ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Otmuchowie
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Sprzedaż - przetargi 2019

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Burmistrz Miasta i Gminy Otmuchów Ogłasza czwarty ( IV) przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Otmuchów położonej w Otmuchowie przy ul. 1 Maja obejmującej niezabudowaną działkę nr 1358/2 przeznaczoną pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną realizowaną w układzie wolnostojącym.

Informacja ogłoszona dnia 2019-09-23 15:15:09 przez Bogusław Lis

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zał. Nr  2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Otmuchów
Nr  169/2019  z dnia  17 września   2019 roku.
 
Ogłoszenie o przetargu na zbycie nieruchomości
      Na podstawie art.28 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 poz.2204) , §6 ust.1 i §13 rozporządzenia Rady Ministrów dnia 14 września 2004r w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U z 2014r. poz. 1490) oraz §3 uchwały Nr III/27/2002 rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata ( Dz. Urz. Woj. Op.z 2003 r. Nr 2, poz. 59 ) ze zm.,
 
Burmistrz Miasta i Gminy Otmuchów Ogłasza czwarty ( IV)  przetarg  ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej  własność Gminy  Otmuchów  położonej w  Otmuchowie przy ul. 1 Maja  obejmującej niezabudowaną działkę  nr  1358/2 przeznaczoną  pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną realizowaną w układzie wolnostojącym.
 
1. Oznaczenie nieruchomości: działka  oznaczona geodezyjnie nr 1358/2 , A.M. 13,  obszaru 0,0557 ha, położona jest  w Otmuchowie przy ul.  1 Maja,  dla których Sąd Rejonowy w Nysie prowadzi Księgę Wieczystą Nr  OP1N/00053947/0. Jednostka ewidencyjna: Otmuchów – miasto.
2. Opis: Nieruchomość obejmująca niezbudowaną działkę nr 1358/2, klasoużytek grunty orne -  RIIIa , sprzedawana jest zgodnie z wypisem i wyrysem z operatu  ewidencyjnego wydanymi przez Starostwo Powiatowe w Nysie. Dojazd i dojście  od ulicy 1 Maja, nieurządzoną drogą wewnętrzną obejmującą działkę nr 1358/6. Działka  posiada kształt regularny, korzystny dla zabudowy. Dział III i IV Księgi Wieczystej nie zawierają żadnych wpisów.
3.Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: niezabudowana  działka nr 1358/2 obręb Otmuchów położona jest w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Otmuchów – Otmuchów Wschód, zatwierdzonym uchwałą Nr XX/143/2008 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 26 września 2008 r. (Dz. Urz. Woj. Op. z 2008 r. Nr 88, poz. 2087), przeznaczona jest  na  cele nierolne i nieleśne, stanowi teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej realizowanej w układzie wolnostojącym.
4.Obciążenia nieruchomości: nieruchomość jest wolna od obciążeń hipotecznych i ograniczonych praw rzeczowych w tym też nie ujawnionymi w księdze wieczystej roszczeniami osób trzecich,  umownym prawem pierwokupu, ani też długami i innymi należnościami, do których stosuje się przepisy o zobowiązaniach podatkowych. Nie zostały wszczęte żadne egzekucje, nie zawarto żadnej umowy ograniczającej sposób korzystania z przedmiotowej działki, w szczególności nie jest ona przedmiotem umowy najmu lub dzierżawy.
5.Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość:
a. zabudowa zgodna z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
b. rozpoczęcie zabudowy nieruchomości w okresie 3 lat licząc od daty zawarcia umowy sprzedaży
w formie aktu notarialnego, 
c. koszty związane z przeniesieniem prawa własności nieruchomości, w tym koszty umowy notarialnej związane z postępowaniem wieczysto księgowym, ponosi nabywca.
d. okazanie punktów granicznych nieruchomości  może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt nabywców, którzy nie będą występować z żadnymi  roszczeniami wobec  sprzedawcy z tytułu  ewentualnej niezgodności w zakresie  rodzaju użytków oraz ewentualnej różnicy w powierzchni sprzedawanej nieruchomości, jeżeli po sprzedaży geodeta wykaże inną powierzchnię, niż jest to oznaczone w dokumentach wyżej wymienionych.
 
6.Cena wywoławcza:  wynosi  netto   32 000,00 zł, słownie (trzydzieści dwa  tysięce)  złotych i składa się z wartości szacunkowej gruntu oraz  kosztów przygotowania nieruchomości do sprzedaży. Nabywca zobowiązany jest dokonać wpłaty wylicytowanej ceny wraz z podatkiem vat w wysokości 23% przed zawarciem umowy sprzedaży zawartej w formie aktu notarialnego.
7.Miejsce przeprowadzania przetargu: siedziba Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6, pokój nr 4.
8.Termin przeprowadzania przetargu: dnia  23 października 2019 r o godz.10 00
9.Wadium: wynosi 10 % ceny wywoławczej tj. 3 200 ,00 zł ( trzy tysiące dwieście) złotych.                               
 Warunkiem wzięcia udziału w  przetargu jest  wniesienie   w terminie do dnia 18 października  2019 roku  wadium w wysokości 3 200,00  zł (trzy tysiące dwieście) złotych. Wadium w pieniądzu należy wpłacić na rachunek Gminy Otmuchów prowadzony przez Bank  Gospodarki  Żywnościowej BNP PARIBAS  S.A.nr 45 1600 1462 1841 8547 2000 0007.
Osoba wpłacająca wadium to osoba /fizyczna lub prawna/, która figuruje na bankowym dowodzie wpłaty lub przelewu. Osoby licytujące w imieniu firm, współmałżonków lub osób trzecich muszą przed licytacją oprócz dokumentu tożsamości przedłożyć stosowne dokumenty potwierdzające prawo do reprezentowania firmy lub pełnomocnictwo. Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, a rozstrzygnięcie jego pozytywne, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje, co najmniej jedno postąpienie ceny wywoławczej.
 
10.Najniższe postąpienie wynosi 1% ceny wywoławczej.
11.Wpłacone wadium podlega:
a.  zaliczeniu na poczet ceny nabycia  działek będących przedmiotem przetargu zaoferowanej przez  uczestnika, który przetarg wygrał,
b. zwrotowi pozostałym uczestnikom, którzy przetargu nie wygrają, niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu,
c. zwrotowi wszystkim oferentom w przypadku odwołania lub unieważnienia przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub unieważnienia przetargu
d.    utracie, jeżeli  uczestnik, który wygra przetarg, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży  działki  w formie aktu notarialnego w ustalonym miejscu i terminie lub przystąpi ale jej nie podpisze.
 
12. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy:
a. w przypadku uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy kupna, wadium nie podlega zwrotowi.
b. cena sprzedawanej nieruchomości podlega zapłacie jednorazowo, przelewem na konto  Gminy Otmuchów, nie później niż do dnia poprzedzającego dzień zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości w formie aktu notarialnego.
c. o terminie i miejscu zawarcia aktu notarialnego uczestnik przetargu, który przetarg wygrał  zostanie poinformowany pisemnie  w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
 
Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu,  zamieszczone w BIP-ie www.otmuchow.pl, oraz prasie lokalnej.
 
Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości i przetargu można uzyskać w Wydziale Mienia Komunalnego i Geodezji Urzędu Miasta i Gminy w Otmuchowie przy ul. Zamkowej nr 6, pokój nr 4 jak również telefonicznie pod nr 77 431 50 16 wew. 34.
 
Sporządził: M. Pośpiech                                                                       
Zatwierdził: Burmistrz Miasta i Gminy w Otmuchowie mgr inż. Jan Woźniak
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Otmuchowie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-09-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
M. Pośpiech
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-09-23 15:04:25
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-09-23 15:15:09
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-09-23 15:15:09
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1008 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony