ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Otmuchowie
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Sprzedaż - przetargi 2021

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

BURMISTRZA MIASTA I GMINY OTMUCHÓW z dnia 05 lipca 2021 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości niezabudowanej, położonej w Kijowie gm. Otmuchów , stanowiącej własność Gminy Otmuchów Zabudowa mieszkaniowa – budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem oraz towarzyszącą infrastrukturą techniczną zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy nr 53/09 z dnia 10 sierpnia 2009r. O warunkach zabudowy na rzecz Gminy Otmuchów dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem wraz z towarzyszącą infrastrukturą .oraz zjazdem z drogi publicznej.

Informacja ogłoszona dnia 2021-08-06 13:08:57 przez Artur Banasiak

Akapit nr 1 - brak tytułu

Załącznik  nr   2   do Zarządzenia nr  133/2021
Burmistrza Miasta i Gminy Otmuchów
         z dnia  05 lipca   2021 r.
O G Ł O S Z E N I E   O   P R Z E T A R G U MK/ 28 /21 z dnia 05 lipca 2021 r.
BURMISTRZA  MIASTA I GMINY  OTMUCHÓW
na podstawie: art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990), § 3, § 6 i § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz.1490), zarządzenia nr 133/2021 BURMISTRZA  MIASTA I GMINY OTMUCHÓW  z dnia 05 lipca  2021 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości niezabudowanej, położonej w Kijowie gm. Otmuchów  , stanowiącej własność Gminy Otmuchów
ogłasza  pierwszy  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej  niezabudowanej
 
 
Nieruchomość
z oznaczeniem
Księgi Wieczystej
 
 
Oznaczenie
nieruchomości
wg danych ewidencyjnych
gruntów
 
Powierzchnia
nieruchomości
w m2
 
 
Przeznaczenie nieruchomości
 
 
Cena
wywoławcza
w złotych
 
 
Wadium
w złotych
 
 
Cena nieruchomości
i termin jej wpłacenia
 
 
Minimalna
wysokość
postąpienia
w złotych
 
1
2
3
4
5
6
7
8
Kijów  GM. Otmuchów
obręb ewidencyjny : 160706_5.0011, KIJÓW
KW OP1N/ 00032617/5
Działy III i IV księgi wieczystej nie zawierają żadnych wpisów. Prawo własności  nie jest obciążone żadnymi innymi prawami rzeczowymi ograniczonymi, tym nieujawnionymi w księdze wieczystej, roszczeniami osób trzecich w tym umownym prawem pierwokupu, ani też długami i innymi należnościami do których stosuje się przepisy o zobowiązaniach podatkowych, nie zostały wszczęte żadne egzekucje.
 
Obręb:  Kijów  gm. Otmuchów
AM-1,
Działka nr 13/4
Pastwisko Ps III.
1084
Zabudowa mieszkaniowa – budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem oraz towarzyszącą infrastrukturą techniczną zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy nr 53/09 z dnia 10 sierpnia 2009r. O warunkach zabudowy na rzecz Gminy Otmuchów dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem wraz z towarzyszącą infrastrukturą .oraz zjazdem z drogi publicznej.
 
31 000,00
( trzydzieści jeden  tysięcy)
3100,00
(trzy  tysiące sto ).
Cena sprzedaży ustalona w drodze przetargu powiększona zostanie o podatek VAT ,płatna jest na konto Gminy Otmuchów najpóźniej dzień przed podpisaniem umowy notarialnej. Datą dokonania wpłaty całej kwoty jest data uznania rachunku bankowego Gminy.
Nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej. .
 
1.Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Otmuchów ul. Zamkowa nr 6  dnia  09 września  2021 r. godz. 1000
 
2.Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać: dokument tożsamości; potwierdzenie wniesienia wadium; aktualny wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego lub z innego właściwego rejestru dla podmiotów innych niż osoby fizyczne, numer NIP; odpis z właściwego rejestru przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego, w przypadku cudzoziemców - osób prawnych (w rozumieniu ustawy z 24.03. 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców – Dz. U. z 2017 r. poz. 2278); stosowne pełnomocnictwo w przypadku reprezentowania uczestnika przetargu przez pełnomocnika; ewentualnie inne dokumenty potwierdzające formę prowadzenia działalności i sposób reprezentacji uczestnika przetargu. Wszystkie dokumenty wymienione w niniejszym punkcie powinny mieć formę pisemną (papierową).
3. Wadium w wysokości określonej w powyższym ogłoszeniu uczestnicy przetargu wnoszą w pieniądzu, przez dokonanie przelewu najpóźniej do dnia  06 września  2021 r. na konto nr 451600 1462 1841 8547 2000 0007  Gmina Otmuchów, ul. Zamkowa nr 6,48-385 Otmuchów. Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku  bankowego Gminy. Dowodem wniesienia wadium jest potwierdzenie z banku.
4. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
5. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Osobom, które nie wygrały przetargu, wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
6. Gmina Otmuchów  zawiadomi osobę ustaloną jako Nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku nieprzystąpienia Nabywcy do zawarcia umowy notarialnej, tj. niestawienia się w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu lub braku wpłaty ceny nieruchomości do dnia zawarcia umowy Burmistrz  Miasta  i Gminy  Otmuchów  może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
7. Gmina  Otmuchów  nie wyraża zgody na przelew wierzytelności dotyczącej zawarcia umowy sprzedaży wynikającej z wygrania przetargu.
8. Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisów w księdze wieczystej ponosi Nabywca.
9. Sprzedaż nieruchomości objęta jest obowiązującą stawką podatku VAT na podstawie art. 41 ust ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Z 2020, poz. 106). Stawka podatku VAT na dzień ogłoszenia przetargu wynosi 23%. Podatek VAT doliczony zostanie do ceny ustalonej w przetargu.
10. Sposób zagospodarowania nieruchomości zgodnie  z ustaleniami zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Otmuchów, zatwierdzonym uchwałą nr XXXVIII/404/2018 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 17 października  2018 r.  Dla zagospodarowania działki nr  została wydana decyzja nr 54/09 o warunkach zabudowy określającej warunki zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji pod nazwą: „budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną tj. szambem wybieralnym lub przydomową oczyszczalnią ścieków z przyłączem do kanalizacji sanitarnej oraz zjazdem z drogi publicznej ”.
11. Gminie Otmuchów przysługuje ustawowe prawo pierwokupu na warunkach określonych w art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, w przypadku sprzedaży przez Nabywcę nieruchomości niezabudowanej.
12. Niezbędną infrastrukturę techniczną potrzebną do funkcjonowania obiektu wybudowanego na działce nr 13/4 Nabywca wykona własnym staraniem  i na własny koszt w porozumieniu z właścicielami sieci.
13. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej- drogi powiatowej nr 16250 obejmującej działkę nr 97 własności Skarbu Państwa. 
14. Zgodnie z rejestrem gruntów prowadzonym przez Starostwo Powiatowe w Nysie działka gruntu numer 13/4 poł. w Kijowie gm. Otmuchów  sklasyfikowana jest jako pastwiska ( Ps III) –  nie stanowi ona gruntu pokrytego śródlądowymi wodami  stojącymi w rozumieniu art. 23 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz.310).
15. Na terenie nieruchomości nie rosną drzewa.
16. Działka nr 13/3 położona w Kijowie zlokalizowana jest w otoczeniu terenów o charakterze mieszkalnym  oraz gruntów niezabudowanych użytkowanych rolniczo.  Teren nieruchomości płaski  ,dobrze nasłoneczniony, kształt regularny, korzystny dla zabudowy mieszkaniowej- jednorodzinnej.
17. Nieruchomość wykazana do sprzedaży wykazem nr  2/2021.   Pierwszy przetarg ogłoszony na dzień 25 maja 2021 okazał się bezskuteczny- brak wpłaty wadium.
18. Nieruchomość nie spełnia warunków art. 37a ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2020r. poz. 6) w szczególności nie stanowi lasu w rozumieniu art. 3 ww. ustawy i nie jest objęta uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją, o której mowa w art. 19 ust. 3 ww. ustawy.
19. Nieruchomość nie leży na terenie specjalnej strefy rewitalizacji, ani taka strefa nie została utworzona w rozumieniu ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2018, poz. 1398).
20. Przekazanie nieruchomości nastąpi w ciągu 14 dni od daty podpisania umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości. Czynność wznowienia granic zostanie dokonana poprzez uprawnionego geodetę na życzenie i koszt nabywcy. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Zbywca nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte nieruchomości, będącej przedmiotem przetargu.
21. Cudzoziemcy (w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców) w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych na nabycie nieruchomości w przypadkach, gdy zgoda ta jest wymagana.
22. Burmistrz Miasta i Gminy Otmuchów  ma prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.
23. Informacje o nieruchomości można uzyskać w Wydziale Mienia Komunalnego i Geodezji Urzędu Miasta i Gminy  w Otmuchowie ,  telefonicznie podnr77  431 50 17 wew. 334. Dostęp do wszystkich ogłoszeń o przetargach pod adresem: www.otmuchow.pl;  oraz Biuletynie Informacji Publicznej   www.bip.otmuchow.pl
 
Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych uczestników przetargów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych( Dz. U. z 2019, poz. 730).

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Otmuchowie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-08-06
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Magdalena Pośpiech
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-08-06 13:05:48
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Artur Banasiak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-08-06 13:08:57
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Artur Banasiak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-08-06 13:08:57
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
463 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony