ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Otmuchowie
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Zamówienia Publiczne - Roboty Budowlane 2018

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Wykonanie robót budowlanych w ramach projektu „Rewitalizacja terenów miasta Otmuchów”, dla Zadania nr 1 Rewitalizacja infrastruktury centralnej, historycznej części miasta – Remont infrastruktury Placu Jana Pawła II, ul. Roosevelta, część ulicy Krakowskiej oraz dla zadania nr 2 Rewitalizacja infrastruktury centralnej, historycznej części miasta w obrębie Rynku i jego okolic – ul. Nyska, Mickiewicza, Zamkowa, Smolenia, Szkolna.

Informacja ogłoszona dnia 2018-03-23 12:25:54 przez Bogusław Lis

Odpowiedź na pytanie

Gmina Otmuchów Otmuchów 2018-04-13
ul. Zamkowa 6
48-385 Otmuchów
 
 
 
USC.271.5.2018
 
 
WSZYSCY OFERENCI
O D P O W I E D Ź
na zapytania

 

 
Szanowni Państwo
Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 styczna 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn. Wykonanie robót budowlanych w ramach projektu „Rewitalizacja terenów miasta Otmuchów”, dla Zadania nr 1 Rewitalizacja infrastruktury centralnej, historycznej części miasta – Remont infrastruktury Placu Jana Pawła II, ul. Roosevelta, część ulicy Krakowskiej oraz dla zadania nr 2 Rewitalizacja infrastruktury centralnej, historycznej części miasta w obrębie Rynku i jego okolic – ul. Nyska, Mickiewicza, Zamkowa, Smolenia, Szkolna”. Poniżej przedstawiam odpowiedź na zadane pytanie.
 
 
Pytanie:
1.Czy stacje ładowania pojazdów – 4 kpl wchodzą w zakres wykonania zadania.
Jeśli tak to proszę o podania
- danych technicznych stacji,
- rozmieszczenia stacji w terenie
- wskazanie miejsca wyprowadzenia zasilania dla zasilania stacji
- wskazanie układu zasilania tzn. czy każda stacja ma być zasilana odrębnym obwodem . Proszę podać typu i długości kabli zasilających oraz zakres prac związanych z budową tych linii.
Odpowiedź:
Stacja do ładowania pojazdów wchodzą w zakres zadania.
Stosować słupki ładowania spełniające wymagania:
- Sygnalizacja LED stanu pracy (red, green, blue)
- Autoryzacja użytkownika - czytnik kart, RFID/NFC. Aplikacja mobilna, sms – wymaga połączenia z systemem back-end
 • Komunikacja z systemami zarządzania – GSM (2G/3G), (OCPP 1.5, kompatybilne z 1.6)
 • 1 x Gniazdo (Mode3/Type2) (max 22 kW – możliwość ograniczenia do wybranej mocy)
 • RCD typ A
 • MCB typ A
 • Zwolnienie wtyku przy zaniku zasilania
 • Wyłącznik główny obwodów prądowych
 • Automatyczny reset RCD
 • Local Load Management
 • Dynamic Load Management
 • Mocowanie do cokołu
 • Obudowa IP54, IK10
 • Możliwość podłączenia do platformy do zarządzania/monitorowania punktów ładowania
Rozmieszczenie stacji pokazano w części rysunkowej wraz ze wskazaniem miejsca zasilania. Szczegóły dotyczące typów i długości kabli znajdują się w poszczególnych przedmiarach.
 
Pytanie :
2.Na czym polegać ma renowacja opraw na budynku ratusza.
Odpowiedź:
renowacja ma polegać na wyczyszczeniu oprawy, odmalowaniu części metalowych, wypolerowaniu klosza.
 
Pytanie:
3. Montaż dodatkowego gniazda schoko na słupach oświetleniowych wiąże się z koniecznością ingerencji w rozwiązanie producenta słupów co może skutkować utratą gwarancji . Proszę o sprecyzowanie w jaki sposób ma być umocowane gniazdo do słupa oraz jak ma wyglądać kwestia podłączenia i zabezpieczenia obwodu zasilającego to gniazdo.
Odpowiedź:
Wykonawca powinien uzgodnić możliwość montażu gniazda z producentem słupów. Zasilanie ma być wykonane z za zabezpieczenia znajdującego się we wnęce słupowej, zasilającego również oprawę.
 
Pytanie:
4. Prosimy o uzupełnienie przedmiarów o powyższe zakresy prac jeśli będą wchodziły do realizacji.
Odpowiedź :
Całość prac została ujęta w kosztorysach.
 
Pytanie:
5.Proszę o potwierdzenie lub sprecyzowanie czy w przypadku robót dotyczących:
Wykonania nawierzchni z kostki granitowej 4x6 cm na podsypce cementowo-pisakowej grubości 5cm(chodniki) oraz
Wykonanie nawierzchni z kostki granitowej 15x17 cm na podsypce grysowej grubości 5 cm ma być użyta kostka surowa-łupana?
Odpowiedź :
Do wykonania nawierzchni z kostki granitowej 4x6 cm oraz 15x17 cm ma być użyta kostka surowa-łupana.
 
 
Pytanie:
6.Prosimy o szczegółowe określenie z jakiego materiału należy wykonać fugi (spoiny) przy wykonywaniu nawierzchni z kamienia polnego.
Prosimy również o określenie czy kamień polny należy układać na podbudowie z betonu zgodnie z opisem SST 05.02.02.
W pozycji dotyczącej ułożenia kamienia polnego (kamień z rozbiórki) obmiar wynosi 3475 m2 natomiast pozycja dotycząca rozbiórki nawierzchni z kamienia wynosi 2575 m2. Prosimy o wyjaśnienie czy pozostałą brakującą część kamienia w ilości 900 m2 Zamawiający dostarczy Wykonawcy.
Odpowiedź :
Fugi (spoiny) przy wykonywaniu nawierzchni z kamienia polnego należy wykonać przy użyciu zaprawy cementowo-piaskowej. Kamień polny układać na podsypce grysowej 1:3. Brakującą część kamienia polnego Wykonawca dostarczy we własnym zakresie.
 

Odpowiedź na pytanie 2

Gmina Otmuchów                                                                         Otmuchów 2018-04-13
ul. Zamkowa 6
48-385 Otmuchów
 
 
 
USC.271.6.2018
 
 
WSZYSCY OFERENCI
O D P O W I E D Ź
na zapytania

 
Szanowni Państwo
Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 styczna 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn. Wykonanie robót budowlanych w ramach projektu „Rewitalizacja terenów miasta Otmuchów”, dla Zadania nr 1 Rewitalizacja infrastruktury centralnej, historycznej części miasta – Remont infrastruktury Placu Jana Pawła II, ul. Roosevelta, część ulicy Krakowskiej oraz dla zadania nr 2 Rewitalizacja infrastruktury centralnej, historycznej części miasta w obrębie Rynku i jego okolic – ul. Nyska, Mickiewicza, Zamkowa, Smolenia, Szkolna”. Poniżej przedstawiam odpowiedź na zadane pytanie.
 
Pytanie:
1. Przedmiot zamówienia obejmuje zabudowę stacji ładowania pojazdów, prosimy o podanie parametrów dla tej stacji. Brak określonych parametrów dla stacji ładowania pojazdów uniemożliwia wycenę z uwagi na bardzo duży rozstrzał cen dla tych urządzeń z uwagi na ich zastosowanie, wielkość i przeznaczenie.
Tym samym prosimy o podanie bliższych szczegółów dla w/w stacji.
Odpowiedź :
Stacja do ładowania pojazdów wchodzą w zakres zadania.
Stosować słupki ładowania spełniające wymagania:
- Sygnalizacja LED stanu pracy (red, green, blue)
- Autoryzacja użytkownika - czytnik kart, RFID/NFC. Aplikacja mobilna, sms – wymaga połączenia z systemem back-end
 • Komunikacja z systemami zarządzania – GSM (2G/3G), (OCPP 1.5, kompatybilne z 1.6)
 • 1 x Gniazdo (Mode3/Type2) (max 22 kW – możliwość ograniczenia do wybranej mocy)
 • RCD typ A
 • MCB typ A
 • Zwolnienie wtyku przy zaniku zasilania
 • Wyłącznik główny obwodów prądowych
 • Automatyczny reset RCD
 • Local Load Management
 • Dynamic Load Management
 • Mocowanie do cokołu
 • Obudowa IP54, IK10
 • Możliwość podłączenia do platformy do zarządzania/monitorowania punktów ładowania
Rozmieszczenie stacji pokazano w części rysunkowej wraz ze wskazaniem miejsca zasilania. Szczegóły dotyczące typów i długości kabli znajdują się w poszczególnych przedmiarach.
 
Pytanie :
2. W przedmiarach dotyczących robót drogowych uwzględniono frezowanie nawierzchni bitumicznej tj. w zakresie dotyczącym:
 • Rynek 2890 m2
 • ul. Krakowska 2361 m2
 • ul. Lompy 381 m2
 • Pl. J.Pawła 505 m2
Prosimy o wyjaśnienie czy w miejscach w których przewidziano frezowanie nawierzchni bitumicznej będzie ułożona nakładka asfaltobetonowa?
W zakresie dotyczącym przebudowy Rynku zostało uwzględnione ułożenie nawierzchni asfaltobetonowej w dwóch warstwach na powierzchni 1565m2
Odpowiedź :
Na wymienionych ulicach przewiduje się rozbiórkę istniejących nawierzchni metodą frezowania oraz wykonanie nowych konstrukcji. Nie przewiduje się nakładki asfaltobetonowej.
 
Pytanie:
3. W zakresie robót zostało przewidziane wykonanie robót dotyczących oznakowania poziomego grubowarstwowego farbą chemoutwardzalną w opisie przedmiarów oznakowanie dotyczy oznakowania nawierzchni asfaltobetonowych. Prosimy o wyjaśnienie czy rzeczywiście oznakowania grubowarstwowego dotyczą tylko powierzchnie asfaltobetonowe.
Jednocześnie nadmieniamy (w przypadku oznakowania nawierzchni z kostki kamiennej), że oznakowanie na kostce wiąże się z bardzo słabą adhezją farby/masy do podłoża. Grozi to bardzo szybkim łuszczeniem się oznakowania co znacząco wpływa na estetykę i jakość wykonania robót.]
Odpowiedź:
Na nawierzchni z kostki kamiennej należy wykonać oznakowanie poziome grubowarstwowe farbą chemoutwardzalną z wykorzystaniem dwóch warstw. Pierwsza warstwa to elastyczna masa chemoutwardzalna – podkład, który wyrównuje powierzchnię, druga warstwa to wykończenie – biała, chemoutwardzalna masa drogowa.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie nr 500073786-N-2018 z dnia 06-04-2018 r.
 
Otmuchów:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
 
 
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
 
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 535661-N-2018 
Data: 23/03/2018 
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Otmuchów, Krajowy numer identyfikacyjny 52935000000, ul. ul. Zamkowa  6, 48385   Otmuchów, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 774 315 016, e-mail , faks 774 315 017. 
Adres strony internetowej (url): www.otmuchow.bip.pl 
 
 
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić: 
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: IV 
Punkt: 6.2. 
W ogłoszeniu jest: Data: 2018-04-10, godzina: 09:00 
W ogłoszeniu powinno być: Data: 2018-04-16, godzina: 10:00 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Otmuchowie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
J. Zielińska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-03-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
J. Zielińska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-03-23 11:54:39
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-03-23 12:25:54
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-04-13 10:48:33
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2379 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony