ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Otmuchowie
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Sprzedaż - przetargi 2020

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Burmistrz Otmuchowa ogłasza pierwszy (I) przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Otmuchów położonej w Otmuchowie - Osiedle Lata Kwiatów obejmującej niezabudowaną działkę nr 635 przeznaczoną pod zabudowę mieszkaniową, która zlokalizowana jest w obszarze terenów zabudowy mieszkaniowej- jednorodzinnej (MN).

Informacja ogłoszona dnia 2020-02-28 09:57:19 przez Bogusław Lis

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zał. Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Otmuchów
Nr 36/2020 z dnia 26 lutego 2020 roku.
 
Ogłoszenie o przetargu na zbycie nieruchomości
 
Na podstawie art.28 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 poz.2204) , §6 ust.1 i §13 rozporządzenia Rady Ministrów dnia 14 września 2004r w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U z 2014r. poz. 1490) oraz §3 uchwały Nr III/27/2002 rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata ( Dz. Urz. Woj. Op.z 2003 r. Nr 2, poz. 59 ) ze zm.,
 
Burmistrz Otmuchowa ogłasza pierwszy (I) przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Otmuchów położonej w Otmuchowie - Osiedle Lata Kwiatów obejmującej niezabudowaną działkę nr 635 przeznaczoną pod zabudowę mieszkaniową, która zlokalizowana jest w obszarze terenów zabudowy mieszkaniowej- jednorodzinnej (MN).
 
1. Oznaczenie nieruchomości: działka oznaczona geodezyjnie nr 635 , A.M. 9, obszaru 0,0679ha, poł. w Otmuchowie- Osiedle Lata Kwiatów , dla których Sąd Rejonowy w Nysie prowadzi Księgę Wieczystą Nr OP1N/00086999/9 w stanie wolnym od obciążeń.
2.Opis: Nieruchomość obejmująca niezbudowaną działkę nr 635, klasoużytek: zurbanizowane tereny niezabudowane (Bp) , sprzedawana jest zgodnie z wypisem i wyrysem z operatu ewidencyjnego wydanymi przez Starostwo Powiatowe w Nysie, posiada dostęp do elementów infrastruktury technicznej takiej jak: droga – od ulicy Warszawskiej w sąsiedztwie nieruchomości uzbrojenie pełne. Działka posiada kształt nieregularny, korzystny dla zabudowy, bez ponadprzeciętnych utrudnień w zagospodarowaniu. Jednostka ewidencyjna: Otmuchów – miasto.
3.Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: niezabudowana działka nr 635 obręb Otmuchów zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Otmuchów, zatwierdzonym uchwałą Nr XXX/300/2014 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 17 czerwca 2014 r., zlokalizowana jest w obszarze terenów mieszkaniowych- jednorodzinnych (MN).
4.Obciążenia nieruchomości: nieruchomość jest wolna od obciążeń hipotecznych i ograniczonych praw rzeczowych w tym też nie ujawnionymi w księdze wieczystej roszczeniami osób trzecich, w tym umownym prawem pierwokupu, ani też długami i innymi należnościami , do których stosuje się przepisy o zobowiązaniach podatkowych, nie zostały wszczęte żadne egzekucje, nie zawarto żadnej umowy ograniczającej sposób korzystania z przedmiotowej działki, w szczególności nie jest ona przedmiotem umowy najmu lub dzierżawy. Działy III i IV księgi wieczystej nie zawierają żadnych wpisów.
 
5.Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość:
a. zabudowa zgodna ze studium,
b. rozpoczęcie zabudowy nieruchomości w okresie 3 lat licząc od daty zawarcia umowy sprzedaży
w formie aktu notarialnego, a zakończenie w przeciągu lat 6.
c. koszty związane z przeniesieniem prawa własności nieruchomości, w tym koszty umowy notarialnej związane z postępowaniem wieczystoksięgowym, ponosi nabywca,
d. okazanie punktów granicznych nieruchomości może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt nabywcy, który nie będzie występować z roszczeniami wobec sprzedawcy z tytułu ewentualnej niezgodności w zakresie rodzaju użytków oraz ewentualnej różnicy w powierzchni sprzedawanej nieruchomości, jeżeli po sprzedaży geodeta wykaże inną powierzchnię, niż jest to oznaczone w dokumentach wyżej wymienionych.
 
6.Cena wywoławcza: wynosi netto 35 000,00 zł, (trzydzieści pięć tysięcy) złotych i składa się z wartości szacunkowej gruntu oraz kosztów przygotowania nieruchomości do sprzedaży. Nabywca zobowiązany jest dokonać wpłaty wylicytowanej ceny wraz z należnym podatkiem vat w wysokości 23% przed dniem zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.
7.Miejsce przeprowadzania przetargu: siedziba Urzędu Miasta i Gminy w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6, pokój nr 4.
8.Termin przeprowadzania przetargu: dnia 30 marca 2020 r o godz.9 30
9.Wadium: wynosi 10 % ceny wywoławczej tj 3 500,00 zł (trzy tysiące pięćset) złotych.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest: wniesienie wadium, w przetargu mogą brać udział tylko osoby zakwalifikowane, które w terminie do dnia 24 marca 2020 roku wpłacą wadium w wysokości
3 500,00 zł (trzy tysiące pięćset) złotych. Wadium w pieniądzu należy wpłacić na rachunek Gminy Otmuchów prowadzony przez Bank Gospodarki Żywnościowej BNP PARIBAS S.A.nr 45 1600 1462 1841 8547 2000 0007. Za dokonanie wpłaty przyjmuje się datę wpływu wadium na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy w Otmuchowie. Osoba wpłacająca wadium to osoba /fizyczna lub prawna/, która figuruje na bankowym dowodzie wpłaty /przelewu/. Osoby licytujące w imieniu firm, współmałżonków lub osób trzecich muszą przed licytacją oprócz dokumentu tożsamości przedłożyć stosowne dokumenty potwierdzające prawo do reprezentowania firmy lub pełnomocnictwo. Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, a rozstrzygnięcie jego pozytywne, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje, co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
10.Najniższe postąpienie wynosi 1% ceny wywoławczej.
11.Wpłacone wadium podlega:
a. zaliczeniu na poczet ceny nabycia działki będącej przedmiotem przetargu zaoferowanej przez uczestnika, który przetarg wygrał,
b. zwrotowi pozostałym uczestnikom, którzy przetargu nie wygrają, niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu,
c. zwrotowi wszystkim oferentom w przypadku odwołania lub unieważnienia przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub unieważnienia przetargu,
d. utracie, jeżeli uczestnik, który wygra przetarg, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży działki w formie aktu notarialnego w ustalonym miejscu i terminie lub przystąpi do zawarcia umowy ale jej nie podpisze.
 
12. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy:
a. w przypadku uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy kupna, wadium nie podlega zwrotowi,
b. cena sprzedawanej nieruchomości podlega zapłacie jednorazowo, przelewem na konto Gminy Otmuchów, nie później niż do dnia poprzedzającego dzień zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości w formie aktu notarialnego,
c. o terminie i miejscu zawarcia umowa sprzedaży w formie aktu notarialnego, którego termin zostanie ustalony w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, uczestnik przetargu zostanie poinformowany pisemnie.
 
Ogłoszenie podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu, zamieszczeniu w BIP-ie www.bip.otmuchow.pl. Ponadto informacja o ogłoszonym przetargu zostanie podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu i w lokalnej prasie.
 
Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości i przetargu można uzyskać w Wydziale Mienia Komunalnego i Geodezji Urzędu Miasta i Gminy w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6, pokój nr 4 jak również telefonicznie pod nr 77 431 50 16 wew 34.
 
 
Sporządził: M. Pośpiech
Zatwierdził Burmistrz Miasta i Gminy Otmuchów mgr inż. Jan Woźniak
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Otmuchowie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-02-28
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
K. Wiesztort
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-02-28 09:43:15
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-02-28 09:57:19
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-02-28 09:57:19
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
850 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony