umowy notarialnej, tj. niestawienia się w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu lub braku wpłaty ceny nieruchomości do dnia zawarcia umowy Burmistrz  Miasta  i Gminy  Otmuchów  może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
7. Gmina  Otmuchów  nie wyraża zgody na przelew wierzytelności dotyczącej zawarcia umowy sprzedaży wynikającej z wygrania przetargu.
8.Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do: rozpoczęcia budowy w przeciągu lat 2 licząc od daty nabycia a zakończenie w przeciągu lat 5 oraz pokrycia  kosztów  sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisów w księdze wieczystej.
9. Sprzedaż nieruchomości objęta jest obowiązującą stawką podatku VAT na podstawie art. 41 ust ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Z 2020, poz. 106). Stawka podatku VAT na dzień ogłoszenia przetargu wynosi 23%. Podatek VAT doliczony zostanie do ceny ustalonej w przetargu.
10. Sposób zagospodarowania nieruchomości zgodnie  z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego uchwałą nr XVII/125/2008 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 27 .06.2008 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Otmuchów w rejonie ulicy Warszawskiej (Dz.Urz. Woj. Op. Z 2008 r. Nr 88, poz. 2087) działka nr 583/14 przeznaczona jest na cele nierolne i nieleśne; podstawowe przeznaczenie terenu : zieleń urządzona, zabudowa usługowa, obiekty produkcyjne, składy i magazyny, drogi, parkingi, nośniki reklamowe (  1U,P, 4ZP).
11. Gminie Otmuchów przysługuje ustawowe prawo pierwokupu na warunkach określonych w art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, w przypadku sprzedaży przez Nabywcę nieruchomości niezabudowanej.
12. Niezbędną infrastrukturę techniczną potrzebną do funkcjonowania obiektu Nabywca wykona własnym staraniem w porozumieniu z właścicielami sieci.
13. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej  (dz. nr 572)  ulica Warszawska.
14. Zgodnie z rejestrem gruntów prowadzonym przez Starostwo Powiatowe w Nysie działka nr 583/14  poł. w Otmuchowie  sklasyfikowana jest jako grunty orne klasy R IIIa-  nie stanowi ona gruntu pokrytego śródlądowymi wodami  stojącymi w rozumieniu art. 23 ustawy z dnia 20. 07. 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz.310).
15. Na terenie nieruchomości nie rosną drzewa.
16. Działka nr 583/14 położona w Otmuchowie przy ulicy Warszawskiej  zlokalizowana jest w otoczeniu terenów o charakterze mieszkalnym.  Teren nieruchomości płaski, dobrze nasłoneczniony, kształt regularny, korzystny dla zabudowy.
17. Nieruchomość wykazana do sprzedaży wykazem nr 35/2020. 
18. Nieruchomość nie spełnia warunków art. 37a ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2020r. poz. 6) w szczególności nie stanowi lasu w rozumieniu art. 3 ww. ustawy i nie jest objęta uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją, o której mowa w art. 19 ust. 3 ww. ustawy.
19. Nieruchomość nie leży na terenie specjalnej strefy rewitalizacji, ani taka strefa nie została utworzona w rozumieniu ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2018, poz. 1398).
20. Przekazanie nieruchomości nastąpi w ciągu 14 dni od daty podpisania umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości protokołem zdawczo-odbiorczym. Czynność wznowienia granic zostanie dokonana poprzez uprawnionego geodetę na życzenie i koszt nabywcy. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Zbywca nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte nieruchomości, będącej przedmiotem przetargu.
21. Cudzoziemcy (w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców) w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych na nabycie nieruchomości w przypadkach, gdy zgoda ta jest wymagana.
22.  Burmistrz Miasta i Gminy Otmuchów  ma prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.
Informacje o nieruchomości można uzyskać w Wydziale Mienia Komunalnego i Geodezji Urzędu Miasta i Gminy  w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6,pokój nr 4, jak również telefonicznie podnr77  431 50 16 wew. 334. Ogłoszenie zostanie zamieszczone na stronie  ogłoszeń o przetargach pod adresem www.bip.otmuchow.pl , oraz www.otmuchow.pl
Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych uczestników przetargów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych( Dz. U. z 2019, poz. 730).

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Otmuchowie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-08-06
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Magdalena Pośpiech
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-08-06 13:15:45
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Artur Banasiak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-08-06 13:18:50
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Artur Banasiak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-08-06 13:18:50
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
748 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony