ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Otmuchowie
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Sprzedaż - przetargi 2019

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Burmistrz Miasta i Gminy Otmuchów ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Otmuchów położonej w Otmuchowie ul. 1 Maja obejmującej niezabudowaną działkę nr 1256/5 przeznaczoną pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z możliwością zabudowy usługowej: usługi komercyjne – działalność nieuciążliwa (oznaczony na rysunku planu symbolem 63 MN).

Informacja ogłoszona dnia 2019-09-23 15:15:09 przez Bogusław Lis

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zał. Nr  8  do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Otmuchów
Nr  169/2019    z dnia  17 września   2019 roku.
 
Ogłoszenie o przetargu na zbycie nieruchomości
                   Na podstawie art.28 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 poz.2204) , §6 ust.1 i §13 rozporządzenia Rady Ministrów dnia 14 września 2004r w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U z 2014r. poz. 1490) oraz §3 uchwały Nr III/27/2002 rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata ( Dz. Urz. Woj. Op.z 2003 r. Nr 2, poz. 59 ) ze zm.,
 
Burmistrz Miasta i Gminy Otmuchów ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej  własność Gminy  Otmuchów  położonej w  Otmuchowie ul. 1 Maja  obejmującej niezabudowaną działkę  nr  1256/5  przeznaczoną  pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z możliwością zabudowy usługowej: usługi komercyjne – działalność nieuciążliwa (oznaczony na rysunku planu symbolem 63 MN).
 
1. Oznaczenie nieruchomości: działka  oznaczona geodezyjnie nr 1256/5  , A.M. 13,  obszaru 0,0913 ha, poł. w Otmuchowie przy ul.  1 Maja,  dla których Sąd Rejonowy w Nysie prowadzi Księgę Wieczystą Nr  OP1N/00045576/9.
2. Opis: Nieruchomość obejmująca niezbudowaną działkę nr 1256/5, klasoużytek grunty orne RII , sprzedawana jest zgodnie z wypisem i wyrysem z operatu  ewidencyjnego wydanymi przez Starostwo Powiatowe w Nysie, posiada dostęp do elementów infrastruktury technicznej takiej jak: droga o nawierzchni utwardzonej, w ciągu ulicy 1 Maja przebiegają instalacje energetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe. Położona jest w obszarze terenów zabudowanych o funkcji mieszkalnej oraz od strony zachodniej – usługowej. Działka  posiada kształt regularny, korzystny dla zagospodarowania.
3.Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: niezabudowana  działka nr 1256/5 obręb Otmuchów położona jest w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Otmuchów – Otmuchów Wschód, zatwierdzonym uchwałą Nr XX/143/2008 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 26 września 2008 r. (Dz. Urz. Woj. Op. z 2008 r. Nr 88, poz. 2087), przeznaczona jest  na  cele nierolne i nieleśne , stanowi teren pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z możliwością  zabudowy  usługowej: usługi komercyjne – działalność nieuciążliwa (oznaczony na rysunku planu  symbolem 63 MN).
4.Obciążenia nieruchomości: nieruchomość jest wolna od obciążeń hipotecznych i ograniczonych praw rzeczowych w tym też nie ujawnionymi w księdze wieczystej roszczeniami osób trzecich, w tym umownym prawem pierwokupu, ani też długami i innymi należnościami , do których stosuje się przepisy o zobowiązaniach podatkowych, nie zostały wszczęte żadne egzekucje, nie zawarto żadnej umowy ograniczającej sposób korzystania z przedmiotowej działki, w szczególności nie jest ona przedmiotem umowy najmu lub dzierżawy.
5.Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość:
a. zabudowa zgodna z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
b. rozpoczęcie zabudowy nieruchomości w okresie 3 lat licząc od daty zawarcia umowy sprzedaży
w formie aktu notarialnego,  
c. koszty związane z przeniesieniem prawa własności nieruchomości, w tym koszty umowy notarialnej  związane z postępowaniem wieczysto księgowym, ponosi nabywca.
 
6.Cena wywoławcza: wynosi  netto   35 000,00 zł, słownie (trzydzieści pięć tysięcy)  złotych i składa się z wartości szacunkowej gruntu oraz  kosztów przygotowania nieruchomości do sprzedaży. Nabywca zobowiązany jest dokonać wpłaty wylicytowanej ceny przed dniem zawarcia umowy notarialnej wraz z należnym podatkiem vat w wysokości 23%.
7.Miejsce przeprowadzania przetargu: siedziba Urzędu Miasta i Gminy  w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6, pokój nr 4.
8.Termin przeprowadzania przetargu: dnia  24 października   2019 r o godz.9 30
9.Wadium: wynosi 10 % ceny wywoławczej tj. 3 500 ,00 zł ( trzy tysiące pięćset) złotych.                                
 Warunkiem przystąpienia do przetargu jest: wniesienie wadium, w przetargu mogą brać udział tylko osoby zakwalifikowane, które w terminie do dnia  18 października  2019 roku  wpłacą w a d i u m  w wysokości  3 500,00  zł (trzy tysiące pięćset ) złotych. Wadium w pieniądzu należy wpłacić na rachunek Gminy Otmuchów prowadzony przez Bank  Gospodarki  Żywnościowej BNP PARIBAS  S.A.nr 45 1600 1462 1841 8547 2000 0007. Za dokonanie wpłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Urzędu Miasta i Gminy  w Otmuchowie.
Osoba wpłacająca wadium to osoba /fizyczna lub prawna/, która figuruje na bankowym dowodzie wpłaty /przelewu/. Osoby licytujące w imieniu firm, współmałżonków lub osób trzecich muszą przed licytacją oprócz dokumentu tożsamości przedłożyć stosowne dokumenty potwierdzające prawo do reprezentowania firmy lub pełnomocnictwo. Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, a rozstrzygnięcie jego pozytywne, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje, co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
10.Najniższe postąpienie wynosi 1% ceny wywoławczej.
11.Wpłacone wadium podlega:
a. zaliczeniu na poczet ceny nabycia  działek będących przedmiotem przetargu zaoferowanej przez  uczestnika, który przetarg wygrał,
b. zwrotowi pozostałym uczestnikom, którzy przetargu nie wygrają, niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu,
c.  zwrotowi wszystkim oferentom w przypadku odwołania lub unieważnienia przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub unieważnienia przetargu
d.    utracie, jeżeli  uczestnik, który wygra przetarg, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży  działki  w formie aktu notarialnego w ustalonym miejscu i terminie lub przystąpi ale jej nie podpisze.
12. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy:
a. w przypadku uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy kupna, wadium nie podlega zwrotowi.
b. cena sprzedawanej nieruchomości podlega zapłacie jednorazowo, przelewem na konto  Gminy Otmuchów, nie później niż do dnia poprzedzającego dzień zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości w formie aktu notarialnego.
c. o terminie i miejscu zawarcia aktu notarialnego uczestnik przetargu, który przetarg wygrał  zostanie poinformowany pisemnie i zostanie on ustalony w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
 
Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu, zamieszczone w BIP-ie www.bip.otmuchow.pl, informacja o ogłoszonym przetargu została podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu i w prasie.
 
Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości i przetargu można uzyskać w Wydziale Mienia Komunalnego i  Geodezji Urzędu Miasta i Gminy  w Otmuchowie przy ul. Zamkowej nr 6, pokój nr 4 jak również telefonicznie pod nr 77 431 50 16 wew. 34.
 
Sporządził: M. Pośpiech                                                                          
Zatwierdził: Burmistrz Miasta i Gminy  Otmuchów  mgr inż. Jan Woźniak

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Otmuchowie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-09-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
M. Pośpiech
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-09-23 14:59:40
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-09-23 15:15:09
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-09-30 15:46:55
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1159 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony