ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Otmuchowie
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Sprzedaż - przetargi 2018

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Burmistrz Otmuchowa ogłasza IV przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Jarnołtów.Opis nieruchomości - położenie: Nieruchomość obejmująca niezbudowaną działkę nr 45/4, klasoużytek Ps III, sprzedawana jest zgodnie z wypisem i wyrysem z operatu ewidencyjnego wydanymi przez Starostwo Powiatowe w Nysie, posiada dostęp do elementów infrastruktury technicznej takiej jak: dojazd i dojście do drogi asfaltowej, teren działki płaski, dobrze nasłoneczniony, bez widocznych zastoin wody, działka posiada kształt regularny, bez ponadprzeciętnych utrudnień w użytkowaniu. Stan i stopień wyposażenia w urządzenia infrastruktury technicznej: możliwość uzbrojenia w sieć energetyczną i wodociągową.

Informacja ogłoszona dnia 2018-12-10 09:27:33 przez Bogusław Lis

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zał. Nr  4  do Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa
Nr  209/2018    z dnia  05 grudnia 2018 roku.
 
Ogłoszenie o przetargu na zbycie nieruchomości
    Na podstawie art.28 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2018, poz.2204)  oraz §6 ust.1 i §13 rozporządzenia Rady Ministrów dnia 14 września 2004r w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) ,
 
Burmistrz Otmuchowa
ogłasza IV przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Jarnołtów.
 
1. Oznaczenie nieruchomości :  działka  oznaczona geodezyjnie nr 45/4, A.M. 4, klasoużytek: pastwiska Ps III  obszaru 0,0359 ha, dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Nysie prowadzi księgę wieczystą OP1N/00052056/0.
Termin przeprowadzenia poprzedniego przetargu: 20.10.2017r, 16.03.2018r, 31.08.2018r
2. Opis nieruchomości - położenie: Nieruchomość obejmująca niezbudowaną działkę nr 45/4, klasoużytek Ps III, sprzedawana jest zgodnie z wypisem i wyrysem z operatu  ewidencyjnego wydanymi przez Starostwo Powiatowe w Nysie, posiada dostęp do elementów infrastruktury technicznej takiej jak: dojazd i dojście do drogi asfaltowej, teren działki płaski, dobrze nasłoneczniony, bez widocznych zastoin wody, działka posiada kształt regularny, bez ponadprzeciętnych utrudnień w użytkowaniu. Stan i stopień  wyposażenia w urządzenia infrastruktury technicznej: możliwość uzbrojenia w sieć energetyczną  i wodociągową.
3.Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: niezabudowana  działka nr 45/4 obręb Jarnołtów, stanowi  teren użytkowany jako zieleń przydomowa, zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Otmuchów, zatwierdzonym uchwałą nr XXXIX/300/2014 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 17 czerwca 2014 r.  zlokalizowana jest w obszarze terenów zainwestowanych o przewadze funkcji mieszkalnej.
4. Forma sprzedaży:
1. Sprzedaż w drodze przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli lub działek przyległych.
2. Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu powinny złożyć nie później niż na jeden dzień przed wyznaczonym terminem przetargu w pokoju nr 4 tut. Urzędu odpowiednie dokumenty potwierdzające spełnienie warunku z pkt.1.
3. Komisja przetargowa w dniu 16.01.2019r wywiesi na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu listę osób zakwalifikowanych do przetargu.
 
5.Obciążenia nieruchomości: nieruchomość jest wolna od obciążeń hipotecznych i ograniczonych praw rzeczowych w tym też nie ujawnionymi w księdze wieczystej roszczeniami osób trzecich, w tym umownym prawem pierwokupu, ani też długami i innymi należnościami, do których stosuje się przepisy o zobowiązaniach podatkowych, nie zostały wszczęte żadne egzekucje, nie zawarto żadnej umowy ograniczającej sposób korzystania z przedmiotowej działki, w szczególności nie jest ona przedmiotem umowy najmu lub dzierżawy.
6.Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość:
a. użytkowanie  zgodna z ustaleniami zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Otmuchów.
 b. przekazanie działki w dniu zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.
 c. okazanie punktów granicznych nieruchomości  może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt nabywców, który nie będą występować z żadnymi  roszczeniami wobec  sprzedawcy z tytułu  ewentualnej niezgodności w zakresie  rodzaju użytków oraz ewentualnej różnicy w powierzchni sprzedawanej nieruchomości, jeżeli po sprzedaży geodeta wykaże inną powierzchnię, niż jest to oznaczone w dokumentach wyżej wymienionych.
d. koszty związane z przeniesieniem prawa własności nieruchomości, w tym koszty umowy notarialnej  związane z postępowaniem wieczysto księgowym, ponosi nabywca.
 
 
7.Cena wywoławcza: wynosi  netto  2 000,00 zł, słownie (dwa tysiące)  złotych i składa się z wartości szacunkowej gruntu oraz  kosztów przygotowania nieruchomości do sprzedaży. Nabywca zobowiązany jest dokonać wpłaty wylicytowanej ceny przed dniem zawarcia umowy notarialnej wraz z należnym podatkiem vat w wysokości 23%.
8.Miejsce przeprowadzania przetargu: siedziba Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6, pokój nr 12.
9.Termin przeprowadzania przetargu: dnia 18 stycznia 2019 r o godz.10 30
10.Wadium: wynosi 10 % ceny wywoławczej tj. 200,00 zł (dwieście) złotych.                                
 Warunkiem przystąpienia do przetargu jest: wniesienie wadium, w przetargu mogą brać udział tylko osoby zakwalifikowane, które spełniają warunki podane w ogłoszeniu i w terminie do dnia 
14 stycznia 2019 roku  wpłacą wadium w wysokości  200,00  zł (dwieście) złotych. Wadium w pieniądzu należy wpłacić na rachunek Gminy Otmuchów prowadzony przez Bank  Gospodarki  Żywnościowej BNP PARIBAS  S.A.nr 45 1600 1462 1841 8547 2000 0007. Za dokonanie wpłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Urzędu Miejskiego w Otmuchowie.
Osoba wpłacająca wadium to osoba /fizyczna lub prawna/, która figuruje na bankowym dowodzie wpłaty /przelewu/. Osoby licytujące w imieniu firm, współmałżonków lub osób trzecich muszą przed licytacją oprócz dokumentu tożsamości przedłożyć stosowne dokumenty potwierdzające prawo do reprezentowania firmy lub pełnomocnictwo. Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, a rozstrzygnięcie jego pozytywne, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje, co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
11.Najniższe postąpienie wynosi 1% ceny wywoławczej.
12.Wpłacone wadium podlega:
a.  zaliczeniu na poczet ceny nabycia  działek będących przedmiotem przetargu zaoferowanej przez  uczestnika, który przetarg wygrał,
b. zwrotowi pozostałym uczestnikom, którzy przetargu nie wygrają, niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu,
c. zwrotowi wszystkim oferentom w przypadku odwołania lub unieważnienia przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub unieważnienia przetargu
d.  utracie, jeżeli  uczestnik, który wygra przetarg, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży  działki  w formie aktu notarialnego w ustalonym miejscu i terminie lub przystąpi ale jej nie podpisze.
 
13. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy:
a. w przypadku uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy kupna, wadium nie podlega zwrotowi.
b. cena sprzedawanej nieruchomości podlega zapłacie jednorazowo, przelewem na konto  Gminy Otmuchów, nie później niż do dnia poprzedzającego dzień zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości w formie aktu notarialnego.
c. o terminie i miejscu zawarcia aktu notarialnego uczestnik przetargu, który przetarg wygrał  zostanie poinformowany pisemnie i zostanie on ustalony w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
 
Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu oraz w sołectwie Jarnołtów, zamieszczone w BIP-ie www.bip.otmuchow.pl, informacja o ogłoszonym przetargu została podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu i w prasie.
 
Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości i przetargu można uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Zasobów Mienia Komunalnego, Geodezji i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Otmuchowie przy ul. Zamkowej nr 6, pokój nr 4 jak również telefonicznie pod nr 77 431 50 16 wew 34.
 
Sporz.
Sylwia Lato
 
Pobierz dane XML Burmistrz Otmuchowa ogłasza IV przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Jarnołtów.Opis nieruchomości - położenie: Nieruchomość obejmująca niezbudowaną działkę nr 45/4, klasoużytek Ps III, sprzedawana jest zgodnie z wypisem i wyrysem z operatu ewidencyjnego wydanymi przez Starostwo Powiatowe w Nysie, posiada dostęp do elementów infrastruktury technicznej takiej jak: dojazd i dojście do drogi asfaltowej, teren działki płaski, dobrze nasłoneczniony, bez widocznych zastoin wody, działka posiada kształt regularny, bez ponadprzeciętnych utrudnień w użytkowaniu. Stan i stopień wyposażenia w urządzenia infrastruktury technicznej: możliwość uzbrojenia w sieć energetyczną i wodociągową. Drukuj informację Burmistrz Otmuchowa ogłasza IV przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Jarnołtów.Opis nieruchomości - położenie: Nieruchomość obejmująca niezbudowaną działkę nr 45/4, klasoużytek Ps III, sprzedawana jest zgodnie z wypisem i wyrysem z operatu ewidencyjnego wydanymi przez Starostwo Powiatowe w Nysie, posiada dostęp do elementów infrastruktury technicznej takiej jak: dojazd i dojście do drogi asfaltowej, teren działki płaski, dobrze nasłoneczniony, bez widocznych zastoin wody, działka posiada kształt regularny, bez ponadprzeciętnych utrudnień w użytkowaniu. Stan i stopień wyposażenia w urządzenia infrastruktury technicznej: możliwość uzbrojenia w sieć energetyczną i wodociągową.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Otmuchowie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
S. Lato
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-12-10
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
S. Lato
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-12-10 09:27:30
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Bogusław Lis
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-12-10 09:27:33
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Bogusław Lis
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-12-10 09:27:33
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
847 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony