ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Otmuchowie
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Sprzedaż - przetargi 2020

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Burmistrz Miasta i Gminy Otmuchów ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Otmuchów położonej w Grądach, obejmującej niezabudowaną działkę nr 133 /3, klasoużytek, grunty orne (R IIIa), pastwiska trwałe (Ps III), rowy (W), zurbanizowane tereny niezabudowane (Bp). Działka nr 133/3 sprzedawana jest zgodnie z wypisem i wyrysem z operatu ewidencyjnego wydanymi przez Starostwo Powiatowe w Nysie.

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2020-01-17 10:35:30 przez Bogusław Lis

Akapit nr - brak tytułu

Zał. Nr 4  do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Otmuchów
Nr   7 / 2020  z dnia  14 stycznia  2020 roku.
 
Ogłoszenie o przetargu  nieograniczonym na zbycie nieruchomości rolnej stanowiącej własność Gminy Otmuchów.
 
Na podstawie art.28 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2018  poz. 2204 ze zm.)  ,  §6 ust.1 i §13 rozporządzenia Rady Ministrów dnia 14 września 2004r w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U z 2014r. poz. 1490)  oraz § 3 uchwały Nr III/27/2002 rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata ( Dz. Urz. Woj. Op. z 2003 r.  Nr 2, poz. 59 ) ze zm., 
 
Burmistrz Miasta i Gminy Otmuchów  ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej  własność Gminy  Otmuchów  położonej w  Grądach,   obejmującej niezabudowaną działkę nr 133 /3, klasoużytek, grunty orne (R IIIa), pastwiska trwałe (Ps III), rowy (W), zurbanizowane tereny niezabudowane (Bp).  Działka nr 133/3 sprzedawana  jest zgodnie z wypisem i wyrysem  z operatu ewidencyjnego wydanymi przez Starostwo Powiatowe w Nysie.
 
I. Oznaczenie:
1. działka  oznaczona geodezyjnie nr  133 /3 a.m. 5,  obszaru 0,5700 ha, poł. w miejscowości Grądy gm. Otmuchów, obręb ewidencyjny: 160706_5.0004, Grądy , dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Nysie Księga Wieczysta Nr  OP1N/00053946/3.
2. Opis: Nieruchomość obejmuje niezbudowaną działkę nr 133 /3 posiadającą  dostęp do  drogi gminnej  nr 236,  zlokalizowana jest w otoczeniu terenów  o charakterze rolnym oraz zabudowy mieszkaniowej. Teren płaski, niezabudowany,  dobrze nasłoneczniony, posiada kształt nieregularny, korzystny w użytkowaniu. Działka  użytkowana rolniczo .
3.Przeznaczenie: działka nr 133 /3  obręb geodezyjny Grądy   zlokalizowana jest częściowo w obszarze terenów zainwestowanych o przewadze funkcji mieszkalnej a częściowo w obszarze terenów projektowanej zabudowy mieszkaniowej i usług lokalnych, zgodnie z ustaleniami zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Otmuchów, zatwierdzonym uchwałą nr XXXVIII/404/2018 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 17 października  2018 r. 
4.Obciążenia nieruchomości: nieruchomość jest wolna od obciążeń hipotecznych i ograniczonych praw rzeczowych w tym też nie ujawnionymi w księdze wieczystej, roszczeniami osób trzecich, w tym umownym prawem pierwokupu, ani też długami i innymi należnościami , do których stosuje się przepisy o zobowiązaniach podatkowych, nie zostały wszczęte żadne egzekucje. Działka nr 133/3 położona w Grądach została wydzierżawiona do dnia 30 września 2020 roku. Po  wygaśnięciu umowy dzierżawnej przedmiot sprzedaży zostanie wydany nabywcy.  
Utrudnieniem w użytkowaniu działki jest przebiegająca przez teren linia energetyczna oraz dwa słupy energetyczne posadowione na działce. Ponadto przy granicy działki przebiega sieć wodociągowa.
5.Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość:
a. użytkowanie  zgodna z ustaleniami zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Otmuchów.
 b. przekazanie działki nastąpi w dniu 30 września 2020 roku.
c. okazanie punktów granicznych nieruchomości  może nastąpić na życzenie i koszt nabywcy.  
 
6.Cena wywoławcza wynosi netto 30 00,00 zł. (trzydzieści tysięcy)  złotych i składa się z wartości szacunkowej gruntu oraz  kosztów przygotowania nieruchomości do sprzedaży.
 
Do ceny ustalonej w przetargu zostanie doliczony podatek vat w wysokości 23%.
 
7.Miejsce przeprowadzania przetargu: siedziba Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6, pokój nr 4.
8.Termin przeprowadzania przetargu: dnia  18 lutego 2020 r o godz. 11 30.
9.Wadium: wynosi 10 % ceny wywoławczej tj. 3 000,00  (trzy tysiące) złotych.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium. W przetargu mogą brać udział tylko osoby zakwalifikowane, które w terminie do dnia 13 lutego 2020r. wpłacą wadium w pieniądzu na rachunek Gminy Otmuchów prowadzony przez Bank Gospodarki Żywnościowej BNP PARIBAS S.A.nr 45 1600 1462 1841 8547 2000 0007. Osoba wpłacająca wadium to osoba /fizyczna lub prawna/, która figuruje na bankowym dowodzie wpłaty /przelewu/. Osoby licytujące w imieniu firm, współmałżonków lub osób trzecich muszą przed licytacją oprócz dokumentu tożsamości przedłożyć stosowne dokumenty potwierdzające prawo do reprezentowania firmy lub pełnomocnictwo. Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, a rozstrzygnięcie jego pozytywne, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje, co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
10.Najniższe postąpienie wynosi 1 % ceny wywoławczej w przetargu.
 11.Wpłacone wadium podlega:
a.  zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości zaoferowanej przez oferenta, który wygrał przetarg,
b. zwrotowi pozostałym oferentom, którzy przetargu nie wygrają, niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu,
c.  zwrotowi wszystkim oferentom w przypadku odwołania lub unieważnienia przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub unieważnienia przetargu
d.  utracie, jeżeli oferent, który wygra przetarg, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości w formie aktu notarialnego
II. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy: w przypadku uchylenia się oferenta, który przetarg wygrał od zawarcia umowy kupna, wadium przepada na rzecz Gminy Otmuchów.
1. Cena sprzedawanej nieruchomości podlega zapłacie jednorazowo, przelewem na konto  Gminy Otmuchów  , nie później niż do dnia poprzedzającego dzień zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości w formie aktu notarialnego.
2.O terminie i miejscu zawarcia aktu notarialnego nabywca zostanie poinformowany pisemnie.
3.Koszty związane z przeniesieniem prawa własności nieruchomości, w tym koszty z zawarciem umowy notarialnej i związane z postępowaniem wieczysto księgowym, ponosi nabywca.
 
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Otmuchowie , na stronie internetowej: www.otmuchow.pl lub pod nr telefonu: 77 4315016 wew. 34.
 
 
Sporządził: M. Pośpiech               
Zatwierdził Burmistrz Miasta i Gminy  Otmuchów Jan Woźniak
« powrót do poprzedniej strony