ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Otmuchowie
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Sprzedaż - przetargi 2018

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Burmistrz Otmuchowa ogłasza III (trzeci) przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Otmuchów położonej w obrębie geodezyjnym 0015, Lasowice obejmującej niezabudowaną działkę nr 140/6, klasoużytek R II, R IIIa, przeznaczoną do użytkowania rolniczego. Działka nr 140/6 sprzedawana jest zgodnie z wypisem i wyrysem z operatu ewidencyjnego wydanymi przez Starostwo Powiatowe w Nysie.

Informacja ogłoszona dnia 2018-12-10 09:54:09 przez Bogusław Lis

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zał. Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa
Nr 209/2018 z dnia 05 grudnia 2018 roku.
 
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zbycie nieruchomości rolnej stanowiącej własność Gminy Otmuchów.
Na podstawie art.28 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami / Dz. U. z 2018 poz. 2204/ , §6 ust.1 i §13 rozporządzenia Rady Ministrów dnia 14 września 2004r w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U z 2014r. poz. 1490) oraz §3 uchwały Nr III/27/2002 rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata ( Dz. Urz. Woj. Op.z 2003 r. Nr 2, poz. 59 ) ze zm.,
 
Burmistrz Otmuchowa
ogłasza III (trzeci) przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Otmuchów położonej w obrębie geodezyjnym 0015, Lasowice obejmującej niezabudowaną działkę nr 140/6, klasoużytek R II, R IIIa, przeznaczoną do użytkowania rolniczego. Działka nr 140/6 sprzedawana jest zgodnie z wypisem i wyrysem z operatu ewidencyjnego wydanymi przez Starostwo Powiatowe w Nysie.
 
Termin przeprowadzenia poprzedniego przetargu: 16 kwietnia 2018r, 24 sierpnia 2018r
 
1. Oznaczenie: działka oznaczona geodezyjnie nr 140/6 , a.m. 2, obszaru 0,3000 ha, poł. w miejscowości Lasowice gm. Otmuchów . Dla nieruchomości tej prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Nysie Księga Wieczysta Nr OP1N/00058927/9 z wpisem prawa własności Gminy Otmuchów w stanie wolnym od obciążeń. Działy III i IV księgi wieczystej nie zawierają żadnych wpisów z wpisem prawa własności Gminy Otmuchów. Jednostka ewidencyjna: Otmuchów – obszar wiejski, obręb ewidencyjny: 160706_5.0015 Lasowice, jednostka rejestrowa gruntów: G105.
 
2. Opis: Nieruchomość obejmuje niezbudowaną działkę nr 140/6, część działki porośnięta samosiejkami drzew, pozostała część roślinnością łąkową, przeznaczona do użytkowania rolniczego, dojazd i dojście drogą gruntową, położoną na działce nr 159, teren nieruchomości płaski, dobrze nasłoneczniony, bez widocznych zastoin wody. Działka posiada kształt regularny, bez ponad przeciętnych utrudnień w zagospodarowaniu.
Nieruchomość przeznaczona jest do użytkowania rolniczego .
3.Przeznaczenie: działka nr 140/6 obręb geodezyjny Lasowice stanowi teren użytkowany rolniczo, przeznaczony do użytku rolnego, zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Otmuchów, zatwierdzonym uchwałą nr XXXIX/300/2014 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 17 czerwca 2014 r. zlokalizowana jest w obszarze terenów ogrodów, sadów, trwałych kultur rolnych.
4.Obciążenia nieruchomości: nieruchomość jest wolna od obciążeń hipotecznych i ograniczonych praw rzeczowych w tym też nie ujawnionymi w księdze wieczystej, roszczeniami osób trzecich, w tym umownym prawem pierwokupu, ani też długami i innymi należnościami, do których stosuje się przepisy o zobowiązaniach podatkowych, nie zostały wszczęte żadne egzekucje, nie zawarto żadnej umowy ograniczającej sposób korzystania z przedmiotowej działki, w szczególności nie jest ona przedmiotem umowy najmu lub dzierżawy.
Z uwagi na fakt że są to nieruchomości rolne mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2018, poz. 1405).
Zgodnie z przepisami cytowanej wyżej ustawy nabywcą nieruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik indywidualny, chyba że ustawa stanowi inaczej. Jeżeli nabywana nieruchomość rolna albo jej część ma wejść w skład wspólności majątkowej małżeńskiej wystarczające jest, gdy rolnikiem indywidualnym jest jeden z małżonków. Powierzchnia nabywanej nieruchomości rolnej wraz z powierzchnią nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rodzinnego nabywcy nie może przekraczać powierzchni 300 ha użytków rolnych ustalonej zgodnie z art. 5 ust. 2 i ust.3 ustawy. Za rolnika indywidualnego uważa się osobę fizyczną będącą właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha, posiadającą kwalifikacje rolnicze oraz co najmniej od 5 lat zamieszkałą w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego i prowadzącą przez ten okres osobiście to gospodarstwo.
 W przetargu mogą wziąć udział osoby, które spełnią warunki określone definicją rolnika indywidualnego i będą w stanie po wyłonieniu na nabywcę przedłożyć w Kancelarii Notarialnej dokumenty potwierdzające spełnienie warunków do nabycia nieruchomości rolnej o których mowa w art. 7 cytowanej wyżej ustawy (między innymi; oświadczenie o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego przez okres co najmniej 5 lat poświadczone przez burmistrza, oświadczenie o łącznej powierzchni użytków rolnych stanowiących własność, użytkowanie wieczyste, będących w samoistnym posiadaniu, dzierżawionych przez rolnika indywidualnego, zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały).
Nabycie przedmiotowych nieruchomości przez inny podmiot niż rolnik indywidualny w rozumieniu ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego może nastąpić za zgodą Dyrektora Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (Oddział Terenowy w Opolu ul. 1 Maja nr 6 ) wyrażoną w drodze decyzji administracyjnej wydanej na wniosek nabywcy.
KOWR przysługuje prawo pierwokupu nieruchomości, z wyjątkiem przypadku, gdy nabywca ustalony w wyniku przetargu nabywa nieruchomość na powiększenie gospodarstwa rodzinnego jednak do powierzchni nie większej niż 300 ha, a nabywana nieruchomość rolna jest położona w gminie, w której ma miejsce zamieszkania nabywca lub gminie graniczącej z tą gminą.
5.Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość:
a. użytkowanie zgodna z ustaleniami zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Otmuchów.
b. przekazanie działki nastąpi w dniu zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.
c. okazanie punktów granicznych nieruchomości może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt nabywców, który nie będą występować z żadnymi roszczeniami wobec sprzedawcy z tytułu ewentualnej niezgodności w zakresie rodzaju użytków oraz ewentualnej różnicy w powierzchni sprzedawanej nieruchomości, jeżeli po sprzedaży geodeta wykaże inna powierzchnię, niż jest to oznaczone w dokumentach wyżej wymienionych.
6.Cena wywoławcza wynosi netto 11 000,00 zł. (jedenaście tysięcy) złotych i składa się z wartości szacunkowej gruntu oraz kosztów przygotowania nieruchomości do sprzedaży.
7.Miejsce przeprowadzania przetargu: siedziba Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6, pokój nr 12.
8.Termin przeprowadzania przetargu: dnia 18 stycznia 2019 r o godz. 930.
9.Wadium: wynosi 10 % ceny wywoławczej tj. 1 100,00 (jeden tysiąc sto) złotych.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest: wniesienie wadium, w przetargu mogą brać udział tylko osoby zakwalifikowane, które w terminie do dnia 14 stycznia 2019r wpłacą wadium w wysokości
1 100,00 zł. Wadium w pieniądzu należy wpłacić na rachunek Gminy Otmuchów prowadzony przez Bank Gospodarki Żywnościowej BNP PARIBAS S.A.nr 45 1600 1462 1841 8547 2000 0007.
Osoba wpłacająca wadium to osoba /fizyczna lub prawna/, która figuruje na bankowym dowodzie wpłaty /przelewu/. Osoby licytujące w imieniu firm, współmałżonków lub osób trzecich muszą przed licytacją oprócz dokumentu tożsamości przedłożyć stosowne dokumenty potwierdzające prawo do reprezentowania firmy lub pełnomocnictwo. Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, a rozstrzygnięcie jego pozytywne, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje, co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
 
10.Najniższe postąpienie wynosi 1 % ceny wywoławczej w przetargu.
11.Wpłacone wadium podlega:
a. zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości zaoferowanej przez oferenta, który wygrał przetarg,
b. zwrotowi pozostałym oferentom, którzy przetargu nie wygrają, niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu,
c. zwrotowi wszystkim oferentom w przypadku odwołania lub unieważnienia przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub unieważnienia przetargu
d. utracie, jeżeli oferent, który wygra przetarg, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości w formie aktu notarialnego
12. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy: w przypadku uchylenia się oferenta, który przetarg wygrał od zawarcia umowy kupna, wadium przepada na rzecz Gminy Otmuchów.
Cena sprzedawanej nieruchomości podlega zapłacie jednorazowo, przelewem na konto Gminy Otmuchów, nie później niż do dnia poprzedzającego dzień zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości w formie aktu notarialnego.
O terminie i miejscu zawarcia aktu notarialnego nabywca zostanie poinformowany pisemnie.
Koszty związane z przeniesieniem prawa własności nieruchomości, w tym koszty z zawarciem umowy notarialnej i związane z postępowaniem wieczysto księgowym, ponosi nabywca.
 
Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu, w sołectwie Lasowice, zamieszczone w BIP-ie www.bip.otmuchow.pl, informacja o ogłoszonym przetargu została podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu i w prasie.
 
Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości i przetargu można uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Zasobów Mienia Komunalnego, Geodezji i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Otmuchowie przy ul. Zamkowej nr 6, pokój nr 4 jak również telefonicznie pod nr 77 431 50 16 wew 34.
 
Sporz.
Sylwia Lato
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Otmuchowie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
S. Lato
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-12-10
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
S. Lato
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-12-10 09:54:07
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Bogusław Lis
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-12-10 09:54:09
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Bogusław Lis
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-12-10 09:54:09
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1073 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony