ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Otmuchowie
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Rozstrzygnięcia 2017 - Zamówienia Publiczne poniżej 30 tyś. euro (od 1 marca 2017)

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 Euro dot: wykonanie tablicy pamiątkowej w ramach zadania Zwiększenie dostępności do zasobów dziedzictwa kulturowego w powiecie nyskim poprzez remont konserwatorski Ratusza Miejskiego w Paczkowie oraz Pałacu Biskupiego w Otmuchowie

Informacja ogłoszona dnia 2017-10-19 14:46:43 przez Artur Banasiak

Akapit nr 1 - brak tytułu

RPO+OPO+EFRR
 
Tytuł projektu: Zwiększenie dostępności do zasobów dziedzictwa kulturowego w powiecie nyskim poprzez remont konserwatorski Ratusza Miejskiego w Paczkowie oraz Pałacu Biskupiego w Otmuchowie
Nr umowy o dofinansowanie: RPOP.05.03.02-16-0007/16-00
Otmuchów, dnia 19.10.2017r. 
RP.042.12.32.2016
Zaproszenie do złożenia oferty
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
o wartości szacunkowej poniżej 30 000 Euro
 
dot: wykonanie tablicy pamiątkowej w ramach zadania Zwiększenie dostępności do zasobów dziedzictwa kulturowego w powiecie nyskim poprzez remont konserwatorski Ratusza Miejskiego w Paczkowie oraz Pałacu Biskupiego w Otmuchowie
 
Zapraszam do złożenia oferty na wykonanie tablicy pamiątkowej w ramach zadania Zwiększenie dostępności do zasobów dziedzictwa kulturowego w powiecie nyskim poprzez remont konserwatorski Ratusza Miejskiego w Paczkowie oraz Pałacu Biskupiego w Otmuchowie dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach osi priorytetowej V – Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego Poddziałanie 5.3.2 – Dziedzictwo kulturowe i kultura na obszarach przygranicznych.
 
 1. Nazwa oraz adres zamawiającego.                 
       Gmina Otmuchów
       ul. Zamkowa 6, 48-385 Otmuchów    tel. (77) 4315017,   tel./fax (77) 4315016
 
 1. Tryb udzielenia zamówienia: Postępowanie jest prowadzone bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych z uwagi na wartość zamówienia nie przekraczającą 30.000 euro.
 2. Opis przedmiotu zamówienia
Zadanie obejmuje wykonanie tablicy pamiątkowej z blachy ocynkowanej odpornej na działanie warunków atmosferycznych. Tablica ma być posadowiona na 2 słupkach odpornych na działanie czynników atmosferycznych (wymiary słupków:średnica 60 mm długość 4 m).
Zgodnie z wytycznymi dotyczącymi zasad promocji, tablica pamiątkowa musi zawierać następujące elementy:
• nazwę beneficjenta,
• tytuł projektu,
• cel projektu,
• zestaw logo – znaki FE i UE oraz herb z nazwą województwa lub oficjalne logo promocyjne województwa (w przypadku projektów finansowanych przez program regionalny),
• adres portalu www.mapadotacji.gov.pl.
Wymiary tablicy pamiątkowej wynoszą 80 cm x 120 cm.
Pełny opis tablic pamiątkowych dostępny jest w Księdze Identyfikacji Wizualnej  znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020 pod adresem
Wymagane jest aby oferta uwzględniała cenę transportu do siedziby Zamawiającego.
 
 1. Termin realizacji zadania: 24.11.2017r.
 2. Kryteria oceny ofert wraz z informacją o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów wraz z opisem sposobu przyznawania punktacji w danym kryterium oceny ofert
L.p.
Kryterium
Udział w procentach (waga)
1
Cena (C)
60%
2
Termin wykonania
40%
 
RAZEM
100 %
 
 1. Kryterium cena
Maksymalna liczba punktów do uzyskania  - 60 pkt
W przypadku kryterium "Cena" oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania:
Pi (C) =    • Max  (C)
gdzie:
Pi(C)
ilość punktów jakie otrzyma oferta "i" za kryterium "Cena";
Cmin
najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert;
Ci
cena oferty "i";
Max (C)
maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za kryterium "Cena".
 
 1. Kryterium termin wykonania:
Termin wykonania – 40 pkt.
a) termin wykonania do 24.11.2017r.  – 40 pkt.
b) termin wykonania do 14.11.2017r. – 20 pkt.
Niniejsze zamówienie zostanie udzielone temu Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów w ostatecznej ocenie punktowej.
 
 1.  Termin związania ofertą.
 
Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania oferty.
 
 1. Miejsce oraz termin składania ofert
Oferty należy składać w formie pisemnej (w zamkniętej kopercie) podając na niej nazwę oferenta oraz dopisek: „Oferta na wykonanie tablicy pamiątkowej w ramach zadania Zwiększenie dostępności do zasobów dziedzictwa kulturowego w powiecie nyskim poprzez remont konserwatorski Ratusza Miejskiego w Paczkowie oraz Pałacu Biskupiego w Otmuchowie”, w terminie do dnia 30.10.2017r. do godz. 1000 w pokoju nr 11 (Sekretariat Urzędu Miejskiego). Nie podlega ocenie oferta złożona po terminie.
 1.  Rozstrzygnięcie postępowania
Zamawiający niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty informuje jednocześnie wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty o wyborze oferty najkorzystniejszej, odrzuceniu ofert, wykluczeniu wykonawców.
 
 1. Informacja na temat zakresu wykluczenia
 
Zamówienie nie może być udzielane podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
 
 
Dodatkowe wyjaśnienia można uzyskać w pok. nr 15 lub pod nr tel. 077 431 50 17 wew.47
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Otmuchowie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Kowalska Monika
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2017-10-19
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Kowalska Monika
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2017-10-19 14:43:12
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2017-10-19 14:46:43
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2017-10-19 14:46:42
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1460 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony