ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Otmuchowie
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Sprzedaż - przetargi 2018

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Burmistrz Otmuchowa ogłasza I (pierwszy) przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Otmuchów położonej w Otmuchowie w obrębie geodezyjnym 0005 Wójcice obejmującej niezabudowaną działkę nr 813/3 o powierzchni 0,1030 ha, przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową.

Informacja ogłoszona dnia 2018-11-14 10:59:39 przez Bogusław Lis

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zał. Nr 6  do Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa
Nr  184/2018  z dnia  05 listopada 2018 roku.
 
Ogłoszenie o  przetargu nieograniczonym na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Otmuchów.
 
    Na podstawie art.28 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity  Dz. U. z 2018 poz. 121/ oraz §6 ust.1 i §13 rozporządzenia Rady Ministrów dnia 14 września 2004r w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U z 2014r. poz. 1490) ,
Burmistrz Otmuchowa  ogłasza I  (pierwszy) przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej  własność Gminy  Otmuchów  położonej w Otmuchowie w obrębie geodezyjnym 0005 Wójcice  obejmującej niezabudowaną działkę nr 813/3 o powierzchni 0,1030 ha, przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową.  Przedmiotowa nieruchomość  jest sprzedawana zgodnie z wypisem i wyrysem  z operatu ewidencyjnego wydanymi przez Starostwo Powiatowe w Nysie.
 
I. Oznaczenie:
1.nieruchomość obejmująca niezabudowaną działkę  oznaczoną geodezyjnie nr 813/3 , a.m. 1,  obszaru 0,1030 ha poł. w Otmuchowie obręb Wójcice. Dla nieruchomości tej prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Nysie Księga Wieczysta Nr  OP1N/00057204/8. Jednostka ewidencyjna 160706_4, Otmuchów – miasto, jednostka rejestrowa gruntów G.318.
2. Opis: nieruchomość obejmuje niezbudowaną działkę nr  813/3  o pow. 0,1030 ha położona w Otmuchowie obręb Wójcice, stanowiąca użytek RIV a. Działka niezabudowana, zlokalizowana w otoczeniu terenów o charakterze  mieszkalnym oraz rolnym. Położenie jest odpowiednie dla wykorzystania zgodnie z zapisem w decyzji o warunkach zabudowy. Dojazd i dojście od ulicy Morelowej, poprzez działkę  nr 120/1 i  813/5 wytyczone jako droga dojazdowa. Teren nieruchomości płaski, dobrze nasłoneczniony, bez widocznych zastoin wody, kształt regularny, korzystny dla zabudowy, bez ponadprzeciętnych utrudnień w zagospodarowaniu.
W ciągu ulicy  Morelowej przebiega sieć wodociągowa, kanalizacyjna, energetyczna. Dział III i IV księgi wieczystej nie zawiera żadnych wpisów. Działka niezabudowana, przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową.
3.Przeznaczenie: działka nr  813/3, a.m. 1,  obszaru 0,1030 ha , poł. w Otmuchowie obręb Wójcice , stanowią  teren zlokalizowany w obszarze terenów projektowanej zabudowy mieszkalnej i usług lokalnych, zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Otmuchów, zatwierdzonym uchwałą nr XXXIX/300/2014 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 17 czerwca 2014 r.
Działka przeznaczona jest pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem oraz szambem wybieralnym (alternatywnie przydomową oczyszczalnią ścieków) z przyłączem kanalizacji sanitarnej  zgodnie z decyzją  o warunkach zabudowy.
 
4.Obciążenia nieruchomości: nieruchomość jest wolna od obciążeń hipotecznych i ograniczonych praw rzeczowych w tym też nie ujawnionymi w księdze wieczystej, roszczeniami osób trzecich, w tym umownym prawem pierwokupu, ani też długami i innymi należnościami , do których stosuje się przepisy o zobowiązaniach podatkowych, nie zostały wszczęte żadne egzekucje, nie zawarto żadnej umowy ograniczającej sposób korzystania z przedmiotowej działki, w szczególności nie jest ona przedmiotem umowy najmu lub dzierżawy. Działy III i IV księgi wieczystej nie zawierają żadnych wpisów.
 
5.Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość:
a. użytkowanie  zgodne z zapisem w decyzji o warunkach zabudowy.
b. przekazanie działki w dniu zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.
c. okazanie punktów granicznych nieruchomości  może nastąpić na życzenie i koszt nabywców, którzy nie będą występować z żadnymi  roszczeniami wobec  sprzedawcy z tytułu  ewentualnej niezgodności w zakresie  rodzaju użytków oraz ewentualnej różnicy w powierzchni sprzedawanej nieruchomości, jeżeli po sprzedaży geodeta wykaże inna powierzchnię, niż jest to oznaczone w dokumentach wyżej wymienionych.
 
6.Cena wywoławcza: wynosi netto 29 000,00 zł. słownie (dwadzieścia dziewięć tysięcy)   złotych i składa się z wartości szacunkowej gruntu oraz  kosztów przygotowania nieruchomości do sprzedaży. Do ceny ustalonej w przetargu zostanie doliczony podatek vat w wysokości 23%.
7.Miejsce przeprowadzania przetargu: siedziba Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6, pokój nr 9.
8.Termin przeprowadzania przetargu  14 grudnia 2018 r o godz. 12 00 .
9.Wadium: wynosi 10 % ceny wywoławczej tj. 2 900,00 zł, ( dwa tysiące dziewięćset )złotych.
 Warunkiem przystąpienia do przetargu jest: wniesienie wadium. W  przetargu mogą brać udział tylko osoby zakwalifikowane, które w terminie do dnia 10 grudnia 2018r  wpłacą wadium w wysokości  2 900,00 zł,. Wadium w pieniądzu należy wpłacić na rachunek Gminy Otmuchów prowadzony przez Bank Gospodarki Żywnościowej BNP PARIBAS S.A.nr 45 1600 1462 1841 8547 2000 0007. Osoba wpłacająca wadium to osoba /fizyczna lub prawna/, która figuruje na bankowym dowodzie wpłaty /przelewu/. Osoby licytujące w imieniu firm, współmałżonków lub osób trzecich muszą przed licytacją oprócz dokumentu tożsamości przedłożyć stosowne dokumenty potwierdzające prawo do reprezentowania firmy lub pełnomocnictwo. Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, a rozstrzygnięcie jego pozytywne, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje, co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
10.Najniższe postąpienie wynosi 1 % ceny wywoławczej w przetargu.
 11.Wpłacone wadium podlega:
a.    zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości zaoferowanej przez oferenta, który wygrał przetarg,
b.  zwrotowi pozostałym oferentom, którzy przetargu nie wygrają, niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu,
c.    zwrotowi wszystkim oferentom w przypadku odwołania lub unieważnienia przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub unieważnienia przetargu
d.    utracie, jeżeli oferent, który wygra przetarg, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości w formie aktu notarialnego
II. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy: w przypadku uchylenia się oferenta, który przetarg wygrał od zawarcia umowy kupna, wadium przepada na rzecz Gminy Otmuchów.
1. Cena sprzedawanej nieruchomości podlega zapłacie jednorazowo, przelewem na konto  Gminy Otmuchów, nie później niż do dnia poprzedzającego dzień zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości w formie aktu notarialnego.
2.O terminie i miejscu zawarcia aktu notarialnego nabywca zostanie poinformowany pisemnie.
3.Koszty związane z przeniesieniem prawa własności nieruchomości, w tym koszty z zawarciem umowy notarialnej i związane z postępowaniem wieczysto księgowym, ponosi nabywca.
Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu, w Otmuchowie obręb Wójcice, zamieszczone w BIP-ie www.bip.otmuchow.pl, informacja o ogłoszonym przetargu została podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu i w prasie.
 
Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości i przetargu można uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Zasobów Mienia Komunalnego, Geodezji i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Otmuchowie przy ul. Zamkowej nr 6, pokój nr 4 jak również telefonicznie pod nr 77 431 50 16 wew 34.
 
Sporz.
Sylwia Lato

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Otmuchowie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
S. Lato
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-11-14
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
S. Lato
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-11-14 10:59:28
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Bogusław Lis
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-11-14 10:59:39
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Bogusław Lis
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-11-14 14:23:22
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1003 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony