ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Otmuchowie
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Sprzedaż - przetargi 2021

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U MK/29 /21 z dnia 05 sierpnia 2021 r. BURMISTRZA MIASTA I GMINY OTMUCHÓW ogłasza drugi (II) przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Otmuchowie przy ulicy Nyskiej nr 7 własności Gminy Otmuchów Obręb: Otmuchów ul. Nyska 7 Działka nr 333/1 A.M.5, przeznaczona na cele mieszkaniowe. Niezamieszkały, samodzielny lokal mieszkalny nr 7 położony na poddaszu budynku nr 7 składający się z dwóch pokoi, kuchni ,komórki, łazienki z w. c oraz p. pokoju o powierzchni użytkowej 18,22 m2 . Do lokalu przynależny jest udział wynoszący 427/10 000 części we wspólnych częściach budynku oraz działce nr 333/1 łącznego obszaru 0,0192 ha poł. w Otmuchowie ul. Nyska nr 7. Wysokość lokalu poniżej 2.20m.

Informacja ogłoszona dnia 2021-08-06 13:13:09 przez Artur Banasiak

Akapit nr 1 - brak tytułu

Załącznik  nr  1 d o Zarządzenia nr 154/2021
Burmistrza Miasta i Gminy Otmuchów
         z dnia  05 sierpnia  2021 r.
O G Ł O S Z E N I E   O   P R Z E T A R G U MK/29 /21 z dnia 05 sierpnia 2021 r.
BURMISTRZA  MIASTA I GMINY  OTMUCHÓW
na podstawie: art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm. ), § 3, § 6 i § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz.1490ze zm. ), zarządzenia nr 154/2021 BURMISTRZA  MIASTA I GMINY OTMUCHÓW  z dnia  05 sierpnia  2021 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego  na sprzedaż nieruchomości , położonej w Otmuchowie, ul .Nyska
ogłasza drugi  (II) przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego  położonego w Otmuchowie przy ulicy Nyskiej nr 7  własności Gminy Otmuchów .
 
 
Nieruchomość
z oznaczeniem
Księgi Wieczystej
 
Oznaczenie
nieruchomości
wg danych ewidencyjnych
gruntów
 
Powierzchnia
nieruchomości
w ha
 
 
Przeznaczenie nieruchomości
 
 
Cena
wywoławcza
w złotych
 
 
Wadium
w złotych
 
 
Cena nieruchomości
i termin jej wpłacenia
 
 
wysokość
postąpienia
w złotych
 
1
2
3
4
5
6
7
8
Otmuchów- ul. Nyska 7 ,
 
KW nr OP1N/ 00050127/5
 
Działy III i IV księgi wieczystej nie zawierają żadnych wpisów. Prawo użytkowania wieczystego nie jest obciążone żadnymi innymi prawami rzeczowymi ograniczonymi, tym nieujawnionymi w księdze wieczystej, roszczeniami osób trzecich w tym umownym prawem pierwokupu, ani też długami i innymi należnościami do których stosuje się przepisy o zobowiązaniach podatkowych, nie zostały wszczęte żadne egzekucje.
Obręb: Otmuchów  ul. Nyska  7
Działka nr 333/1 A.M.5, przeznaczona na cele mieszkaniowe.
Niezamieszkały, samodzielny lokal mieszkalny nr 7 położony  na poddaszu budynku nr 7 składający się z dwóch pokoi, kuchni ,komórki, łazienki z w. c oraz  p. pokoju  o powierzchni użytkowej 18,22  m2  . Do lokalu przynależny jest   udział wynoszący  427/10 000 części we wspólnych częściach budynku oraz działce nr 333/1  łącznego obszaru 0,0192 ha poł. w Otmuchowie ul. Nyska nr 7.  Wysokość lokalu poniżej 2.20m.
 
0,0192
Miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego gminy Otmuchów, zatwierdzony uchwałą R.M. w Otmuchowie Nr XXXV/2/268/94 z dnia 25 .05. 1994r. (Dz. Urz. Woj. Op. z z 1994r. Nr 21, poz. 182),  utracił moc.
Działka nr 333/1  – obręb geodezyjny Otmuchów stanowi teren  zainwestowany o przewadze funkcji mieszkalnej i usług nieuciążliwych. 
 39 000,00.zł
( trzydzieści dziewięć  tysięcy).
 
Cena nabycia  płatna jest jednorazowo, przed
podpisaniem umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.
Sprzedaż zwolniona z podatku VAT ( art. 43 ust. 1 pkt 10a lit. a) i b) ustawy o podatku od towarów i usług.
 
 
 3 900,00
( trzy tysiące dziewięćset)  zł
 Cena nabycia prawa własności lokalu i udziału w gruncie płatna jest na konto Gminy Otmuchów  przed podpisaniem umowy notarialnej.
Datą dokonania wpłaty całej kwoty jest data uznania rachunku bankowego Gminy.
Nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej w przetargu
1.Przetarg odbędzie się w  dniu  09 września   2021 r. godz. 11 00 w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6.
 
 
 

2.Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać: dokument tożsamości; potwierdzenie wniesienia wadium; aktualny wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego lub z innego właściwego rejestru dla podmiotów innych niż osoby fizyczne, numer NIP; odpis z właściwego rejestru przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego, w przypadku cudzoziemców - osób prawnych (w rozumieniu ustawy z 24.03. 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców – Dz. U. z 2017 r. poz. 2278); stosowne pełnomocnictwo w przypadku reprezentowania uczestnika przetargu przez pełnomocnika; ewentualnie inne dokumenty potwierdzające formę prowadzenia działalności i sposób reprezentacji uczestnika przetargu. Wszystkie dokumenty wymienione w niniejszym punkcie powinny mieć formę pisemną (papierową).
3. Wadium w wysokości określonej w powyższym ogłoszeniu uczestnicy przetargu wnoszą w pieniądzu, przez dokonanie przelewu najpóźniej do dnia 06 września  2021 r. na konto nr 451600 1462 1841 8547 2000 0007  Gmina Otmuchów, ul. Zamkowa nr 6,48-385 Otmuchów. Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy. Dowodem wniesienia wadium jest potwierdzenie z banku, które uczestnicy przetargu przedłożą Komisji przetargowej przed otwarciem przetargu oraz podadzą nr konta na które należy zwrócić wadium.
4. Wysokości postąpienia wynosi nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej . 
 5. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Osobom, które nie wygrały przetargu, wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
6. Gmina Otmuchów  zawiadomi osobę ustaloną jako Nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku nieprzystąpienia Nabywcy do zawarcia umowy notarialnej, tj. niestawienia się w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu lub braku wpłaty ceny nieruchomości do dnia zawarcia umowy Burmistrz  Miasta  i Gminy  Otmuchów  może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
7. Gmina  Otmuchów  nie wyraża zgody na przelew wierzytelności dotyczącej zawarcia umowy sprzedaży wynikającej z wygrania przetargu. Cena nabycia podlega zapłacie w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu na konto Gmin y Otmuchów. Cena ta nie może być rozłożona na raty.
8. Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisów w księdze wieczystej ponosi Nabywca.
9. Sprzedaż nieruchomości zwolniona od VAT na podstawie art.43 ust. 1 pkt. 10a lit. a) i b) ustawy o podatku od towarów i usług (DZ. U z 2018r. poz. 2174) albowiem w stosunku do tej nieruchomości nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego oraz sprzedający nie ponosił wydatków na ich ulepszenie. 
10. Sposób zagospodarowania nieruchomości Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków  zagospodarowania przestrzennego gminy Otmuchów  zatwierdzonym uchwałą nr XXXVIII/404/2018 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 17 października 2018r. działka  nr  333/1  położona  w Otmuchowie, stanowi teren, na który brak jest aktualnego planu zagospodarowania. Nieruchomość stanowi teren zainwestowany o przewadze funkcji mieszkalnej i usług nieuciążliwych. .
11. Niezbędną infrastrukturę techniczną potrzebną do funkcjonowania obiektu znajduje się w obiekcie Nyska nr 7.
12. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej ul. Nyskiej (dz. nr 790)  .
13. Zgodnie z rejestrem gruntów prowadzonym przez Starostwo Powiatowe w Nysie działka gruntu numer 333/1 poł. w Otmuchowie  sklasyfikowana jest  jako  tereny mieszkaniowe (B)–  nie stanowi ona gruntu pokrytego śródlądowymi wodami  stojącymi w rozumieniu art. 23 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz.310).
14. Na terenie nieruchomości nie rosną drzewa.
15. Lokal mieszkalny nr 7 znajduje się na poddaszu budynku Nyska nr 7 i składa się z 2 pokoi, kuchni, łazienki z WC, przedpokoju o łącznej powierzchni użytkowej 16,10 m2 . Do lokalu nr 7 przypisane jest jedno  pomieszczenie przynależne – komórka o pow. 2,12m2 .
16. Nieruchomość wykazana do sprzedaży wykazem nr 26/2020 zm. Wykaz nr 7 /2021 z dnia  05 marca 2021r.   Pierwszy przetarg ogłoszony na dzień 15 lipca 2021 okazał się bezskuteczny ze względu na brak wpłaty wadium
17. Nieruchomość nie spełnia warunków art. 37a ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2020r. poz. 6) w szczególności nie stanowi lasu w rozumieniu art. 3 ww. ustawy i nie jest objęta uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją, o której mowa w art. 19 ust. 3 ww. ustawy.
18. Nieruchomość nie leży na terenie specjalnej strefy rewitalizacji, ani taka strefa nie została utworzona w rozumieniu ustawy z dnia 09.10. 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2018, poz. 1398).
19. Przekazanie nieruchomości nastąpi w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości protokołem zdawczo-odbiorczym. Czynność wznowienia granic zostanie dokonana poprzez uprawnionego geodetę na życzenie i koszt nabywcy. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Zbywca nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte nieruchomości, będącej przedmiotem przetargu.
20. Cudzoziemcy (w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców) w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych na nabycie nieruchomości w przypadkach, gdy zgoda ta jest wymagana.
21. Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:
a. utrzymywać nabyty lokal w należytym stanie a w razie ich  zniszczenia należy je odbudować,
b. pokrycia kosztów zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego oraz wpisów w księgach wieczystych. 
22. Niezależnie od podanych wyżej informacji nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości, aktualnym sposobem jej wykorzystania oraz możliwością zagospodarowania.
23. Burmistrz Miasta i Gminy Otmuchów  zastrzega sobie prawo odwołania przetargu, z ważnych powodów zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami o czym poinformuje niezwłocznie podając do publicznej wiadomości informację o odwołaniu przetargu poprzez wywieszenie komunikatu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6 oraz zamieszczenie komunikatu na stronie internetowej podając jednocześnie przyczynę odwołania.
W związku z powyższym osoby, które mają zamiar wziąć udział w przetargu na nabycie opisanej na wstępie nieruchomości proszone są o bieżące śledzenie informacji i komunikatów na stronach internetowych Urzędu.
24. Informacja o wyniku przetargu zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6 oraz na stronie internetowej na okres 7 dni.
25. Informacje o nieruchomości można uzyskać w Wydziale Mienia Komunalnego i Geodezji tut. Urzędu  ul. Zamkowa nr 6 lub  pod nr tel. +48 77  431 50 16 wew. 334.
26.  Ogłoszenie o przetargu zostaje :
a. wywieszone na tablicy ogłoszeń  Urzędu Miasta i Gminy w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6 ,
b. zamieszczone na stronie  ogłoszeń o przetargach pod adresem www.bip.otmuchow.pl , oraz www.otmuchow.pl
c. wyciąg z ogłoszenia ukaże się w prasie lokalnej.
 
Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych uczestników przetargów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych( Dz. U. z 2019, poz. 730).

Załączniki

Pobierz dane XML O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U MK/29 /21 z dnia 05 sierpnia 2021 r. BURMISTRZA MIASTA I GMINY OTMUCHÓW ogłasza drugi (II) przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Otmuchowie przy ulicy Nyskiej nr 7 własności Gminy Otmuchów Obręb: Otmuchów ul. Nyska 7 Działka nr 333/1 A.M.5, przeznaczona na cele mieszkaniowe. Niezamieszkały, samodzielny lokal mieszkalny nr 7 położony na poddaszu budynku nr 7 składający się z dwóch pokoi, kuchni ,komórki, łazienki z w. c oraz p. pokoju o powierzchni użytkowej 18,22 m2 . Do lokalu przynależny jest udział wynoszący 427/10 000 części we wspólnych częściach budynku oraz działce nr 333/1 łącznego obszaru 0,0192 ha poł. w Otmuchowie ul. Nyska nr 7. Wysokość lokalu poniżej 2.20m. Drukuj informację O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U MK/29 /21 z dnia 05 sierpnia 2021 r. BURMISTRZA MIASTA I GMINY OTMUCHÓW ogłasza drugi (II) przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Otmuchowie przy ulicy Nyskiej nr 7 własności Gminy Otmuchów Obręb: Otmuchów ul. Nyska 7 Działka nr 333/1 A.M.5, przeznaczona na cele mieszkaniowe. Niezamieszkały, samodzielny lokal mieszkalny nr 7 położony na poddaszu budynku nr 7 składający się z dwóch pokoi, kuchni ,komórki, łazienki z w. c oraz p. pokoju o powierzchni użytkowej 18,22 m2 . Do lokalu przynależny jest udział wynoszący 427/10 000 części we wspólnych częściach budynku oraz działce nr 333/1 łącznego obszaru 0,0192 ha poł. w Otmuchowie ul. Nyska nr 7. Wysokość lokalu poniżej 2.20m.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Otmuchowie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-08-06
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Magdalena Pośpiech
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-08-06 13:12:09
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Artur Banasiak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-08-06 13:13:09
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Artur Banasiak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-08-06 13:13:09
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
542 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony