ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Otmuchowie
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Sprzedaż - przetargi 2019

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Burmistrz Miasta i Gminy Otmuchów ogłasza II (drugi) publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Otmuchów położonej jednostka ewidencyjna 1607-06_4 Otmuchów obrębie geodezyjnym 0004 Śliwice obejmującej niezabudowaną działkę nr 148/5, obszaru 0,2207 ha, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, która jest sprzedawana jest zgodnie z wypisem i wyrysem z operatu ewidencyjnego wydanymi przez Starostwo Powiatowe w Nysie.

Informacja ogłoszona dnia 2019-09-29 19:01:19 przez Bogusław Lis

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zał. Nr  3  do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Otmuchów
Nr  172/2019 z dnia  19 września  2019 roku.
 
Ogłoszenie o  przetargu nieograniczonym na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Otmuchów.
 
Na podstawie art.28 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 poz.2204) , §6 ust.1 i §13 rozporządzenia Rady Ministrów dnia 14 września 2004r w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U z 2014r. poz. 1490) oraz §3 uchwały Nr III/27/2002 rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata ( Dz. Urz. Woj. Op. z 2003 r. Nr 2, poz. 59 ) ze zm.,
 
Burmistrz Miasta i Gminy Otmuchów ogłasza II (drugi) publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej  własność Gminy  Otmuchów  położonej jednostka ewidencyjna 1607-06_4 Otmuchów obrębie geodezyjnym 0004 Śliwice obejmującej niezabudowaną działkę nr 148/5, obszaru 0,2207 ha, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, która jest  sprzedawana jest  zgodnie z wypisem i wyrysem  z operatu ewidencyjnego wydanymi przez Starostwo Powiatowe w Nysie.
 
I. Oznaczenie:
1.nieruchomość obejmuje niezabudowaną działkę nr  148/5, a.m. 8,  obszaru 0,2207 ha dla której to prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Nysie Wydział V Ksiąg Wieczystych Księga Wieczysta Nr  OP1N/00068903/8.
 
2. Opis: nieruchomość obejmuje niezbudowaną działkę nr  148/5 obszaru 0,2207 ha położona w Otmuchowie ul. Malinowa, stanowiąca grunty orne ( RIVa) . Działka niezabudowana, zlokalizowana w otoczeniu terenów o charakterze  mieszkalnym- jednorodzinnym.  Dojazd i dojście do drogi publicznej nr 373  przez wytyczoną jako drogi wewnętrzne obejmujące działki nr 297 i 296 . Teren nieruchomości płaski, dobrze nasłoneczniony, bez widocznych zastoin wody, kształt regularny, korzystny dla zabudowy, bez ponadprzeciętnych utrudnień w zagospodarowaniu. Działa nie jest uzbrojona. Sieć wodociągową  i przyłącza energetyczny nabywca działki  wykona we własnym zakresie.
 Dział III i IV księgi wieczystej nie zawiera żadnych wpisów.
3.Przeznaczenie: działka nr  148/5, a.m. 8,  obszaru 0,2207 ha, stanowi  teren położony w obszarze terenów projektowanej zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej, zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Otmuchów, zatwierdzonym uchwałą nr XXXVIII/404/2018 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 17 października 2018 r.
 
4.Obciążenia nieruchomości: nieruchomość jest wolna od obciążeń hipotecznych i ograniczonych praw rzeczowych w tym też nie ujawnionymi w księdze wieczystej, roszczeniami osób trzecich, w tym umownym prawem pierwokupu, ani też długami i innymi należnościami , do których stosuje się przepisy o zobowiązaniach podatkowych, nie zostały wszczęte żadne egzekucje, nie zawarto żadnej umowy ograniczającej sposób korzystania z przedmiotowej działki, w szczególności nie jest ona przedmiotem umowy najmu lub dzierżawy. Działy III i IV księgi wieczystej nie zawierają żadnych wpisów.
 
5.Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość:
a. użytkowanie  zgodne z zapisem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Otmuchów, zatwierdzonym uchwałą nr XXXVIII/404/2018 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 17 października 2018 r,
b. przekazanie działki nastąpi w dniu zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.
c. okazanie punktów granicznych nieruchomości  może nastąpić na życzenie i koszt nabywców, którzy nie będą występować z żadnymi  roszczeniami wobec  sprzedawcy z tytułu  ewentualnej niezgodności w zakresie  rodzaju użytków oraz ewentualnej różnicy w powierzchni sprzedawanej nieruchomości, jeżeli po sprzedaży geodeta wykaże inna powierzchnię, niż jest to oznaczone w dokumentach wyżej wymienionych.
 
6.Cena wywoławcza: wynosi netto 28 000,00 zł,  ( dwadzieścia osiem  tysięcy) złotych i składa się z wartości szacunkowej gruntu oraz  kosztów przygotowania nieruchomości do sprzedaży. Do ceny ustalonej w przetargu zostanie doliczony podatek vat w wysokości 23%.
7.Miejsce przeprowadzania przetargu: siedziba Urzędu Miasta i Gminy  w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6, pokój nr 4.
8.Termin przeprowadzania przetargu  28 października   2019 r o godz. 10 30 .
9.Wadium: wynosi 10 % ceny wywoławczej tj. 2 800,00 zł, ( dwa tysiące osiemset )złotych.
 Warunkiem przystąpienia do przetargu jest: wniesienie wadium. W  przetargu mogą brać udział tylko osoby zakwalifikowane, które w terminie do dnia 23 października 2019r  wpłacą wadium w wysokości  2 800,00 zł,. Wadium w pieniądzu należy wpłacić na rachunek Gminy Otmuchów prowadzony przez Bank Gospodarki Żywnościowej BNP PARIBAS S.A.nr 45 1600 1462 1841 8547 2000 0007. Osoba wpłacająca wadium to osoba /fizyczna lub prawna/, która figuruje na bankowym dowodzie wpłaty /przelewu/. Osoby licytujące w imieniu firm, współmałżonków lub osób trzecich muszą przed licytacją oprócz dokumentu tożsamości przedłożyć stosowne dokumenty potwierdzające prawo do reprezentowania firmy lub pełnomocnictwo. Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, a rozstrzygnięcie jego pozytywne, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje, co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
10.Najniższe postąpienie wynosi 1 % ceny wywoławczej w przetargu.
11.Wpłacone wadium podlega:
a.    zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości zaoferowanej przez oferenta, który wygrał przetarg,
b.    zwrotowi pozostałym oferentom, którzy przetargu nie wygrają, niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu,
c.    zwrotowi wszystkim oferentom w przypadku odwołania lub unieważnienia przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub unieważnienia przetargu,
d.    utracie, jeżeli oferent, który wygra przetarg, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości w formie aktu notarialnego,
12. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy: w przypadku uchylenia się oferenta, który przetarg wygrał od zawarcia umowy kupna działki nr 148/5 poł. w Otmuchowie, obręb Śliwice, jest przepadek na rzecz Gminy Otmuchów wadium.
13. Cena sprzedawanej nieruchomości podlega zapłacie jednorazowo, przelewem na konto  Gminy Otmuchów, nie później niż do dnia poprzedzającego dzień zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości w formie aktu notarialnego. O terminie i miejscu zawarcia umowa sprzedaży w formie aktu notarialnego nabywca zostanie poinformowany pisemnie. Koszty związane z przeniesieniem prawa własności nieruchomości, w tym koszty z zawarciem umowy notarialnej i związane z postępowaniem wieczysto księgowym, ponosi nabywca.
 
Ogłoszenie  podlega  wywieszeniu  na tablicy ogłoszeń  Urzędu Miasta i Gminy  w Otmuchowie oraz zamieszczeniu w BIP-ie www.bip.otmuchow.pl.   Informacja o planowanym przetargu zostanie podana do publicznej wiadomości  w prasie lokalnej.
 
Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości i przetargu można uzyskać w Wydziale  Mienia Komunalnego i Geodezji Urzędu Miasta i Gminy  w Otmuchowie przy ul. Zamkowej nr 6, pokój nr 4 jak również telefonicznie pod nr 77 431 50 16 wew. 34.
 
Sporządził: M. Pośpiech
Zatwierdził Burmistrz Miasta i Gminy w Otmuchowie mgr inż. Jan Woźniak

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Otmuchowie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-09-29
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
M. Pośpiech
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-09-29 18:58:50
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-09-29 19:01:19
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-09-30 15:46:18
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
972 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony