ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Otmuchowie
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Sprzedaż - przetargi 2019

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Burmistrz Miasta i Gminy Otmuchów ogłasza III (trzeci) publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Otmuchów położonej w Kałkowie w obrębie geodezyjnym 0010 KAŁKÓW obejmującej niezabudowaną działkę nr 119/9 obszaru 0,1038 ha, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Dla przedmiotowej działki Gmina Otmuchów ustaliła decyzją nr 12/15 warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem oraz towarzyszącą infrastrukturą techniczną. Działka nr 119/9 poł. w Kałkowie sprzedawana jest zgodnie z wypisem i wyrysem z operatu ewidencyjnego wydanymi przez Starostwo Powiatowe w Nysie.

Informacja ogłoszona dnia 2019-09-02 08:05:55 przez Bogusław Lis

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zał. Nr  4  do Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa
Nr  157 /2019 z dnia  26 sierpnia   2019 roku.
 
Ogłoszenie o  przetargu nieograniczonym na zbycie nieruchomości stanowiącej własność  Gminy Otmuchów.
 
                   Na podstawie art.28 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 poz.2204) , §6 ust.1 i §13 rozporządzenia Rady Ministrów dnia 14 września 2004r w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U z 2014r. poz. 1490) oraz §3 uchwały Nr III/27/2002 rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata ( Dz. Urz. Woj. Op.z 2003 r. Nr 2, poz. 59 ) ze zm.,
 
Burmistrz Miasta i Gminy Otmuchów ogłasza III  (trzeci) publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej  własność Gminy  Otmuchów  położonej w Kałkowie w obrębie geodezyjnym 0010 KAŁKÓW  obejmującej niezabudowaną działkę nr 119/9 obszaru 0,1038 ha, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Dla przedmiotowej działki Gmina Otmuchów ustaliła decyzją nr 12/15 warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem oraz towarzyszącą infrastrukturą techniczną.  Działka nr 119/9 poł. w Kałkowie sprzedawana jest  zgodnie z wypisem i wyrysem  z operatu ewidencyjnego wydanymi przez Starostwo Powiatowe w Nysie.
 
I. Oznaczenie:
1.nieruchomość obejmuje niezabudowaną działkę nr 119/9 , a.m. 2,  obszaru 0,1038 ha poł. w Kałkowie gm. Otmuchów dla której to prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Nysie Wydział V Ksiąg Wieczystych Księga Wieczysta Nr  OP1N/00032627/8.
 
2. Opis: nieruchomość obejmuje niezbudowaną działkę nr  119/9  o pow. 0,1038 ha położona w Kałkowie obręb Kałków , stanowiąca użytek ( RIIIa ) . Działka niezabudowana, zlokalizowana w otoczeniu terenów o charakterze  mieszkalnym- jednorodzinnym  oraz rolnym. Położenie jest odpowiednie dla wykorzystania zgodnie z zapisem w decyzji o warunkach zabudowy. Dojazd i dojście do drogi gminnej przez wytyczoną jako drogę dojazdową działkę nr 119/7  . Teren nieruchomości płaski, dobrze nasłoneczniony, bez widocznych zastoin wody, kształt regularny, korzystny dla zabudowy, bez ponadprzeciętnych utrudnień w zagospodarowaniu.
Działka nie jest uzbrojona, sieć wodociągowa i energetyczna przebiega w drodze. Nabywca działki przyłącza energetyczny i wodociągowy wykona we własnym zakresie.
 Dział III i IV księgi wieczystej nie zawiera żadnych wpisów.
3.Przeznaczenie: działka nr  119/9, a.m. 2,  obszaru 0,1038 ha , poł. w Kałkowie, stanowi  teren położony w obszarze terenów projektowanej zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej, zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Otmuchów, zatwierdzonym uchwałą nr XXXVIII/404/2018 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 17 października 2018 r.
Działka przeznaczona jest pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem oraz towarzyszącą infrastrukturą techniczną  zgodnie z decyzją  o warunkach zabudowy nr 12/15 z dnia 14 stycznia 2015 roku.
 
4.Obciążenia nieruchomości: nieruchomość jest wolna od obciążeń hipotecznych i ograniczonych praw rzeczowych w tym też nie ujawnionymi w księdze wieczystej, roszczeniami osób trzecich, w tym umownym prawem pierwokupu, ani też długami i innymi należnościami , do których stosuje się przepisy o zobowiązaniach podatkowych, nie zostały wszczęte żadne egzekucje, nie zawarto żadnej umowy ograniczającej sposób korzystania z przedmiotowej działki, w szczególności nie jest ona przedmiotem umowy najmu lub dzierżawy. Działy III i IV księgi wieczystej nie zawierają żadnych wpisów.
 
5.Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość:
a. użytkowanie  zgodne z zapisem w decyzji o warunkach zabudowy.
b. przekazanie działki w dniu zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.
c. okazanie punktów granicznych nieruchomości  może nastąpić na życzenie i koszt nabywców, którzy nie będą występować z żadnymi  roszczeniami wobec  sprzedawcy z tytułu  ewentualnej niezgodności w zakresie  rodzaju użytków oraz ewentualnej różnicy w powierzchni sprzedawanej nieruchomości, jeżeli po sprzedaży geodeta wykaże inna powierzchnię, niż jest to oznaczone w dokumentach wyżej wymienionych.
 
6.Cena wywoławcza: wynosi netto 22 000,00 zł,  (dwadzieścia dwa tysiące) złotych i składa się z wartości szacunkowej gruntu oraz  kosztów przygotowania nieruchomości do sprzedaży. Do ceny ustalonej w przetargu zostanie doliczony podatek vat w wysokości 23%.
7.Miejsce przeprowadzania przetargu: siedziba Urzędu Miasta i Gminy  w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6, pokój nr 4.
8.Termin przeprowadzania przetargu  04 października  2019 r o godz. 11 00 .
9.Wadium: wynosi 10 % ceny wywoławczej tj. 2 200,00 zł, ( dwa tysiące dwieście )złotych.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest: wniesienie wadium. W  przetargu mogą brać udział tylko osoby zakwalifikowane, które w terminie do dnia 01 października 2019r  wpłacą wadium w wysokości  2 200,00 zł,. Wadium w pieniądzu należy wpłacić na rachunek Gminy Otmuchów prowadzony przez Bank Gospodarki Żywnościowej BNP PARIBAS S.A.nr 45 1600 1462 1841 8547 2000 0007. Osoba wpłacająca wadium to osoba /fizyczna lub prawna/, która figuruje na bankowym dowodzie wpłaty /przelewu/. Osoby licytujące w imieniu firm, współmałżonków lub osób trzecich muszą przed licytacją oprócz dokumentu tożsamości przedłożyć stosowne dokumenty potwierdzające prawo do reprezentowania firmy lub pełnomocnictwo. Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, a rozstrzygnięcie jego pozytywne, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje, co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
10.Najniższe postąpienie wynosi 1 % ceny wywoławczej w przetargu.
11.Wpłacone wadium podlega:
a.    zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości zaoferowanej przez oferenta, który wygrał przetarg,
b.    zwrotowi pozostałym oferentom, którzy przetargu nie wygrają, niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu,
c.    zwrotowi wszystkim oferentom w przypadku odwołania lub unieważnienia przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub unieważnienia przetargu,
d.    utracie, jeżeli oferent, który wygra przetarg, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości w formie aktu notarialnego,
12. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy: w przypadku uchylenia się oferenta, który przetarg wygrał od zawarcia umowy kupna działki nr 119/9 poł. w Kałkowie , jest przepadek na rzecz Gminy Otmuchów wadium.
13. Cena sprzedawanej nieruchomości podlega zapłacie jednorazowo, przelewem na konto  Gminy Otmuchów, nie później niż do dnia poprzedzającego dzień zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości w formie aktu notarialnego. O terminie i miejscu zawarcia umowa sprzedaży w formie aktu notarialnego nabywca zostanie poinformowany pisemnie. Koszty związane z przeniesieniem prawa własności nieruchomości, w tym koszty z zawarciem umowy notarialnej i związane z postępowaniem wieczysto księgowym, ponosi nabywca.
Ogłoszenie  podlega  wywieszeniu  na tablicy ogłoszeń  Urzędu Miejskiego w Otmuchowie oraz zamieszczeniu w BIP-ie www.bip.otmuchow.pl.   Informacja o planowanym przetargu zostanie podana do publicznej wiadomości  w prasie lokalnej.
 
Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości i przetargu można uzyskać w Wydziale  Mienia Komunalnego i Geodezji Urzędu Miasta i Gminy  w Otmuchowie przy ul. Zamkowej nr 6, pokój nr 4 jak również telefonicznie pod nr 77 431 50 16 wew. 34.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Otmuchowie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-09-01
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
M. Pośpiech
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-09-01 17:07:31
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-09-02 08:05:55
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-09-02 08:05:55
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
937 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony